Ambulancezorg

Ambulancezorg valt onder de zorginkoop voor medisch specialistische zorg. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze visie op ambulancezorg en raadpleegt u nuttige informatie over de belangrijkste speerpunten, wijzigingen en onderwerpen die van toepassing zijn voor ambulancezorg.

Inkoop in representatie

In Nederland zijn alle zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijk voor de inkoop van Ambulancezorg. Voor de inkoop wordt door de minister een landelijk macrobudget vastgesteld. De inkoop gebeurt in representatie. Het representatiemodel houdt in dat alle zorgverzekeraars die lid zijn van Zorgverzekeraars Nederland zich voor de inkoop van zorg bij begroting- en budgetgefinancierde instellingen laten representeren door andere aangewezen zorgverzekeraars. Zo representeren wij de Nederlandse zorgverzekeraars in een aantal regio's. De door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst, tarieven en aanverwante afspraken gelden voor alle zorgverzekeraars.

Bekostiging en financiering

Het financieringsstelsel van de ambulancezorg maakt een onderscheid tussen bekostiging en financiering. Met bekostiging wordt het budget bedoeld zoals dat jaarlijks door zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld op basis van beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt. Met financiering wordt de manier bedoeld waarop het budget via facturatie beschikbaar wordt gesteld. De minister van VWS stelt periodiek het landelijk referentiekader spreiding & beschikbaarheid vast. Hierin wordt de minimaal benodigde ambulancecapaciteit per regio berekend, per dagdeel en met onderscheid naar dagsoort.

Capaciteit staat centraal

De beschikbaarheid van ambulancezorg is een van de belangrijkste kenmerken van de ambulancezorg. Iedereen moet op elk moment van de dag kunnen rekenen op toegang tot ambulancezorg. Daarom staat deze beschikbaarheid (de capaciteit) centraal in de bekostiging. Meer of minder inzetten (de productie) is slechts heel beperkt van directe invloed op de hoogte van het beschikbare budget.

Beleidsruimte en -regels

In de beleidsregels legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast hoe zij haar beleidsruimte invult. De beleidsregels gaan bijvoorbeeld over normen, rekenkundige waarden, procedures, feiten en omstandigheden, voorschriften, voorwaarden en beperkingen, tariefsoorten en prestatiebeschrijvingen.

De beleidsregels worden vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. De actuele beleidsregel voor de ambulancezorg kunt u via de site van de NZa downloaden, samen met circulaires waarin een en ander wordt toegelicht.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam