Versterken van de paramedische zorg

Samen staan we voor de opgave om de paramedische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor is een sterke eerste lijn essentieel, waarbij zorgverleners elkaar weten te vinden en van elkaar kunnen leren.  

 Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en ketenaanpakken

Veel klachten van patiënten vragen om inbreng of behandeling vanuit verschillende disciplines. Als zorgaanbieders nauw contact hebben en samenwerken, is het mogelijk om een effectievere behandeling voor de patiënt samen te stellen. Hieraan dragen we bij door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden vanuit de paramedie te stimuleren. Zowel binnen de eerstelijn, als domeinoverstijgend via ketenaanpakken.

 Innovatie door samenwerking

Innoveren is cruciaal om de zorg toekomstbestendig te houden. We stimuleren praktijken om de samenwerking op te zoeken voor snellere en efficiëntere innovaties. Zowel monodisciplinair als multidisciplinair. Daarnaast moedigen we initiatieven aan die bijdragen aan kwalitatief goede zorg. Dit doen we onder andere door ‘Good Practices’ te ontwikkelen en te verspreiden. Een goed voorbeeld van een Good Practice is het Regionaal Schouder Centrum, waarbij meerdere partijen multidisciplinair met elkaar samenwerken.

 Hulp bij goede initiatieven met eerstelijns ondersteuningsgelden 

Zorgaanbieders kunnen eerstelijns ondersteuningsgelden aanvragen om samenwerking met andere partijen te bevorderen. Bijvoorbeeld met het sociaal domein of met de tweedelijnszorg.  

De eerstelijns ondersteuningsgelden kunnen worden ingezet in de vorm van extra budget, maar ook in de vorm van een projectleider of hulp bij de uitvoering. Heeft u een idee voor een initiatief om de paramedische zorg te versterken? Bijvoorbeeld voor regionale samenwerking of voor een pilotproject? Lees dan meer over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via de Eerstelijns ondersteuningsgelden.

Aandachtspunten binnen fysiotherapie 

Binnen fysiotherapie richten we ons specifiek op de volgende twee aandachtspunten:  

 Stepped care zorgpaden  

We kopen innovatieve zorgplannen in waarin een multidisciplinair zorgpad is uitgewerkt. Denk hierbij aan zorgpaden voor de behandeling van artrose, COPD en schouderklachten. Het doel van deze plannen is om zorg gezamenlijk in de regio goed te organiseren.


We zien bijvoorbeeld dat zo’n 80% van de patiënten die doorverwezen wordt naar de orthopeed, in eerste instantie bij de fysiotherapeut effectief kan worden behandeld. En voorafgaand aan de behandeling door een orthopeed heeft ongeveer 10% van de patiënten geen adequate fysiotherapie gehad. Door zorgpaden af te stemmen tussen fysiotherapeut, huisarts en orthopeed, ontvangen patiënten betere zorg tegen lagere kosten.


Meer informatie over het indienen van zorgplannen en hoe deze verwerkt zijn binnen onze overeenkomsten voor fysiotherapie leest u in ons inkoopbeleid.

 Leren en verbeteren

We stimuleren praktijken en samenwerkingsverbanden om via een praktijkregister te werken in een ‘leren en verbeteren-cyclus’.

Een voorbeeld van zo'n cyclus is het SKF praktijkregister. Door te werken in een ‘leren en verbeteren-cyclus’ blijven fysiotherapeuten zich voortdurend ontwikkelen op het gebied van efficiënt en effectief handelen.

Meer informatie over het werken in een ‘leren en verbeteren-cyclus’ leest u in ons inkoopbeleid.

 Landelijke visie op de eerstelijnszorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs de landelijke visie op de eerstelijnszorg gepubliceerd. In deze visie staat onder andere dat er regionale samenwerkingsverbanden moeten komen om de eerstelijnszorg toekomstbestendig te maken. Paramedische zorg zal een rol gaan spelen in de uitvoering van deze landelijke visie op eerstelijnszorg. Op dit moment wordt de werkagenda die onderdeel is van de visie nog verder uitgewerkt. Als de definitieve werkagenda leidt tot andere beleidskeuzes, dan publiceren we hierover aanvullend beleid.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam