Werkwijze contractering 2020

15-05-2019
Op 1 april jl. hebben we het inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. Zoals aangekondigd in ons inkoopbeleid (pagina 20) informeren wij u in dit bericht graag nader over de contractering voor 2020. Zo leest u bijvoorbeeld meer over het zorgkostenplafond en de criteria om als nieuwe zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een overeenkomst in 2020. Let op: dit bericht is bedoeld voor alle ‘digitaal’ gecontracteerde zorgaanbieders in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ)*.

Zorgkostenplafond GBGGZ

In 2020 vervalt voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders* het GBGGZ zorgkostenplafond. Dit vermindert voor u de administratieve lasten en tegelijkertijd creëert het ruimte voor substitutie van de SGGZ naar de GBGGZ. Hierdoor kan de schaarse behandelcapaciteit in de SGGZ beter benut worden en draagt het bij aan het oplossen van de wachttijden in de GGZ.

Zorgkostenplafond SGGZ

Voor de SGGZ wordt voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders* het zorgkostenplafond gehandhaafd in 2020. Echter, in het contractvoorstel voor 2020 zullen wij voor u een passend zorgkostenplafond opnemen dat is afgestemd op de feitelijke, meerjarige realisatie van uw praktijk of instelling. We hebben hierbij rekening gehouden met een eventuele ophoging van uw plafond over 2018 en 2019 o.b.v. het VGZ marktaandeel en het aantal FTE binnen uw praktijk of instelling. Hierdoor is het, gedurende het jaar 2020, niet nodig een verhogingsaanvraag in te dienen. Dit vermindert voor u de administratieve lasten. In 2018 hebben wij een minimaal zorgkostenplafond van € 30.000 euro geïntroduceerd. Dit handhaven wij voor de SGGZ in 2020.

 

Nieuwe aanmeldingen contractering 2020

Heeft u in 2019 nog geen GBGGZ of SGGZ contract met VGZ? Vanaf 1 juni 2019 tot 1 oktober 2019 kunt u een overeenkomst voor 2020 bij ons aanvragen. Voor het aanvragen van een overeenkomst in 2020 richten wij ons primair op praktijken of instellingen die gevestigd zijn in één van de onderstaande regio’s. Onderstaande selectie betreft regio’s welke binnen één van de kernwerkgebieden van VGZ vallen en gelijktijdig de langste wachttijden hebben volgens de wachttijdinformatie van Vektis (de zogenaamde Hotspot regio’s, zie onder). 

 • Arnhem
 • Haaglanden
 • Nijmegen
 • Midden Holland
 • Brabant
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid Limburg

Op de website regioatlas.nl kunt u nagaan of de gemeente waar u gevestigd bent, valt onder één van de geselecteerde regio’s. Indien u niet bent gevestigd in één van bovenstaande regio's**, dan komt u enkel in aanmerking voor een contract voor 2020 indien de wachttijden in relatie tot onze zorgplicht hier aanleiding toe geven.

Is uw praktijk of instelling wel gevestigd in één van bovenstaande regio’s? Dan kunt u uw aanmelding vanaf 1 juni insturen door middel van een eenvoudig online formulier te vinden op de webpagina 'Overeenkomsten'. 

N.B.: wij behouden ons het recht voor om een aanmelding die gevestigd is in één van bovengenoemde regio’s niet om te zetten in een contract.

* Het betreft hier zorgaanbieders met (één van) de volgende contracten:
- Individuele overeenkomst GGZ
- Groepsovereenkomst GGZ
- Instellingsovereenkomst GZZ
- Digitaal plus overeenkomst GGZ (het aanmelden voor deze contractvariant is niet mogelijk)

** U dient met een representatief deel van uw werkzaamheden gevestigd te zijn in (één van) de geselecteerde regio’s

 

Tarieven 2020

De NZa is momenteel bezig met het nieuwe kostprijsonderzoek GGZ dat moet leiden tot publicatie van nieuwe NZa-maximumtarieven voor 2020. De NZa zal dit uiterlijk op 1 augustus 2019 publiceren. Afhankelijk van het moment van publiceren van de NZa-tarieven 2020, zullen wij de VGZ tarieven publiceren. Wij streven ernaar om onze tarievenlijst voor 2020 uiterlijk 4 weken na publicatie door de NZa op onze website te publiceren.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam