Uw gekozen zorgsoort:

Taxivervoer

Beleid
Welke eisen stelt Coöperatie VGZ aan vervoerders?
Vergoedingen
Hoe regel ik een vergoeding?
Contracten
Hoe zit het met de contracten voor taxivervoer?

Zittend ziekenvervoer is het vervoer van langdurig zieken van en naar het ziekenhuis. Dit gaat meestal via een taxi- of rolstoelvervoerder. Ook een vergoeding voor eigen of openbaar vervoer is mogelijk. Op deze pagina leest u hoe u als vervoerder kunt declareren en vindt u de vergoeding waarvoor uw klanten in aanmerking komen. Ook vindt u hier ons Inkoopbeleid Zittend Ziekenvervoer 2018.

 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Ik heb geen overeenkomst. Kan ik een verzekerde zittend ziekenvervoer aanbieden en dit direct declareren?

  Ook zonder overeenkomst mag u onze verzekerden vervoeren en de kosten rechtstreeks bij ons declareren via Vecozo. U moet hiervoor in het bezit zijn van een AGB-code en uw gegevens moeten bij ons in het systeem staan. Voor zittend ziekenvervoer hebben verzekerden vooraf een machtiging nodig om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen. De vergoeding per beladen kilometer is afhankelijk van de polis. Bij sommige verzekeringen is de kilometervergoeding bij ongecontracteerde vervoerders lager. Als ongecontracteerde vervoerder is het belangrijk dat u uw klanten hierop wijst.

 • Kom ik in aanmerking voor een overeenkomst?

  Op dit moment hebben wij één landelijke vervoerder en een vervoerder per regio gecontracteerd. In de praktijk betekent dit dat een verzekerde in zijn of haar regio altijd de keuze heeft uit twee vervoerders. Er is voldoende zorgaanbod gecontracteerd om aan de behoefte van onze verzekerden te voldoen. Voor 2018 sluiten wij daarom geen nieuwe contracten. 

  Kijk voor meer informatie over onze overeenkomsten op de pagina Contracten.

 • Wat voor informatie ontvangen verzekerden van Coöperatie VGZ als ze een machtiging aanvragen?
  Wij sturen verzekerden altijd een schriftelijke goedkeuring of afwijzing. 
 • Kan ik een machtiging voor een verzekerde aanvragen?
  Voor zittend ziekenvervoer hebben verzekerden vooraf altijd een machtiging nodig. Zij kunnen de machtiging, afhankelijk van hun medische indicatie, telefonisch of schriftelijk aanvragen. 
  U als vervoerder mag geen aanvraag indienen, maar u kunt uw klant uiteraard wel helpen bij de aanvraag. Op de pagina Machtigingen leest u hoe onze machtigingsprocedure werkt.
 • Tot welke leeftijd mogen patiënten bij zittend ziekenvervoer altijd een begeleider meenemen?
  Kinderen tot 16 jaar die in aanmerking komen voor zittend ziekenvervoer, mogen altijd een begeleider meenemen.
 • Wat houdt de hardheidsclausule in?

  In principe krijgen alleen verzekerden die nierdialyse of chemo- en/of radiotherapie ondergaan, rolstoelafhankelijk of visueel gehandicapt zijn, een vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Als verzekerden uitzonderlijk vaak of ver moeten reizen voor een behandeling, kunnen zij alsnog in aanmerking komen voor een vergoeding voor taxivervoer. Dit is de hardheidsclausule.

   De formule voor de hardheidclausule is het aantal aaneengesloten maanden (maximaal twaalf) dat vervoer noodzakelijk is maal het aantal keren per week maal het aantal kilometers van een enkele reis. Verzekerden maken aanspraak op taxivervoer als de uitkomst groter of gelijk is aan 250.

 • Hoe kan ik direct via Vecozo declareren?

  U kunt uw declaraties indienen via het Elektronisch Declaratieportaal van Vecozo. Hiervoor gebruikt u een softwareprogramma. Op de website van Vecozo vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen neemt u rechtstreeks contact op met Vecozo. Voor vragen over de betaling van uw declaratie, kijkt u op de pagina Declaraties, of neemt u contact op met onze afdeling Declaratieservices via 040-297 58 88.

 • Mijn klant is verzekerd bij een van de merken van Coöperatie VGZ. Welk nummer kan hij of zij bellen voor de status van een machtiging?
  Onze klantenservice vertelt uw klanten graag wat de status van hun toestemmingsaanvraag is. Op de pagina Klantenservice & Klachten vindt u de telefoonnummers per merk. De verzekerde (of een ouder, voogd of bewindspersoon) moet zelf contact opnemen. Wij geven geen informatie aan derden om de privacy van onze verzekerden te beschermen. Heeft u vragen over de afwikkeling van een machtiging, kijk dan ook de pagina Machtigingen of neem contact op met ons Zorgaanbiedersloket, te bereiken via 040 - 297 58 88.
 • Wanneer maken verzekerden aanspraak op vervoer?

  Verzekerden maken aanspraak op zittend ziekenvervoer wanneer zij:

  • een nierdialyse ondergaan;
  • frequent chemo- en/of radiotherapie ondergaan;
  • rolstoelafhankelijk zijn;
  • visueel gehandicapt zijn en niet zonder begeleiding kunnen reizen.

   Dankzij de hardheidsclausule krijgen verzekerden die lang en vaak moeten reizen in sommige gevallen ook een vergoeding. Dit bepalen we volgens een vaste formule. U vindt deze formule in de volgende vraag en in de polisvoorwaarden. In alle gevallen vergoeden wij de kosten van zittend ziekenvervoer alleen als we vooraf toestemming verleenden.
 • Worden wachttijden en voorrijkosten ook vergoed?
  Nee, bij zittend ziekenvervoer vergoeden wij alleen de kilometers van het woonadres naar het behandeladres en retour – de zogeheten beladen kilometers. We gaan hierbij uit van de snelste route via ANWB-routeplanner.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord