Ziekenhuisverplaatste zorg

Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet en meer regie op gezondheid voor onze leden. Dat zijn onze uitganspunten als het gaat om passende zorg. ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’ draagt hieraan bij. Dat is zorg die buiten het ziekenhuis wordt verleend, onder toezicht van een medisch specialist. Dit kan in de thuissituatie zijn of op een andere locatie dichter bij huis, bijvoorbeeld geclusterd in een gezondheidscentrum. Tegelijkertijd moeten we de druk op schaars personeel bewaken en de zorgkosten verlagen. Daarom hebben we kaders opgesteld waarbinnen ziekenhuisverplaatste zorg kan plaatsvinden.

De definitie van ziekenhuisverplaatste zorg

Met ziekenhuisverplaatste zorg bedoelen we fysieke zorg die:

 • onder de zorgverzekeringswet valt
 • onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist staat 
 • vanwege medisch-inhoudelijke (be)handelingen oorspronkelijk in het ziekenhuis plaatsvindt
 • nu ook buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden of al plaatsvindt 
 • door de patiënt zelf, een mantelzorger, of een verpleegkundige kan worden verleend 

Het beoordelingskader van ziekenhuisverplaatste zorg

Een initiatief voor ziekenhuisverplaatste zorg toetsen we aan de volgende criteria:

1. Veiligheid en kwaliteit 

Zorg in de thuissituatie (of op een andere plek buiten het ziekenhuis) moet veilig zijn voor zowel de patiënt, de behandelaar als de omgeving. Bij ziekenhuisverplaatste zorg is de medisch specialist verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Indien van toepassing wordt de zorg verleend volgens de norm van de desbetreffende beroepsvereniging van medisch specialisten.

2. Patiëntperspectief staat voorop

De wensen en verwachtingen van de patiënt zijn leidend, zo lang deze mogelijk en verantwoord zijn. Daarom blijft de mogelijkheid om de zorg in het ziekenhuis te laten plaatsvinden bestaan. Hierbij is het wel van belang dat de zorg doelmatig verleend kan worden in het ziekenhuis.

De medisch specialist bespreekt volgens de principes van ‘samen beslissen’ met de patiënt of de zorg binnen of buiten het ziekenhuis gaat plaatsvinden. Tijdens dit gesprek moet ook aan bod komen of de patiënt of mantelzorger (een deel van) de behandelingen zelf veilig kan uitvoeren. Dit behoudt of vergroot namelijk de zelfregie van onze leden.

3. Doelmatigheid van zorg

Doelmatigheid

Ziekenhuiszorg kan alleen verplaatst worden wanneer de zorg nog steeds doelmatig georganiseerd kan worden. Vormen van zorg waarbij de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis duidelijk minder efficiënt is, zijn niet geschikt voor verplaatsing naar huis. Denk hierbij aan situaties waar de zorgmedewerker bij een individuele cliënt langdurig fysiek aanwezig moet zijn voor monitoring. Bij het afwegen van de mogelijke opties is de meest doelmatige vorm ons uitgangspunt.

Businesscase

De zorgkosten en bedrijfskosten van verplaatste zorg worden vergeleken met die van ziekenhuiszorg. Hiervoor levert de zorgaanbieder een businesscase aan. Ziekenhuisverplaatste zorg moet financieel neutraal of positief uitvallen ten opzichte van ziekenhuiszorg. Kosten uit de gehele zorgketen worden hierbij meegerekend, zoals de kosten van medicatie, hulpmiddelen en arbeid. In de businesscase moet inzichtelijk zijn welke keuzes er zijn gemaakt en wat daarvan de impact is. Ook tijdelijke project- of implementatiekosten zijn onderdeel van de businesscase en moeten zich binnen een redelijke tijd terugverdienen.

Afspraken over declaraties

Voordat we ziekenhuisverplaatste zorg contracteren, maken we afspraken over de manier van declareren. In deze afspraken letten we erop dat de declaraties overeenkomen met de werkelijke kosten, en dat er geen dubbele declaraties worden ingediend door verschillende zorgaanbieders. We gaan uit van het principe ‘wie levert, declareert’. De kosten van de inzet van wijkverpleging worden waar mogelijk door ons gecontracteerd en waar van toepassing in mindering gebracht (geschoond) op de afspraak binnen Medisch Specialistische Zorg.

4. Impact op de (regionale) arbeidsmarkt 

De druk op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Daar moeten we rekening mee houden bij initiatieven voor ziekenhuisverplaatste zorg. Daarom moet in een voorstel voor ziekenhuisverplaatste zorg benoemd worden wat het effect is op de knelpunten in de regionale arbeidsmarkt en hoe de zorgaanbieder daarmee omgaat. Zowel de impact en oplossingen op de korte termijn, als op de lange termijn zijn hierbij relevant.

Naast het feit dat ziekenhuisverplaatste zorg de druk op de arbeidsmarkt niet moet verhogen, kan het juist ook een positief effect hebben op de arbeidsmarkt. Patiënten kunnen bijvoorbeeld bepaalde handelingen zelf uitvoeren, zodat de werkdruk in de zorg vermindert. Er is dan namelijk geen zorgprofessional meer voor nodig. Een ander voorbeeld is wanneer patiënten alleen voor het aan- en afkoppelen van een infuus naar het ziekenhuis hoeven te komen, in plaats van voor de hele dagbehandeling.

5. Duurzaamheid 

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. Het is daarom vanzelfsprekend dat we ons inzetten om de zorgsector te verduurzamen. Ook bij ziekenhuisverplaatste zorg speelt dit een rol. Een voorstel voor ziekenhuisverplaatste zorg beoordelen we op duurzaamheid in brede zin. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de volgende aspecten:

 • Reisbewegingen 
 • Energiegebruik
 • Materiaalverbruik 
 • Afvalstromen 
 • Medicijngebruik  
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam