Uw gekozen zorgsoort:

Eerstelijns verblijf en Geriatrische revalidatiezorg

Op deze pagina vindt u informatie voor aanbieders over eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg. Wij kopen deze zorg in vanuit een gezamenlijk inkoopplan voor beide zorgsoorten.

 

2019

Eerstelijns verblijf overeenkomst 2019

Geriatrische Revalidatie zorg overeenkomst 2019

Inkoopbeleid 2019

We lichten het inkoopbeleid van 2019 toe in onderstaande video.

 

Heeft u vragen over het inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatie 2019? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden. Uiteraard kunt u uw vraag ook stellen door een e-mail te sturen naar zorginkoopELV.GRZ@vgz.nl.

 

2018

Monitor ELV 2018 VGZ 
Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2018 (PDF)
Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatie Zorg 2018 (PDF)
Algemene inkoopvoorwaarden 2018 (PDF)
Declaratieprotocol Wijkverpleging en ELV (PDF)
Protocol Zorgbeëindiging (PDF)
Inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf 2018 (PDF)

 

Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er

Declaraties voor uw cliënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) dienen namelijk niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor te worden ingediend. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel. Mogelijk gaan zorgverzekeraars en/of zorgkantoren u daarover de komende periode benaderen.

Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat.

Zorgverzekeraars (en zorgkantoren) zullen bij het afwijzen van declaraties u zoveel mogelijk helpen dit op te lossen. Om het afwijzen van declaraties te voorkomen, adviseren wij u om – als u vermoedt dat daarvan sprake zou kunnen zijn – uw cliënt te vragen of deze in een Wlz-instelling ‘verblijf met behandeling’ ontvangt.

Open de FAQ op de site van Zorgverzekeraars Nederland

Revalidatiezorg volgens Coöperatie VGZ

Wij willen de komende jaren een slag maken als het gaat om transparantie, afbakening en doelmatigheid in de revalidatiesector. Dit betekent dat wij de kwaliteitsindicatoren van de beroepsgroep hanteren. Ook gaan we de komende jaren stappen zetten richting een daadwerkelijke prestatiebekostiging. We nodigen partijen uit om met ons mee te denken en dit verder vorm te geven. Daarnaast focussen we ons de komende jaren inhoudelijk op vijf doelgroepen: dwarslaesie, CVA, amputaties, chronische pijn en kinderen. Per doelgroep ontwikkelen wij de komende tijd ons inhoudelijke beleid verder. Zo is in de overeenkomst 2015 de Zorgstandaard Dwarslaesie (ZD) opgenomen. Wij monitoren de komende tijd actief welke instellingen voldoen aan de normen van de ZD.

 

Nieuwe werkwijze revalidatiezorg
Momenteel krijgen we veel vragen omtrent de nieuwe werkwijze revalidatiezorg. Meer uitleg hierover staat in een document dat we hierover hebben opgesteld.Toelichting aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie.

Een aanvraag tot machtiging voor medisch specialistische revalidatie moet schriftelijk worden ingediend. Wij handelen uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Is de aanvraag incompleet, onduidelijk of leidt deze tot discussie? Dan wijken we af van deze termijn. De ingevulde machtiging kan verstuurd worden naar:

 

Coöperatie VGZ 
T.a.v. Machtigingen Revalidatiezorg 
Postbus 25150 
5600 RS EINDHOVEN

Download het aanvraagformulier Toestemming Revalidatiezorg

Vergoeding revalidatie

Wij vergoeden revalidatie uit de basisverzekering. Onze verzekerden hebben recht op een vergoeding voor revalidatie in de volgende gevallen: De verzekerde heeft een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen. De verzekerde heeft een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel die communicatie, cognitie of gedrag beperkt.

Geriatrische revalidatie

Voor kwetsbare ouderen bieden wij geriatrische revalidatie. Het doel is om deze ouderen te helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar hun thuissituatie. Ook deze vorm van revalidatie vergoeden wij uit de basisverzekering. Verzekerden hebben recht op geriatrische revalidatie als deze zorg:

  • start binnen een week na een ziekenhuisverblijf
  • start na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp
  • start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek (bij acute aandoeningen)

Geriatrische revalidatie wordt altijd gegeven door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Verzekerden hebben recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie vanuit de basisverzekering.Vergoeding geriatrische revalidatie 

Geriatrische revalidatie vergoeden wij (tot maximaal 6 maanden lang) uit de basisve

rzekering als deze zorg:

  • start binnen een week na een ziekenhuisverblijf
  • start na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp
  • start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek bij acute aandoeningen

In alle gevallen zijn onze verzekeringsvoorwaarden leidend. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden van al onze merken.

Toestemming noodzakelijk

Behandelingen waarvoor u toestemming nodig hebt, zijn aanvragen voor verlenging van geriatrische revalidatiezorg met een behandelduur langer dan 6 maanden.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vult u het aanvraagformulier Geratrische zorg (PDF) in. U kunt uw aanvraag online indienen via het contactformulier.