Integrale Digitale Diagnostiek

Vanaf 2020 zijn we gestart met het veranderen van het diagnostieklandschap via ons Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) beleid. We hebben al mooie successen behaald met zorgaanbieders. Toch zien we dat er nog winst te behalen valt op gebied van de infrastructurele transformatie van de laboratorium capaciteit. En rondom de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Daarom hebben we onze visie op het inkoopbeleid 2025 aangescherpt en is het tijd voor vervolgstappen.

Visie Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) 2025-2030

De afgelopen jaren hebben we samen met zorgaanbieders mooie successen behaald. Zoals het realiseren van een gezamenlijke frontoffice in de IDD-regio’s, de eerste stappen op gebied van gegevensuitwisseling en het ontstaan van mooie samenwerkingsverbanden. Toch is er nog steeds sprake van een versnipperd aanbod, een capaciteitsoverschot en kan de gegevensuitwisseling nog verder geoptimaliseerd worden. Om diagnostiek toekomstbestendig te organiseren richten we ons binnen IDD op 3 hoofdpunten: 

 • Om- en afbouw infrastructuur (inrichting van de regio)
 • Passende zorg 
 • Digitalisering

 Onze 3 hoofdpunten:

Om- en afbouw infrastructuur

Inrichting van de regio

We streven naar 1 centrale diagnostiek hub (frontoffice) per regio. Hierbij focussen we op een aantal grotere centrale aanbieders, in plaats van veel kleine aanbieders.

Passende zorg

Regionale samenwerking

Diagnostiek is een belangrijke factor bij het bepalen van de zorg die nodig is. Hierbij is het belangrijk dat de diagnostiek en de geleverde zorg passend is. Deze passende zorg wordt bepaald door de regionale samenwerking van de diagnostiekaanbieders (nulde tot en met de derde lijn).

Digitalisering

Volledige proces

Digitalisering vergemakkelijkt de zorgverlening, voorkomt onnodige (dubbele) diagnostiek en ondersteunt innovatie. Daarom is digitalisering onmisbaar binnen de diagnostische zorgketen. We vinden het belangrijk dat het volledige proces - van aanvraag tot en met uitslag – digitaal verloopt. Met expliciet aandacht voor gegevensuitwisseling tussen de betrokken zorgverleners.

 Hoe IDD er vanaf 2025 uitziet

IDD draagt bij aan het centraal stellen van de patiënt, doelmatige zorg en een toekomstbestendig zorglandschap. We faciliteren deze transitie door dit beleid uit te zetten in onze belangrijkste kernregio's en we maken meerjarenafspraken.

Inhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen binnen meerjarenafspraken

Binnen de meerjarenafspraken wordt er gewerkt aan inhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen op bovenstaande 3 hoofdpunten. Deze stellen we samen met zorgaanbieders op en leggen we vast in een roadmap (routekaart). Daarnaast versterkt en ondersteunt het Integraal Zorgakkoord (IZA) onze visie. En kan het door de inzet van de IZA transformatiemiddelen een extra stimulans geven.

 De voordelen van IDD voor patiënt, aanvrager en aanbieder:

Patiënt

 • De uitslag is snel & digitaal beschikbaar. Patiënten en alle betrokken zorgverleners hebben dezelfde diagnostische informatie (incl. goede toelichting).
 • Onnodige diagnostiek vindt steeds minder plaats om de patiënt zo min mogelijk te belasten.
 • Zorgkosten voor diagnostiek blijven betaalbaar, dus we zorgen dat de premie of eigen betalingen van onze leden niet hoger zijn dan nodig.

Diagnostiek aanvrager

 • Ondersteuning bij interpretatie van de uitslagen.
 • 100% digitaal aanvragen van betrouwbare diagnostiek van hoge kwaliteit.
 • De uitslag is snel digitaal beschikbaar
 • Alle betrokken zorgverleners beschikken over relevante informatie.
 • Terugkoppeling (spiegelinformatie) over de doelmatigheid van de aangevraagde diagnostiek (zoals Diagnostische Toets Overleggen (DTO’s)).

Diagnostiek aanbieder

 • Aanbieders werken samen met ons aan een toekomstbestendig landschap op basis van meerjarige afspraken.
 • Met aanbieders die willen innoveren en verbeteren, passend bij ons IDD-beleid, maken we afspraken om hen ruimte hiervoor te geven.
 • Integraal organiseren van diagnostiek biedt voordelen voor de zorg en mogelijkheden voor investeringen op de langere termijn.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam