Onze visie op GZSP

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is zorg en behandeling thuis aan specifieke groepen. Door de juiste inzet van GZSP kunnen cliënten langer thuis wonen, wordt zwaardere zorg uitgesteld of soms zelfs voorkomen. Hiermee heeft GZSP een waardevolle bijdrage voor de hele zorgketen.

 Passende zorg binnen GZSP

Vanuit de GZSP ondersteunen we de samenwerking in de eerste lijn tussen huisarts en wijkverpleging. Ook maken we de verbinding met het kortdurend verblijf (ELV en GRZ). Dit zorgt voor een sluitende zorgketen voor cliënten, zodat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom is het belangrijk dat het zorgaanbod van de GZSP wordt geleverd vanuit een keten van expertise rondom de thuiswonende cliënt. Waarbij wordt gedacht vanuit het principe van stepped care.

Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om aan te sluiten bij interventies van het programma ‘Passende Zorgpraktijken’ van Zorginstituut Nederland (ZN).

Binnen passende zorg focussen we ons op JZOJP en taakherschikking:

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

De behandeling binnen de GZSP is gericht op het bestendigen van aangeleerde functies en het inzetten van specifieke expertises die de huisarts ondersteunen.
Het gaat om het behandelen van lichamelijke klachten, psychische klachten en/of gedragsproblematiek in de thuissituatie. Hierbij vinden we het belangrijk dat:

 • Er een goede verbinding is met het eigen netwerk
 • Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd

Taakherschikking door de Specialist ouderengeneeskunde (SO)

We vinden het belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk om gegaan wordt met de beschikbare capaciteit binnen de GZSP. Daarom bieden we de SO de mogelijkheid om de te leveren zorg te herschikken naar de verpleegkundig specialist (VS) of de physician assistant (PA).

Voor de daadwerkelijke uitvoering van deze taakherschikking sluiten we aan bij het standpunt van Verenso.

 Samenwerking in de keten

De samenwerking tussen RHO’s (regionale huisartsenorganisaties), VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), ziekenhuizen en de SO’s (specialisten ouderengeneeskunde) is belangrijk. Het netwerk rondom ouderenzorg dat hiermee ontstaat voorkomt zwaardere zorg of stelt die uit. Daarbij leidt samen proactief en preventief optreden op korte termijn tot minder instroom in het ziekenhuis. En op de langere termijn tot een verbeterde gezondheidssituatie van onze leden in de wijk.

Het is belangrijk dat samenwerking in de wijk gericht is op:

 • Het bieden van passende zorg
 • Het organiseren van zorg rondom de cliënt
 • Het ontwikkelen van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen

Zo voorkomen we overlap en versnippering in de zorg en houden we eerstelijnszorg toegankelijk voor onze leden.

Zichtbaarheid van de SO

De zichtbaarheid van de SO is essentieel. Zo moet het voor de huisarts makkelijk en vanzelfsprekend zijn om de SO te betrekken bij de zorg voor kwetsbare ouderen met meervoudig complexe problematiek.

Het is de bedoeling dat de SO een complementaire, geïntegreerde en adviserende functie krijgt binnen de samenwerking met de huisarts en wijkverpleging. Daarom halen we sinds 2023 bij zorgaanbieders kennis en goede voorbeelden op van samenwerking met aandacht voor de positie van de SO. Deze goede voorbeelden verspreiden we onder andere zorgaanbieders.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam