Projectcriteria en voorwaarden

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van onderstaande criteria en voorwaarden.

Procedurele criteria

De volgende procedurele criteria worden meegenomen in de beoordeling van een projectaanvraag:

 • De aanvraag is ingediend door één of meerdere onder de beleidsregel eerstelijns disciplines of een partij die dit doet namens deze doelgroep.
 • Het project heeft een duidelijk start -en eindpunt.
 • De continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd.
 • Het project is niet gericht op zaken die de zorgaanbieder regulier zelf dient te bekostigen in de eigen bedrijfsvoering.
 • Het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Inhoudelijke criteria

De volgende inhoudelijke criteria worden meegenomen in de beoordeling van een projectaanvraag:

 • Het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg.
 • Het project bevordert de samenwerking met andere partijen, waaronder die in het sociale domein.
 • Er is in de regio voldoende draagvlak voor het project.
 • Het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische) kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde zorg).
 • Het project betreft geen reguliere zorgverlening. Tijdelijke (pilot) kosten voor zorgverlening zijn wel toegestaan indien er geen andere financiering mogelijk is. 
 • Het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of beroepsgroep; de focus ligt op het belang van de inwoners in de betreffende regio. 

Financiële criteria

De volgende financiële criteria worden meegenomen in de beoordeling van een projectaanvraag:

 • We hebben het recht om inzage te hebben in de financiële administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken rond een project.

Overige voorwaarden

 • Er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang van het project, zoals vastgelegd in de projectovereenkomst.
 • Het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument, intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor andere projecten.
 • De projectaanvrager heeft de bereidheid tot het delen van kennis en opgedane ervaringen.

De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:

 • Activiteiten die behoren tot eigen reguliere bedrijfsvoering.
 • Activiteiten in het kader van belangenbehartiging.
 • Huur accommodatie en catering (we gaan er vanuit dat één van de participanten de mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen).
 • Scholing en training.
 • Vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken van personen ten behoeve van het projectleiderschap).
 • Jaarlijkse vaste licenties en onderhoudscontracten software. Wel toegestaan zijn eenmalige ontwikkelkosten, aanschafkosten en implementatielicenties. 
 • Wetenschappelijk onderzoek.
 • Huisvestingskosten van de projectleider/ projectondersteuner (de aanvragende organisatie dient, indien nodig, een ruimte ter beschikking te stellen).
 • Hardware zoals (mobiele) telefoon, laptop en/of PC.
 • Reis- en verblijfskosten.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam