Doorleverplicht 2020

Wordt niet gehandhaafd voor SGGZ (individuele overeenkomsten & groepsovereenkomsten)

03-12-2019
De doorleverplicht die voor de Specialistische GGZ contracttypen ‘individuele overeenkomsten’ en ‘groepsovereenkomsten’ gelden, zullen wij voor 2020 niet handhaven. 

Dit betekent dat de zorgaanbieder - als het zorgkostenplafond dreigt te worden overschreden - nieuw in zorg te nemen naturaverzekerden mag doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling (bijv. van VGZ of VGZvoordezorg) of naar een andere gecontracteerde aanbieder waarvan hem bekend is dat deze nog wel ruimte heeft binnen zijn zorgkostenplafond.

Voor de volledigheid wijzen wij erop dat de zorgaanbieder gehouden is de zorg binnen het overeengekomen zorgkostenplafond te verlenen en dat een eventuele overschrijding van het zorgkostenplafond zal worden teruggevorderd. De zorgaanbieder dient derhalve te monitoren dat hij de lopende behandelingen nog binnen het zorgkostenplafond kan uitvoeren.

Voor restitutieverzekerden geldt dat zij altijd bij de zorgaanbieder van hun keuze terecht moeten kunnen. Indien er geen mogelijkheid tot bemiddelen is, zal VGZ voor bovengenoemde contracttypen restitutiedeclaraties van DBC’s met een openingsdatum na het moment van overschrijding van het zorgkostenplafond, niet meenemen in het vaststellen c.q. terugvorderen van de overschrijding. Dit geldt ook wanneer een restitutiedeclaratie de overschrijding veroorzaakt. Gezien bovenstaande, is (het bereiken) van het zorgkostenplafond geen reden om een restitutieverzekerde van VGZ niet in zorg te nemen. Let wel: de daadwerkelijke datum van de plafondoverschrijding wordt achteraf bij de afrekening door VGZ vastgesteld.

Uiteraard dienen lopende behandelingen wel afgerond te worden.

Heeft u nog vragen?

Bekijk dan onze speciale webpagina 'Zorgkostenplafond' of neem contact met ons op. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam