Digitalisering

Een versnelling in de ontwikkeling van digitale vormen van zorg is noodzakelijk. Niet alleen om te voldoen aan de veranderende behoeften van patiënten, maar ook als oplossingsrichting voor de wachtlijsten, de arbeidsmarktproblematiek en de stijgende zorgkosten.

 Zorgpaden en digitale gegevensuitwisseling

Het uniformeren en digitaliseren van zorgpaden en het uitwisselen van gegevens op basis van standaarden maakt de samenwerking tussen zorgaanbieders efficiënter en effectiever. Zorg wordt daarmee minder tijd- en locatie afhankelijk en het biedt mogelijkheden om de fysieke zorginfrastructuur effectiever te organiseren.

Bovendien kunnen digitale oplossingen bijdragen aan het ondersteunen van patiënten om meer zelfregie te nemen en draagt het bij aan duurzame zorg. Bijvoorbeeld doordat patiënten minder reisbewegingen maken. Daarom besteden we bij het inkopen van zorg voor 2025 extra aandacht aan digitalisering binnen specifieke zorgpaden en de noodzakelijke organisatie van digitale gegevensuitwisseling. Dit alles met als doel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

 Gezamenlijke ambities zorgverzekeraars

Vanuit Zorgverzekeraars Nederland hebben we gezamenlijke ambities geformuleerd voor het digitaliseren van zorg. Door samen op te trekken, kunnen we de digitalisering binnen de zorg versnellen. Hierover leest u meer in het ZN-dossier Digitale zorg.

 Thuismeten

Met thuismeten bedoelen we het op afstand monitoren van patiënten als onderdeel van een medische behandeling. Over het algemeen wordt thuismeten door de patiënt zelf in de thuissituatie gedaan.

Thuismeten draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Het ondersteunt patiënten in het nemen van zelfregie en patiënten hoeven minder vaak en fysiek naar de zorgaanbieder toe. Dat leidt tot slimmere inzet van schaarse capaciteit en het beperken van zorgkosten.

In 2025 stellen we voor de inzet van thuismeten de ambitie dat:

 • Minimaal 30% van de patiënten met hartfalen, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Inflammatory Bowel Disease (IBD) en astma gebruikmaakt van thuismeten.
 • We concrete afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van thuismeten op 2 aanvullende, geschikte (transmurale) zorgpaden waar de impact van thuismeten groot is en/of over de uitbesteding van deze geschikte zorgpaden aan een landelijke Zorg Medische Service Centra (ZMSC).

Monitoren van de impact van thuismeten

Om met thuismeten impact te maken op de beschikbaarheid van personeel en zorgkosten is het belangrijk om te weten bij welke patiëntgroepen de grootste impact te verwachten is.

We verwachten dat zorgaanbieders bij de implementatie van thuismeten gebruikmaken van de uniforme zorgpaden die via het kenniscentrum digitale zorg beschikbaar zijn gesteld. Als zorgaanbieders gebruikmaken van andere zorgpaden, moet dat gemotiveerd worden aan de hand van data.

Om gezamenlijk kennis op te doen over de impact van thuismeten, vragen we nadrukkelijk om de effectiviteit ervan te monitoren. Hierbij kijken we naar de effecten van thuismeten op aantal zorgmomenten thuis, (digitale) consulten, klinische opnames, SEH opnames en aantal ligdagen. Op basis van deze inzichten bepalen we samen met zorgaanbieders of de inzet van thuismeten het gewenste effect oplevert en of bijsturing nodig is.

 Zorg Medische Service Centra

Om thuismeten toekomstbestendig in te zetten, is schaalvergroting van belang. Door schaalvergroting kan schaars personeel slimmer worden ingezet en kunnen investeringen in technologie gedeeld worden. Schaalvergroting wordt gerealiseerd door het inzetten op Zorg Medische Service Centra (ZMSC) waar de digitale component van hybride zorgpaden gecentraliseerd wordt.

Met ZMSC bereiken we dat:

 • De maatschappelijke kosten worden beheerst, doordat er meer zorg met minder mensen geleverd kan worden.
 • Individuele zorgprofessionals worden ontlast, doordat niet zorg inhoudelijke taken en medische geprotocolleerde taken worden overgenomen door het ZMSC. Hierdoor blijft er meer tijd over voor andere patiënten.
 • Zorgaanbieders worden ondersteund om hybride zorg versneld op te schalen en ruimte krijgen om dit samen met ketenpartners in te richten.
 • De zorg dichterbij de patiënt georganiseerd en geleverd kan worden en er 1 aanspreekpunt is voor zorgvragen.
 • De zorg in het gehele zorgproces goed gecoördineerd wordt. Ook wanneer er meerdere zorgaanbieders zorg leveren en bij meerdere zorgvragen en klachten.

Inzet van beperkt aantal landelijke ZMSC

We geloven dat er meerdere ZMSC naast elkaar kunnen bestaan, maar zien ook het belang van bovenregionale schaalgrootte. Daarom werken we toe naar een beperkt aantal (3-5) landelijke ZMSC die, voor specifieke uitdagingen in de regio, kunnen samenwerken met regionale partners.

We begrijpen ook dat het vergroten van de inzet van hybride zorg en in het specifiek thuismeten voor alle partijen een uitdagende opgave is. Daarom ondersteunen we dit proces door het ophalen en verspreiden van resultaten en ervaringen uit de praktijk.

In 2025 stellen we voor de inzet van ZMSC de ambitie dat: 

 • We samen met bestaande en nieuwe ZMSC doorontwikkelen, zodat ZMSC op een volwassen en aantoonbaar toekomstbestendig niveau ingezet worden.
 • In de regio’s waar we markleider zijn, zorgaanbieders faciliteren in het aansluiten bij een ZMSC. Deze aansluiting kan ook plaatsvinden op specifieke onderdelen. Bijvoorbeeld over de infrastructuur van zorg.
 • Er door samen te werken met huisartsen, ziekenhuizen en aanbieders van wijkverpleging zoveel mogelijk patiënten gebruikmaken van thuismeten. Dit zodat de schaarse capaciteit van het zorgaanbod effectiever ingezet kan worden.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam