Procedure en criteria projectaanvraag

Voor projectaanvragen hanteren we een vaste aanvraagprocedure. Op deze pagina leest u hoe deze procedure verloopt en wat de criteria en voorwaarden zijn.

Soorten projecten

VEZN maakt onderscheid in drie soorten projecten die aangevraagd kunnen worden:

 • Missie- en visietraject
 • Lokaal implementatieproject
 • Regionaal project

Door wie en hoe kan een aanvraag ingediend worden?

De onder de beleidsregel vallende eerstelijns disciplines (huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers) die werkzaam zijn in de regio’s waarin CZ en Coöperatie VGZ verantwoordelijk zijn voor de inzet van de ondersteuningsgelden kunnen zelf een projectaanvraag indienen. Daarnaast kan ook een andere partij namens een van de eerstelijns disciplines (met mandaat van de betrokken disciplines) een projectaanvraag indienen.

Een projectaanvraag dient u in door het projectaanvraagformulier en het format begroting project aanvraag in te vullen en naar ons op te sturen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van een projectaanvraag.

Wanneer kan een aanvraag ingediend worden?

Projectaanvragen voor de financiering van missie- en visietrajecten of lokale implementatieprojecten kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. Wij streven hiermee een snelle doorlooptijd na.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Regionale projecten en lokale implementatieprojecten

Lokale implementatieprojecten zijn gericht op het oplossen van lokale problematiek door het implementeren van best practices of een innovatief idee.

Regionale implementatieprojecten zijn gericht op het invoeren van elders ontwikkelde best practices en het oplossen van algemene problematiek of een innovatief project gericht op specifieke problematiek in de regio.

Voor de beoordeling van de projectaanvragen van regionale projecten en lokale implementatieprojecten wordt de aanvraag binnen CZ en Coöperatie VGZ besproken, zodat aansluiting en afstemming met lopende initiatieven en beleidslijnen kan worden gezocht. De zorgverzekeraars beslissen, met inachtneming van de gevraagde adviezen, of een project gefinancierd wordt. Na goedkeuring van een projectaanvraag worden de afspraken vastgelegd in een projectovereenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst kan het project van start gaan. Per project wordt afgesproken wanneer evaluaties en verantwoordingen ingediend worden. Gedurende de looptijd van een project zullen deze afspraken worden gemonitord en geëvalueerd.

Missie- en visietrajecten
Missie- en visietrajecten gericht op samenwerking binnen 1e lijn en/of met de 0e en 2e lijn.
Missie- en visietrajecten worden, voor zover mogelijk, direct beoordeeld door VEZN. Missie- en visietrajecten kennen een maximaal bedrag van € 5.000.

Ondersteuning project

Projecten die worden gefinancierd door ons, ontvangen ondersteuning in natura door de inzet van een projectbegeleider. Overige kosten (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten en vacatiegelden voor zorgverleners) komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.

Overige afspraken projectondersteuning
Over de inzet van de ondersteuning worden inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt tussen VEZN, de aanvragende partij en de ondersteunende partij. Gedurende de looptijd van een project worden deze afspraken gemonitord en geëvalueerd. De financiering geschiedt op basis van door u ingediende facturen op basis van werkelijk gemaakte kosten met bijbehorende specificatie.

Projectcriteria en voorwaarden

Bij de beoordeling van een projectaanvraag wordt rekening gehouden met het beschikbare budget van het betreffende jaar, de regionale spreiding en de spreiding van de gelden over het kalenderjaar. De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van procedurele, inhoudelijke en financiële criteria. Alle projectcriteria en voorwaarden vindt u op deze pagina.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam