Integrale Digitale Diagnostiek

Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) is het realiseren van een goed en passend diagnostiekaanbod in de regio met uiteindelijk één regievoerder van IDD per regio. Bekijk hier waarom we dat doen en wat de voordelen zijn.
 • Eén priknetwerk, dichtbij voor alle patiënten
 • Uitslagen digitaal beschikbaar voor patiënt en betrokken zorgverleners
 • Geen onnodige dubbele diagnostiek
 • Zorgkosten zijn niet hoger dan nodig

Dit doet Integrale Digitale Diagnostiek (IDD)

IDD leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Samen met aanbieders en verwijzers werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap op basis van zinnige zorg.

De transitie die we nastreven leidt er uiteindelijk toe dat patiënten en aanvragers eenvoudig, sneller en beter inzicht hebben in de diagnostiekuitslagen. We maken meerjarige afspraken met aanbieders, waarbij kwaliteit, integraliteit en doelmatigheid de uitgangspunten zijn. 

Aanleiding voor IDD

Het aanbod van diagnostiekaanbieders is veel groter dan de vraag. Daardoor is een race to the bottom ontstaan met sterke druk op de tarieven. Er is (te) weinig ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken, samen met zorgaanbieders en verwijzers. Ons einddoel is voldoende onderlinge competitie tussen zorgaanbieders, zonder onnodige versnippering. Dat biedt ondernemers houvast en leidt tot een goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid. 

Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd: diagnostiek op regionaal niveau organiseren, stimuleren van samenwerking over de disciplines en lijnen heen en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek.

 • Onze regievoerders laten zien dat IDD mogelijk is. Doordat de regionale diagnostiek georganiseerd is door één regievoerder, zien we dat aanbieders de samenwerking met elkaar opzoeken. De schotten tussen de eerste en de tweede lijn verdwijnen zo steeds meer en er is een positieve slag gemaakt op het vlak digitalisering. Komende jaren legt Coöperatie VGZ daarom de focus op verdieping en doorontwikkeling van de huidige IDD-overeenkomsten. Dit betekent dat wij de komende jaren selectief en regionaal blijven contracteren.
 • Digitale integratie vergemakkelijkt de zorgverlening, voorkomt onnodige (dubbele) diagnostiek en ondersteunt innovatie. Zowel integratie als betere digitale aansluiting bevorderen de kwaliteit van de dienstverlening en de zorg voor de patiënt. Het is hierdoor veel gemakkelijker zorgverleners die diagnostiek aanvragen of uitvoeren met elkaar te verbinden. Voor de aanvragers van diagnostiek (eerste lijn en tweede lijn) streven wij naar een eenduidige digitale aanvraagprocedure, met snelle en kwalitatief hoogwaardige bepalingen, plus een goede digitale terugkoppeling.
 • De randvoorwaarden om IDD te laten slagen zijn:

  • Regionale borging in de keten
  • Schaalvergroting
  • Integrale samenwerking over disciplines heen
  • Voorkomen van onnodige dubbele diagnostiek
  • Digitale zorg
  • Digitalisering in de keten
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam