Informatie over intramurale farmacie

Intramurale farmacie valt onder het inkoopbeleid van medisch specialistische zorg (MSZ). Binnen de overeenkomst MSZ maken wij afspraken over intramurale farmacie. Deze afspraken gaan onder andere over de deelname aan studies voor doelmatigheid en gepast gebruikt, over de tarieven van add-on geneesmiddelen en over het inrichten en functioneren van een geneesmiddelencommissie.

Doelmatigheidsstudies

Toegang tot de beste zorg voor onze verzekerden vinden wij erg belangrijk. Ook als deze zorg nog in onderzoek is en er al gedurende de looptijd lagere kosten gerealiseerd worden. Daarom stimuleren we ziekenhuizen om actief te proberen patiënten te includeren. Een goed voorbeeld hiervan is Dedication.

Bent u zelf een doelmatigheidsstudie gestart? Neem dan contact op met uw zorginkoper.

Toegang tot add-on geneesmiddelen

Sluisgeneesmiddelen

Niet alle geneesmiddelen vallen, als ze op de Nederlandse markt komen, direct onder verzekerde zorg. Sinds 2015 worden bijzondere, kostbare en nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen in de pakketsluis geplaatst. De behandeling met dat geneesmiddel (voor één of meer indicaties) is dan uitgesloten van de regeling zorgverzekering.

Wilt u een nieuw geneesmiddel toepassen in uw instelling?

Controleer dan eerst of het geen sluisgeneesmiddel is. Wilt u hier meer informatie over óf bent u benieuwd naar welke geneesmiddelen aangemerkt zijn als sluisgeneesmiddel? Lees dan meer op farmatec.

Concentratiebeleid

Om de kwaliteit van de behandelingen te borgen, maken we keuzes bij welke zorgaanbieders we geneesmiddelen voor specifieke indicaties inkopen. We volgen hierin de adviezen van de Commissie Beoordeling Add-on geneesmiddelen (CieBAG).

Kwalititeitscriteria en standpunten CieBAG

De criteria van de CieBAG vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De combinatie van geneesmiddelen en indicaties die we bij specifieke zorgaanbieders willen inkopen, vinden u in de prijslijst DGSF in VECOZO.

Tarieven intramurale farmacie (add-on geneesmiddelen)

Op 1 april, 1 juli en 1 oktober herzien wij onze tarieven. Wij hanteren hiervoor 3 aanleidingen om tarieven gedurende het jaar aan te passen: 

Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)

Op grond van de Wgp kan de minister van Medische Zorg maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen. Deze worden vastgesteld bij ministeriële regeling. De minister onderzoekt 2 keer per jaar (april en oktober) of er aanleiding is om de maximumprijzen te herzien. Is dat het geval? Dan verlagen wij onze tarieven tot het NZa maximumtarief. Want de NZa heeft bepaald dat het maximumtarief nooit hoger mag zijn dan de Wgp-maximumprijs.

Patentverloop

Bij specifieke geneesmiddelen willen we het tarief tussentijds kunnen aanpassen. Dit kan een gevolg zijn van patentexpiraties, of doordat er voldoende therapeutische gelijkwaardige geneesmiddelen op de markt komen.

Elk jaar verloopt het patent van een aantal geneesmiddelen. Voor deze geneesmiddelen zullen wij het contracttarief aanpassen. Hierbij houden we rekening met marktmechanismes zoals concurrentie, alternatieven en volumes.

Landelijke afspraken

De tarieven van specifieke add-on geneesmiddelen kunnen ook tussentijds aangepast worden door afspraken die zijn gemaakt door het Clean-team (een gezamenlijk initiatief van alle zorgverzekeraars/ZN). Wij dragen met een afvaardiging van onze inkopers en medisch adviseurs bij aan de landelijke afspraken over dure geneesmiddelen in het Clean-team van ZN. Wilt u weten over welke middelen landelijke afspraken zijn gemaakt? Een overzicht en lijst van middelen vindt u op de website van ZN.

Add-on prestatie apotheekbereiding

Naast de tarieven voor geneesmiddelen kan een instelling ook een add-on prestatie aanvragen voor de bereiding van een specifiek middel door de apotheek. Hiervoor gelden deze regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

 • De bereidingskosten zijn groter dan € 1000
 • De bereiding is vanuit grondstoffen
 • De prestatie is opgenomen in de G-standaard
 • U levert een kostprijsonderbouwing en een bestuursverklaring aan

Samen vragen we een add-on aan

Zorgaanbieders vragen samen met zorgverzekeraars een add-on geneesmiddel aan of een add-on prestatie voor de apotheekbereiding. Meer informatie hierover leest u op de website van de NZa

Gezamenlijke afspraken

Zorgverzekeraars bundelen in specifieke gevallen hun inkoop om over bepaalde bijzonder kostbare add-on geneesmiddelen gezamenlijke afspraken te maken. Dit heeft als doel om de betaalbaarheid en toegankelijk te garanderen. Zorgaanbieders kunnen deze afspraken gebruiken voor hun eigen afspraken met de fabrikant.

Wilt u weten over welke middelen de zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken hebben gemaakt?

U vindt de add-on geneesmiddelen en duur van de afspraken op de website van ZN.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam