POH GGZ

De functie praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De functie kan worden ingevuld door (een combinatie van) personele inzet, e-health en consultatieve raadpleging van gespecialiseerde Zorgaanbieders. Taken en opleidingseisen zijn beschreven in het landelijke functie-, en competentieprofiel POH-GGZ.

Contractering

De contractering van POH-GGZ loopt via de contractering Huisartsenzorg.

Wie worden er gecontracteerd voor de POH-GGZ?

De prestatie POH-GGZ kan door een individuele huisarts afgesloten worden. U kunt ook samen met andere praktijken een POH-GGZ medewerker in dienst nemen. Dan spreken we van een samenwerkingsverband.

Een tarief wordt vastgesteld op het niveau van het samenwerkingsverband en is gelijk voor alle huisartsen die deelnemen aan het samenwerkingsverband. Ook kunnen meerdere huisartsenpraktijken bij een rechtspersoon aangesloten zijn. Tot slot is het mogelijk dat deze prestatie op regionaal niveau via de zorggroep wordt afgesloten.

Informeer daarom altijd eerst bij uw zorggroep naar de afspraken rondom POH-GGZ.

Wet- en regelgeving

In zowel de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg als de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg van de NZa wordt informatie gegeven over de POH-GGZ.

De wet- en regelgeving geeft binnen S1 12 uur ter beschikking voor de inzet van POH-GGZ. Dit bestaat uit zowel personele inzet als de kosten voor consultaties en e-Health. Daarnaast biedt deze wet- en regelgeving de mogelijkheid om aanvullend binnen S3 extra middelen ter beschikking te stellen.

Doel van de POH-GGZ

Met de inzet van de praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) wordt gezorgd voor een zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Hierdoor is deze zorg dichtbij beschikbaar, zijn er mogelijkheden voor zelfmanagement en wordt er minder doorverwezen naar de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ.

De POH-GGZ medewerker heeft verschillende taken:

 • Probleemverheldering
 • Signalering
 • Opstellen en bespreken van vervolgstappen
 • Geven van voorlichting en psycho-educatie
 • Begeleiden van zelfhulp, ondersteunen van zelfmanagement
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
 • Geïndiceerde preventie
 • Zorggerelateerde preventie
 • Terugvalpreventie

Deze staan nader omschreven in het landelijk functie- en competentieprofiel.

Vanaf 2022 moet een POH-GGZ medewerker ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister. De inrichting van het kwaliteitsregister POH-GGZ is echter vertraagd. Indien er gedurende de looptijd van dit addendum tot een landelijk erkend register wordt gekomen, behouden wij ons het recht voor om dit als verplichting op te nemen. Op het moment dat het kwaliteitsregister er is informeren wij u hierover.

Tarief POH-GGZ

De inzet van de POH-GGZ wordt vergoed door middel van consulten alsmede door een opslag op het inschrijftarief. Het maximum tarief is door de NZa vastgesteld en bedraagt 12 uur per week per 2.350 patiënten in Segment 1 (S1). Dit komt in 2023 overeen met € 3,46. Indien minder POH-GGZ ingezet wordt, wordt het tarief evenredig verlaagd.

Afspraken boven de 12 uur per 2.350 patiënten worden afgesproken in Segment 3 (S3), onderdeel Zorgvernieuwing. De wijze waarop dit wordt beoordeeld, kunt u lezen bij het kopje Aanvragen en beoordelen POH-GGZ.

Prestatiecode
De prestatiecode voor S1 is 11201.
De prestatiecode voor S3 is 31343.

Consultatie en e-health

De POH-GGZ medewerker kan een specialist, zoals een psycholoog of psychiater, raadplegen voor advies. Hiervoor kan de huisartsenpraktijk tariefsafspraken maken met de betreffende specialist (bijvoorbeeld één consult van 20 minuten bedraagt € 25). Tevens heeft de POH-GGZ de mogelijkheden om e-health (zoals bijvoorbeeld Minddistrict) in te zetten als zelfmanagement.

Nacalculatie consultatie en e-health
Het tarief voor personele inzet is gebaseerd op daadwerkelijke kosten (namelijk aan de hand van de arbeidsovereenkomst).
Het tarief voor consultatie en e-health is gebaseerd op te verwachten kosten. Aan het eind van het kalenderjaar zullen de werkelijke kosten opgevraagd worden. Als deze lager zijn dan het via het moduletarief gedeclareerde bedrag, dan vindt op basis van nacalculatie terugvordering plaats.

Fictief rekenvoorbeeld van het tarief

Stel bij een huisartsenpraktijk met 2.768 patiënten wordt voor 10 uur per week een POH-GGZ medewerker ingezet. 10 uur per week op een werkweek van 36 uur is 0,28 Fte.
De praktijk ontvangt hiervoor een vergoeding van € 2,26 per ingeschreven verzekerde.

De praktijk maakt daarnaast gebruikt van 50 consultaties à € 75,- en 150 e-health à € 10,-. De totale kosten (€ 5.250,-) voor deze extra mogelijkheden zijn € 5.250 / 2.768 / 4 kwartalen = € 0,47 per ingeschreven verzekerde. Per kwartaal mag de praktijk € 2,74 per ingeschreven verzekerde declareren.

Aanvragen en beoordelen POH-GGZ

U kunt een aanvraag voor POH-GGZ indienen door in Vecozo de vragenlijst Huisartsenzorg aanvullende prestaties in te vullen. Houdt u hier de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw praktijkgrootte
 • De personele inzet in uren (voorzien van een kopie van de arbeidsovereenkomst welke u in Vecozo als bijlage kunt uploaden)
 • Eventuele extra inzet in de vorm van consultatie en e-health

Zoals hierboven beschreven, vergoedt de Beleidsregel S1 12 uur voor de inzet van POH-GGZ. Deze ruimte is altijd ter beschikking en bestaat uit zowel personele inzet als de kosten voor consultatie en e-health.

Daarnaast biedt de Beleidsregel de mogelijkheid om aanvullend binnen S3 extra middelen ter beschikking te stellen. De extra ruimte binnen S3 stellen wij beschikbaar indien aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Biedt de extra ruimte een oplossing voor het daadwerkelijke probleem? Bij de aanvraag verwachten wij dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de doorstroom op dit moment verloopt. Het ter beschikking stellen van extra uren en consultaties en e-health moet leiden tot een oplossing voor onze leden en wordt niet ingezet als overbruggingszorg. Indien de oplossing in een vervolg echelon moet worden gevonden (Basis GGZ of Specialistische GGZ), honoreren we deze aanvraag niet. Wij voeren graag wel een gesprek over een verbetering van de verwijsmogelijkheden dan wel doorstroom.
 • Indien aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan, vragen wij een business case rondom substitutie waarin ook wordt beschreven met welke organisaties deze is afgestemd en/of een aantoonbare reductie van wachtlijsten in de regio.
 • De regionale zorginkoper beoordeelt of de extra inzet passend is binnen de regionale ontwikkelingen.

Alle aanvragen worden vooraf beoordeeld. Bij een goedkeuring van de aanvraag wordt u per de eerste van het volgende kwartaal het addendum in Vecozo aangeboden waarin de looptijd en het tarief vermeld worden.

Wijzigingen POH-GGZ

Als u gedurende de looptijd meer of minder uren POH-GGZ wilt inzetten, kunt u via dezelfde vragenlijst een wijziging aanvragen. Wij adviseren u dit voor het eind van het kwartaal te doen. Wijzigingen met terugwerkende kracht kunnen niet goedgekeurd worden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam