Meer tijd voor de patiënt

1900x500
Betere kwaliteit van zorg, meer werkplezier voor huisartsen, een hogere patiënttevredenheid en lagere zorgkosten. Op deze pagina leest u meer over de pilots rondom ‘Meer tijd voor de patiënt'. De pilots zorgen voor een belangrijke omslag in werkwijze en aanpak binnen de huisartsenpraktijk om de zorg effectiever te maken door onnodige zorg te vermijden.

Verbetering praktijkvoering zorgt voor meer tijd voor de patiënt


De huisartsen die werken volgens het concept ‘Meer tijd voor de patiënt’ kunnen een behandeling inzetten die beter past bij de zorgvraag en de persoon. Nu ervaren zij vaak (tijds)druk en hebben ze het gevoel tekort te schieten. Naast deze capaciteitsuitbreiding werken huisartsen verder aan verbeteringen in hun praktijkvoering, bijvoorbeeld op het gebied van verwijzen naar de medisch specialist, inzet van diagnostiek, de triage en logistieke planning door de doktersassistente. Er is dus sprake van een belangrijke omslag in werkwijze en aanpak binnen de huisartsenpraktijk. Gevolg: patiënten voelen zich beter geholpen, huisartsen halen meer voldoening uit hun werk, er wordt minder medicatie voorgeschreven en er wordt minder doorverwezen naar het ziekenhuis. (Zie ook: Shared decision making: samen beslissen over zorg.)

Voorbeelden uit de praktijk

Toekomstbestendige huisartsenzorg
Naast de op deze pagina genoemde pilots rondom ‘Meer tijd voor de patiënt’, kijkt VGZ ook actief naar andere vormen van zorgverlening en innovatie. Deze kunnen huisartsen helpen de juiste zorg te leveren. Daarbij kijken we ook naar digitale vormen van zorgverlening.

Dat is ook noodzakelijk omdat ‘Meer tijd voor de patiënt’ een concept is dat vraagt om meer capaciteit in de huisartsenpraktijk. Vanwege de huidige ontwikkelingen en schaarste van huisartsen, moeten we ook andere oplossingen en denklijnen actief onderzoeken.
Structurele afspraken financiering zorg met Rivas/HenZ
Dat er in de regio Gorinchem op deze schaal kan worden ingezet op de aanpak, is alleen mogelijk omdat er goede afspraken zijn gemaakt tussen HenZ en Rivas Zorggroep, waar het Beatrixziekenhuis onder valt. Hierdoor zijn structurele afspraken gemaakt over hoe de financiering van zorg in de eerste en tweede lijn meebeweegt met deze ontwikkeling. Coöperatie VGZ en het Beatrixziekenhuis zetten de afgelopen vijf jaar al in op zinnige zorg onder de noemer Kwaliteit als Medicijn (KAM). Deze samenwerking is voor de komende vijf jaar bestendigd in een nieuwe meerjarenovereenkomst.
Waardevolle inzichten uit huisartsenproject in Afferden
Sinds 2015 loopt er ook een huisartsenproject rondom ‘Meer tijd voor de patiënt’ in het Noord-Limburgse Afferden. De pilot, waaraan momenteel vier huisartsenpraktijken deelnemen, is succesvol en biedt waardevolle inzichten. De betrokken huisartsen, zorggroep Syntein, het regionale Maasziekenhuis Pantein en Coöperatie VGZ zijn in gesprek over uitbreiding van deelnemende huisartsenpraktijken binnen de pilot. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanbod van zorg in de regio in zowel de eerste als in de tweede lijn. In dit specifieke geval kunnen deze veranderingen op dit moment niet allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. In de loop van dit jaar verwachten de betrokken partijen meer duidelijkheid te geven.
Interesse van Cohesie enVieCuri voor 'Meer tijd voor de patiënt'

Alle 113 huisartsen van Noord-Limburg zijn georganiseerd in het samenwerkingsverband Cohesie. Deze zorggroep en het regionale ziekenhuis VieCuri hebben ook interesse getoond in deze ontwikkeling en Coöperatie VGZ is hierover met hen in gesprek.

Positieve eerste resultaten in Noord-Holland

Ook een aantal huisartsenpraktijken in Noord-Holland doet sinds 2019 ervaringen op met het concept ‘Meer tijd voor de patiënt’. De eerste resultaten van de pilot geven een goede indruk. In de komende periode worden de resultaten en data meegenomen om tot een goede analyse en vervolgstappen te komen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam