Uw gekozen zorgsoort:

Alternatieve zorg

Op deze pagina leest u alles over alternatieve (beweeg) zorg. Bijvoorbeeld hoe u een declaratieprobleem moet oplossen, met welke koepelorganisaties wij samenwerken en welke opleiding u moet volgen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoedingen
Hoe regel ik een vergoeding?
Declaraties
Hoe kan ik geleverde zorg declareren?
Beleid
Ik wil meer weten over het beleid van Coöperatie VGZ.
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Mijn gegevens ontbreken of staan niet goed in Vergelijk en Kies (de Zorggids). Hoe los ik dat op?

  Wij halen alle gegevens voor Vergelijk en Kies, zoals uw adres of uw zorgsoort, rechtstreeks uit de database van Vektis. Als uw gegevens niet juist in Vergelijk en Kies staan, kunt u ze bij Vektis wijzigen. Uw nieuwe gegevens zijn binnen vijf weken zichtbaar in Vergelijk en Kies. 

 • Hoe krijg ik een contract met Coöperatie VGZ?

  Coöperatie VGZ sluit geen contracten af met zorgaanbieders in de alternatieve (beweeg)zorg. Wel hebben we samenwerkingsafspraken met een aantal koepelorganisaties. Kijk voor onze voorwaarden in ons beleidsdocument Alternatieve Zorg. Alle informatie is terug te vinden op de pagina over ons beleid

 • Wat voor opleiding moet ik volgen om voor vergoeding in aanmerking te komen?

  Wij vragen om een objectieve toets van uw medische basiskennis (MBK) en/of psychosociale basiskennis (PSBK). PSBK is alleen van toepassing als u psychosociale zorg aanbiedt.

  Wij vragen een diploma van een reguliere, door de NVAO erkende HBO-opleiding met voldoende MBK/PSBK of een opleiding op HBO-niveau geaccrediteerd door CPION of SNRO. Wilt u hier meer over weten?

  In hoofdstuk drie van ons Beleid Alternatieve Zorg leest u welke opleidingen aan onze eisen voldoen, en hoe u zonder een opleiding toch uw basiskennis kunt aantonen. Het beleidsdocument is te downloaden via de pagina over beleid.

 • Bij welke beroepsvereniging moet ik aangesloten zijn?

  Wij maken afspraken met koepelorganisaties. Zij sluiten op hun beurt overeenkomsten met beroepsverenigingen. Op de websites van de koepelorganisaties leest u welke beroepenverenigingen hieronder vallen.

 • Wat verstaan jullie onder alternatieve beweegzorg?

  Onder alternatieve beweegzorg verstaan wij:

  • chiropractie
  • craniosacraaltherapie
  • haptotherapie
  • manuele therapie E.S. (Egg Shell)
  • ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn
  • osteopathie
  • (ortho)manuele geneeskunde

  Wij vergoeden alternatieve beweegzorg alleen als u als zorgaanbieder bent aangesloten bij een van de registers van de koepelorganisatie CBZG. Bekijk hiervoor ook onze pagina over ons beleid ten aanzien van alternatieve zorg.

 • Welke gegevens moet ik vermelden op mijn nota?
  Kijk voor deze informatie op de pagina Declaraties.
 • Wat vergoeden jullie uit het budget alternatieve therapie?

  Wij vergoeden behandelingen en consulten van:

  • acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen
  • antroposofische geneeswijzen
  • homeopathie
  • natuurgeneeswijzen
  • psychosociale zorg
  • alternatieve beweegzorg (let op: kan ook onder het budget Beweegzorg vallen).
  • Daarnaast vergoeden we homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die als zodanig onder de Geneesmiddelenwet vallen. 

   Bekijk de vergoeding van een specifieke verzekering in de Polisvoorwaarden of kijk op de pagina Vergoedingen voor onze overkoepelende voorwaarden. 
 • Ik ben gespecialiseerd in meerdere zorgsoorten, hoe regel ik dat in Vergelijk & Kies?

  Het is niet mogelijk om onder meerdere specialismen of zorgsoorten in Vergelijk en Kies te staan. Dat komt omdat er in Vektis maar één specialisme gekoppeld kan worden aan AGB-codes beginnend met 84 (artsen) of 90 (therapeuten). Voor de vergoeding maakt dat niet uit. Wij vergoeden uw behandelingen als u in Vektis geregistreerd staat onder een van de subzorgsoorten van alternatieve (beweeg)zorg. Stel u bent acupuncturist én natuurgenezer en u staat alleen als natuurgenezer in Vektis. Wij vergoeden uw acupunctuurbehandelingen dan ook, omdat natuurgeneeskunde een erkende subzorgsoort van alternatieve zorg is.