Nieuwe bekostigingsvormen

In de huidige bekostigingssystematiek zien we veelal de focus en bekostiging liggen op de distributie van geneesmiddelen. Dit belemmert naar onze mening de noodzakelijke aandacht voor bijvoorbeeld het stimuleren van gepast gebruik van geneesmiddelen en het tijdig afbouwen ervan. Ook is het van invloed op de mate waarin de apotheker zich kan profileren als zorginhoudelijk medicatiespecialist. 

 Aansluiting bij het IZA

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden onder andere apothekers opgeroepen om de organisatie van de eerstelijnszorg te versterken. Er wordt daarbij een duidelijke oproep gedaan voor taakherschikking. Concreet betekent dit dat apothekers gevraagd wordt, om waar het mogelijk is, taken van de huisarts over te nemen. Deze taakherschikking vraagt ook om nieuwe en passende bekostigingsvormen, zodat apothekers die zich volledig willen toewijden aan zorginhoudelijke taken ook echt bestaansrecht (kunnen) hebben.

Nu al ruimte voor het implementeren van nieuwe bekostigingsvormen

De huidige mogelijkheid om in aanmerking te komen voor transformatiegelden, geven zorgaanbieders nu al de mogelijkheid om te experimenteren met andere vormen van bekostiging en het verschuiven van taken. Als zorgaanbieders goede ideeën hebben, kunnen zij deze met ons delen. Dit kunnen zij doen via ons webformulier. Wanneer ideeën al concreter zijn, kunnen deze ook ingediend worden als transformatieplan.

 

 Passende bekostiging van zorg

We vinden het belangrijk dat apothekers waardering krijgen voor hun rol als zorginhoudelijk medicatiespecialist en dat er voldoende ruimte en tijd is om taken van de huisarts over te nemen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat medicatiefouten worden voorkomen, het aantal ziekenhuisopnames waar mogelijk daalt, de kwaliteit van farmaceutische zorg nog beter wordt, behandeldoelen sneller en efficiënter behaald worden en geneesmiddelen gepast gebruikt worden.

Nieuwe farmaceutische zorgprestaties

In 2024 hebben we een nieuwe farmaceutische zorgprestatie toegevoegd aan de overeenkomst die bijdraagt aan de rol van de apotheker als medicatiespecialist en volwaardig zorgaanbieder in de eerstelijnszorg. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om het tarief voor de medicatiebeoordeling te verhogen.

In 2025 willen we meer farmaceutische zorgprestaties contracteren. Met name om zorgaanbieders te stimuleren meer aandacht te besteden aan de farmaceutische begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan consultvoeringen of de begeleiding bij het afbouwen van medicatiegebruik.

Meer ruimte voor zorginhoudelijke taken door taakdifferentiatie en -herschikking

Op de lange termijn biedt het scheiden van distributie en patiëntenzorg meer ruimte voor taakdifferentiatie en -herschikking binnen de farmaceutische zorg. Ook ontstaat er meer ruimte voor de (her)verdeling van zorginhoudelijke taken met andere zorgaanbieders in de regio. Daarbij is ons uitgangspunt om de veranderingen in het farmaceutische zorglandschap te realiseren binnen het huidige budgettaire kader.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam