Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Fasering en tijdlijnen (contracteringsproces)

In het contracteringsproces bereiken we overeenstemming over:

 • Het zorgpakket dat u aan onze klanten biedt
 • De good practices die u implementeert
 • De bijbehorende financiële afspraak
 • De prijs en de volumeofferte voor DBC-zorg-producten

Voor het contracteringsproces/inkoop volgen we de gebruikelijke, onderstaande fasering. 

 1. Voorbereiden

  Het inkoopproces start in april met de bekendmaking van de inkoopspecificaties; het inkoopbeleid is daar onderdeel van. Ons team Zorginkoop medisch specialistische zorg licht deze specificaties in april aan u toe. Tegelijkertijd maakt het team graag procesafspraken met u over de tijdige contractering. Het bespreken en implementeren van good practices is niet gebonden aan de fasering van het zorginkoopproces. In alle fases worden nieuwe good practices ontwikkeld en aangeboden en bespreken we graag de implementatie ervan met uw behandelaren. Bij aanbieders met een geringe VGZ-productie geldt dat het proces grotendeels digitaal verloopt.

 2. Gesprekken over verbeterinitiatieven 

  Wij kopen medisch specialistische zorg in op basis van de speerpunten en good practices. In mei worden uw scores rondom een groot aantal behandelingen bekend. Wij zijn benieuwd naar de achtergronden van deze scores. Daarom gaan wij in mei en juni graag met de medisch specialisten van uw instelling in gesprek over de juiste interpretatie van de data. Wij brengen bewezen en succesvolle good practices, die leiden tot betere zorg tegen lagere kosten, graag bij u onder de aandacht. Ook gaan we graag op elk gewenst moment met u in gesprek over eventuele good practices die u kunt aanreiken en die volgens uw overtuiging leiden tot betere zorg voor patiënten en bijdragen aan kostenbeheersing. Wij vinden het belangrijk om de gesprekken vroegtijdig en met de juiste personen te voeren, omdat wij onze inkoopbeslissing baseren op de uitkomst van deze gesprekken.

 3. Onderhandelen

  Wij ontvangen graag een offerte met volumes en tarieven in de structuur 2021. Wij beoordelen de offertes op product- en kavelniveau op basis van: onze eigen kaders, de afspraken die wij afgelopen jaren hebben gemaakt, historische realisatiecijfers en toekomstige verwachtingen, praktijkvariatie en good practices.

 4. Formeel maken van afspraken

  De ervaring leert dat de formele afronding van de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt en tijd kost, zowel van u als van ons. We bereiken eerst overeenstemming met u over de behandelingen die we voor 2023 wel en niet inkopen. Dat hangt samen met de publicatie door ZN van de geactualiseerde minimumnormen. We maken samen nadere procesafspraken over de te volgen stappen en deadlines. Een goed onderhandelingsresultaat bereiken we samen. Dat betekent dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de tijdige afronding van de contractering en de te volgen stappen hierbij.

Nieuwe zorgaanbieders en diversiteitsbeleid

We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil zeggen dat we geen enkele zorgaanbieder op voorhand uitsluiten. Wel stellen we via ons inkoopbeleid voorwaarden waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt geleverd. Voor nieuwe en al gecontracteerde zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voorwaarden en kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. We behouden ons wel het recht voor om een maximum te hanteren voor het aantal zorgaanbieders als aan onze zorgplicht is voldaan.

Diversiteitsbeleid

Om onze verzekerden met verschillende levensovertuigingen een passend zorgaanbod te bieden, streven we naar voldoende diversiteit in het aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betekent dat onze verzekerden een passende zorgaanbieder moeten kunnen kiezen.

Wel of geen overeenkomst?

Afhankelijk van de uitkomsten van het inkooptraject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen overeenkomst aan. De voorwaarden die aan de zorg of de vergoeding ervan gesteld worden, kunnen verschillen per polis.

Heeft u als zorgaanbieder geen overeenkomst?

Dan kunnen er voor de verzekerden lagere vergoedingen gelden. Deze vergoedingen kunt u vinden in de “Lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorgaanbieders”. 

Heeft u als zorgaanbieder wel een overeenkomst?

 • U ontvangt de vergoeding zoals die in uw overeenkomst staat
 • U bent als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ vindbaar in onze Zorgzoekers (zie bijvoorbeeld VGZ Zorgzoeker). 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam