Ketenzorg

Coöperatie VGZ richt zich op versterking en professionalisering van de eerste lijn. Wij willen georganiseerde eerstelijnszorg faciliteren, dat daadwerkelijk bijdraagt aan Zinnige Zorg. Zorggroepen vervullen daarin een belangrijke rol.

Visie op ketenzorg

Hoe kijkt Coöperatie VGZ tegen ketenzorg aan?

Declareren

Hoe moet ik ketenzorg declareren?

Contracten

Alles over onze overeenkomsten.
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Wat houdt ketenzorg in?
  Ketenzorg is een combinatie van zorg door samenwerkende zorgaanbieders uit verschillende disciplines in de eerste lijn. Door integraal samen te werken, bieden ze een totaalpakket aan zorg dat specifiek is afgestemd op de behoeften van patiënten met een chronische aandoening. Wij richten ons voornamelijk op ketenzorg voor diabetes mellitus type 2 (DM2), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en cardiovasculair-risicomanagement (CVRM). Daarnaast zijn we bezig met ketenzorginitiatieven voor angst en depressie (GGZ), ouderenzorg, oncologie en hartfalen.
 • Waar vind ik belangrijke inhoudelijke informatie over ketenzorg?

  Op de pagina Inkoopbeleid leest u alles over ketenzorg. Bijvoorbeeld over de visie van Coöperatie VGZ, onze ideeën voor de toekomst en ons inkoopbeleid.​

 • Hoeveel mag ik declareren voor ketenzorg?

  Wij hebben een vast tarief voor alle ketens. In de overeenkomst die we met elkaar aangaan, spreken we deze tarieven af. Bij het bepalen van dit tarief houden we rekening met de gemiddelde zorgzwaarte van de populatie. De tarieven die u mag declareren, stellen we in principe ieder jaar opnieuw vast. Met sommige zorggroepen maken we meerjarige afspraken.

 • Wanneer mag ik als zorggroep ketenzorg declareren?

  Als zorggroep mag u per kwartaal een declaratie indienen voor patiënten die sinds de eerste dag van dat kwartaal zorg krijgen van uw zorggroep. De declaraties kunt u indienen in de vorm van een keten-DBC (diagnose behandel combinatie) op de eerste dag van de tweede maand van het kwartaal.

 • Wie mag ketenzorg declareren?

  Alleen zorggroepen die een overeenkomst met ons hebben, mogen ketenzorg declareren. Dit geldt zowel voor naturapolissen als restitutiepolissen.

 • Wanneer loopt een keten-DBC af?

  ​Ons streven is dat gemotiveerde patiënten zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het ketenzorgprogramma. De keten-DBC loopt daarom in principe alleen af als een patiënt naar de tweede lijn gaat, overlijdt of verhuist.

 • Wat gebeurt er als een patiënt halverwege het kwartaal overstapt?
  ​Aangezien de peildatum voor het indienen van een declaratie de eerste van het kwartaal is, mag u een declaratie voor deze patiënt indienen, ook wanneer als hij of zij in de loop van het kwartaal overstapt. Dit geldt ook als de patiënt overlijdt. De nieuwe zorgaanbieder kan met ingang van het volgende kwartaal een declaratie indienen.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord