Uw gekozen zorgsoort:

Geboortezorg

Geboortezorg richt zich op de zorg voor moeder en kind tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode tot en met 6 weken na de bevalling. Niet-medisch geïndiceerde (eerstelijns) geboortezorg omvat zorg geleverd door een kraamzorgorganisatie en een verloskundige, thuis, in een geboortecentrum of het ziekenhuis.

VGZ maakt in bepaalde regio’s ook afspraken met Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s). In die regio’s werken zowel eerstelijns als tweedelijns geboortezorgverleners samen vanuit één organisatie. Zij bieden naast niet-medisch geïndiceerde geboortezorg ook medisch- geïndiceerde geboortezorg.

Inkoopbeleid

Informatie over het inkoopbeleid van kraamzorg, verloskunde of geboortecentra.

Contracten

Informatie over geboortezorgovereenkomsten met Coöperatie VGZ.

Contact

Klik hier voor contactgegevens.

 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Hoe vraag ik een overeenkomst Verloskunde en/of SEO en NT-meting of Kraamzorg 2019 aan?

  U kunt digitaal een (nieuwe) zorgovereenkomst met ons afsluiten via VECOZO. Heeft u al eerder digitaal een zorgovereenkomst met ons afgesloten? Dan ontvangt uw praktijk/organisatie automatisch een uitnodiging voor een nieuwe zorgovereenkomst via het e-mailadres dat u bij Vektis hebt ingevuld. Heeft u nog niet eerder een zorgovereenkomst met VGZ afgesloten, dan kunt u zelf een overeenkomst aanvragen via https://uitvragen.zp.vecozo.nl. 


  Voor het digitaal afsluiten van de zorgovereenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal. U dient eerst onze digitale aanmeldprocedure in VECOZO te doorlopen. Na het invullen van de vragenlijst ziet u direct of uw organisatie in aanmerking komt voor de overeenkomst. Na goedkeuring bieden wij u een nieuwe zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal in VECOZO. U ontvangt hierover een e-mail.


  Kijk voor vragen over het aanvragen of wijzigen van uw overeenkomst op de webpagina Contracten. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

 • Hoeveel vergoeding krijg ik of mijn patiënt als ik geen contract heb?

  In de lijst Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders leest u wat wij vergoeden. U vindt deze lijsten op de websites van onze merken, op dezelfde pagina als de polisvoorwaarden.

 • Welke kraamzorgprotocollen zijn er?
 • Hoe kan ik mijn IBAN-nummer wijzigen of doorgeven?

  U wijzigt uw IBAN-nummer door uw gegevens in te vullen in dit formulier.

 • Hoe pas ik mijn contactgegevens aan?

  Wilt u uw contactgegevens aanpassen in het landelijke zorgverlenersbestand? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Vektis via www.agbcode.nl.

 • Hoe vraag ik een nieuwe AGB-code aan?

  Wilt u een nieuwe AGB-code aanvragen of uw gegevens in het landelijke zorgverlenersbestand wijzigen? Neemt u dan rechtstreeks contact op met Vektis via www.agbcode.nl.

 • Hoe declareer ik zonder overeenkomst?

  Kraamzorgnota's

  Voor kraamzorg geeft u uw nota aan de verzekerde. Naast de nota, voegt u ook een kopie van uw diploma toe én een kopie van het ingevulde en ondertekende LIP-formulier. De verzekerde declareert de nota vervolgens bij VGZ en betaalt rechtstreeks aan u. 

  Verloskundige zorg en SEO en NT-meting nota’s

  Voor verloskundige zorg dient u uw declaraties bij ons in volgens de EI-standaard van VECOZO.

 • Waarom worden mijn declaraties verloskunde niet volledig uitbetaald, terwijl de praktijk een overeenkomst heeft?

  Niet volledige betaling van verloskundige zorg mét overeenkomst komt voor, indien de individuele zorgverlener niet bevoegd is de zorg te verlenen óf 
  indien de bevoegdheid van deze zorgverlener niet is gemeld via de digitale vragenlijst bij het sluiten van de overeenkomst. Om de door VGZ vastgelegde 
  bevoegheid van individuele zorgverleners te controleren, neemt u contact op met de afdeling Contractmanagement door een mail te sturen naar
  Contractmanagement.info@vgz.nl.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord