Bewaken toegankelijkheid kraamzorg

De personeelstekorten in de kraamzorg houden ook het komende jaar aan. Dit kan ertoe leiden dat kraamzorg niet altijd en overal voldoende beschikbaar is. Daardoor dreigen onze leden soms geen kraamzorg te krijgen. Dit kunnen wij niet laten gebeuren en vinden we een onaanvaardbare situatie. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de lastige positie waarin kraamzorgorganisaties zich kunnen bevinden.

 Toewijzen van capaciteit

In onze gesprekken met zorgaanbieders sturen we opnieuw aan op het zo eerlijk mogelijk verdelen van de beschikbare capaciteit over de kraamvrouwen. In sommige gevallen zien we dat er onvoldoende kraamzorg beschikbaar is om voor alle kraamvrouwen het geïndiceerde aantal uren te verzorgen. Hierdoor dreigen sommige kraamvrouwen helemaal geen kraamzorg te krijgen. Dit moeten we voorkomen. Alle kraamvrouwen hebben namelijk het recht op de zorg die zij nodig hebben. Het is onaanvaardbaar als kraamzorgorganisaties de inschrijving van nieuwe kraamvrouwen weigeren, wanneer de capaciteit in een regio onder spanning staat. Regionale samenwerking is dan noodzakelijk. Daarom spreken we met kraamzorgaanbieders af dat ze de capaciteit eerlijk te verdelen over alle kraamvrouwen.

Onder een eerlijke verdeling van capaciteit verstaan wij: 

  • Iedere kraamvrouw ontvangt minimaal 24 uur kraamzorg. Deze uren worden eventueel aangevuld met medisch geïndiceerde uren.
  • Overige uren kunnen pas verleend worden als het minimale aantal uren voor alle kraamvrouwen gegarandeerd is. 

Wij monitoren of deze eerlijke verdeling van capaciteit wordt toegepast.

 Regionale knelpunten

Naar verwachting ontstaan in sommige regio’s gedurende het jaar knelpunten in de beschikbaarheid van kraamzorg. Zelfs wanneer wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling van capaciteit. Ontstaan deze knelpunten? Dan nemen we tijdelijke maatregelen. Dit doen we in samenwerking met alle betrokken partijen. Het tijdelijk inrichten van een kraamzorghotel is een mooi voorbeeld van zo’n maatregel.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam