Apotheker als volwaardig zorgaanbieder

In 2030 zien we de apotheker als zorginhoudelijk medicatiespecialiast en volwaardig zorgaanbieder in de eerstelijnszorg. Om de zorginhoudelijke rol van de apotheker te verstevigen, is samenwerking essentieel. 

 Samenwerking met eerstelijnszorgaanbieders

Om de rol en functie van de apotheker te verstevigen, blijft intercollegiaal overleg met bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige en de gemeente erg belangrijk. Op deze manier kunnen we eventuele taakonduidelijkheden verder verlagen en kunnen we de informatieoverdracht in de keten juist verder optimaliseren. Omdat we de onderlinge samenwerking binnen de eerstelijnszorg erg belangrijk vinden, ondersteunen we de gemaakte afspraken in de visie eerstelijnszorg. In deze visie wordt ook de rol van de apotheker als zorgverlener in de regio benadrukt.

Noodzaak voor taakherschikking 

De eerstelijnszorg krijgt een steeds belangrijkere rol nu de gevolgen van de vergrijzing merkbaar worden. Mensen blijven immers langer thuis wonen en er komen complexere zorgvragen. Om de toenemende vraag naar zorg op te kunnen vangen, moeten we de eerstelijnszorg verstevigen. Hiervoor zien we een belangrijke rol weggelegd voor zorgaanbieders binnen de extramurale farmacie. 

We beseffen ons ook dat zorgaanbieders hier voldoende tijd en ruimte voor moeten hebben. Daarom onderzoeken we samen met apothekers hoe de huidige tijdsbesteding eruit ziet bij de distributie van medicijnen en het leveren van specifieke farmaceutische zorgprestaties. De resultaten van deze onderzoeken vormen de basis voor het ontwikkelen van nieuwe en passende bedieningsmodellen met extra aandacht voor de gewenste taakherschikking.   

 Extra aandacht voor zorgfuncties

Naast het feit dat we het belangrijk vinden dat apothekers voldoende tijd en ruimte hebben voor het overnemen van taken in de eerstelijnszorg vinden we het nadrukkelijk ook belangrijk dat er blijvend aandacht is voor:

 • Gepast gebruik van geneesmiddelen
 • Begeleiding voor het bevorderen van therapietrouw
 • Ondersteuning bij het afbouwen van medicijngebruik

We verwachten van apothekers dat ze extra aandacht hebben voor zorginhoudelijke taken. Wij geloven dat een efficiëntere organisatie van de distributie ervoor kan zorgen dat er meer tijd en ruimte ontstaat voor zorginhoudelijke taken. Die verschuiving in de rol van distributie naar patiëntenzorg draagt bij aan de zichtbaarheid en herkenning van apothekers als zorginhoudelijk medicatiespecialist en volwaardig zorgaanbieder.

Zelfredzaamheid, preventie en eigen regie

Tot slot heeft de apotheker in 2030 extra aandacht voor de zelfredzaamheid van de patiënt en preventie. Dit alles met als doel om het medicijngebruik en de toenemende zorgvraag waar mogelijk te beperken. Om de zelfredzaamheid onder patiënten te vergroten, is het belangrijk dat de (online) contactmogelijkheden, diensten en services van apotheken laagdrempelig en toegankelijk zijn. Daarom verwachten we dat zorgaanbieders inzetten op het gebruik of de (door-)ontwikkeling van digitale (zelfzorg)middelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de informatie op apotheek.nl of het inzetten van andere e-health-applicaties.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam