Sterke regio, samenwerking en regionaal maatwerk

Samenwerken in de regio is noodzakelijk voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Tegelijkertijd heeft iedere regio eigen uitdagingen. Daarom maken we graag maatwerkafspraken die aansluiten op de behoeften van de regio. Ook richten we ons op de ondersteuning van huisartsen via de eerstelijns ondersteuningsgelden. 

 Ketenafspraken rondom chronische ziektebeelden

Samen met Regionale Huisartsenorganisaties (RHO’s) maken we afspraken om samenwerking in ketens rondom chronische ziektebeelden te stimuleren. Deze ketens zijn al een aantal jaar hetzelfde en kunnen op punten vernieuwd worden, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Deze ketenafspraken gaan we daarom in 2025 evalueren, met als doel om nieuwe ketenafspraken vast te leggen voor 2026.

 Samenwerking in de keten 

De samenwerking tussen RHO’s, VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en de SO’s (specialisten ouderengeneeskunde) is belangrijk. Het netwerk rondom ouderenzorg dat hiermee ontstaat voorkomt zwaardere zorg of stelt die uit. Daarbij leidt samen proactief en preventief optreden op korte termijn tot minder instroom in het ziekenhuis. En op de langere termijn tot een verbeterde gezondheidssituatie van onze leden in de wijk. 

 Het is belangrijk dat samenwerking in de wijk gericht is op: 

 • Het bieden van passende zorg
 • Het organiseren van zorg rondom de patiënt
 • Het ontwikkelen van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen

Zo voorkomen we overlap en versnippering in de zorg en houden we eerstelijnszorg toegankelijk voor onze leden.

 Zichtbaarheid van de SO  

We dragen daarnaast bij aan de zichtbaarheid van de SO. Het moet voor de huisarts makkelijk en vanzelfsprekend zijn om de SO te betrekken bij de zorg voor ouderen met meervoudig complexe problematiek. Het is de bedoeling dat de SO een complementaire, geïntegreerde en adviserende functie krijgten binnen de samenwerking met de huisarts en wijkverpleging. Daarom halen we sinds 2023 bij zorgaanbieders graag kennis en goede voorbeelden op van samenwerking met aandacht voor de positie van de SO. Deze verspreiden we vervolgens onder andere zorgaanbieders. 

 Domeinoverstijgende samenwerking via ketenaanpakken

Gezondheid is meer dan medische klachten verhelpen. Vaak spelen onderliggende, sociaal-maatschappelijke problemen een rol in de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom slaan partijen in de zorgsector de handen ineen met het sociaal domein en gemeenten om gezondheid te stimuleren en de zorg te ontlasten. Dit doen we in de vorm van 5 ketenaanpakken: 

 • Kansrijke start
 • Valpreventie bij ouderen
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
 • Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen 
 • Welzijn op recept

 Mentale Gezondheidsnetwerken

Voor patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, is het belangrijk dat ze na een verwijzing direct de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dit is beter voor de patiënt én het scheelt de huisarts extra verwijzingen. Om deze verwijsstroom te optimaliseren, worden er Mentale Gezondheidsnetwerken (MGN’s) opgezet.  
 
Deze MGN’s moeten zorgen voor een betere integrale samenwerking tussen huisartsen, het sociaal domein en de GGZ. De huisarts krijgt hulp bij verwijzingen, zodat het meteen duidelijk is waar de patiënt naartoe kan. Ook kan de schaarse arbeidscapaciteit met deze samenwerking beter worden benut. Hierdoor kunnen de wachtlijsten in de GGZ worden verkort en kan de hoeveelheid overbruggingszorg afnemen.  

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn regionale en landelijke afspraken gemaakt om de MGN’s op te zetten en de positie van de POH-GGZ te versterken. Meer informatie over ons beleid rondom Mentale Gezondheidsnetwerken leest u in het inkoopbeleid GGZ.

 Landelijke visie op de eerstelijnszorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs de landelijke visie op de eerstelijnszorg gepubliceerd. In deze visie staat onder andere dat er regionale samenwerkingsverbanden moeten komen om de eerstelijnszorg toekomstbestendig te maken. Huisartsen spelen een centrale rol in de uitvoering van deze landelijke visie op eerstelijnszorg. We gaan ervan uit dat huisartsen zich aansluiten bij het regionale samenwerkingsverband.

Op dit moment wordt de werkagenda die onderdeel is van de visie nog verder uitgewerkt. Als de definitieve werkagenda leidt tot andere beleidskeuzes, dan publiceren we hierover aanvullend beleid.

 Zorgcoördinatie  

Het doel van zorgcoördinatie is dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverleners én op het juiste moment ontvangt. Daarvoor worden binnen korte tijd zorgcoördinatievoorzieningen ingericht in de regio. Met zorgcoördinatie ontvangen patiënten de juiste zorg en wordt de schaarse capaciteit van zorgpersoneel effectief en efficiënt ingezet. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam