Uw gekozen zorgsoort:

Hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen zijn belangrijk in de ondersteuning van het dagelijks leven van patiënten met gezondheidsklachten. We onderscheiden verschillende soorten hulpmiddelen.

Zo zijn er verbruiksartikelen, zoals verbandmiddelen, diabetestestmaterialen, stoma- en incontinentiematerialen. Ook gebruiksartikelen zoals gehoorapparaten, beenprothesen en orthopedische schoenen vallen onder hulpmiddelen, net als producten in bruikleen, zoals krukken en bedden.

Inkoopbeleid- en procedures
Ik wil meer weten over het inkoopbeleid en/of een inkoopprocedure.
Vergoedingen
Ik wil meer weten dan in de verzekeringsvoorwaarden staat.
Contracten
Ik heb een vraag over mijn contract
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Naar welke leverancier kan ik mijn patiënten doorverwijzen en hoe doe ik dat?

  Uw patiënten kunnen terecht op Vergelijk en Kies. Hier vinden ze eenvoudig een gecontracteerde leverancier bij hen in de buurt. Ook kunnen ze via Vergelijk en Kies ervaringen en beoordelingen van andere klanten vergelijken.

 • Mijn gegevens ontbreken of staan niet goed in Vergelijk en Kies (voorheen de Zorggids). Hoe los ik dat op?

  Wij halen alle gegevens voor Vergelijk en Kies rechtstreeks uit de database van Vektis. Als uw gegevens niet juist in Vergelijk en Kies staan, kunt u ze bij Vektis wijzigen. Uw nieuwe gegevens zijn binnen vijf weken zichtbaar.

 • Wat doe ik als een patiënt een vraag of klacht heeft over zijn verzekering?
  Patiënten kunnen vragen stellen of klachten indienen bij de klantenservice of de afdeling klachtenmanagement van het merk waarbij zij verzekerd zijn. Op de pagina Klantenservice en klachten vindt u een volledig overzicht van contactgegevens en uitleg over de procedure.
 • Ik heb een probleem met een declaratie of machtiging. Waar kan ik terecht?
  Gebruik ons contactformulier om uw vraag te stellen. U ontvangt binnen twee werkdagen een antwoord.
 • Kan ik ook digitaal een overeenkomst afsluiten?
  Voor de gebruiksartikelen mammacare, pruiken, therapeutisch elastische kousen en voetorthesen nieuwe stijl, kunt u online een zorgovereenkomst afsluiten. Om voor één van deze overeenkomsten in aanmerking te komen, vult u de vragenlijst in. Op de pagina Contracten gebruiksartikelen vindt u meer informatie.
 • Ik ben op zoek naar specifieke inkooponderwerpen. Welk hulpmiddel vind ik waar?

  Informatie over specifieke inkooponderwerpen vindt u op de volgende pagina’s:

 • Hoe krijg ik een contract hulpmiddelen met Coöperatie VGZ?
  U kunt een contract hulpmiddelen verkrijgen voor bruikleenartikelen, gebruiksartikelen en verbruiksartikelen.
 • Ik heb een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkeld, hoe draag ik die aan bij Coöperatie VGZ?
  Draag uw idee aan bij onze afdeling Zorgvernieuwing. Deze afdeling is constant op zoek naar innovaties en vernieuwing in de zorg.
 • Waar vind ik het beleid van Coöperatie VGZ over relevante zorgsoorten?
 • Waar vind ik de vergoedingen van hulpmiddelen die niet in het Reglement Hulpmiddelen of de verzekeringsvoorwaarden staan?
  Op de pagina Specifieke vergoedingen vindt u de vergoedingen voor zeer specifieke hulpmiddelen. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.