Financiële ondersteuning

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.
Heeft u een tussentijdse afrekening ontvangen?
Heeft u een continuïteitsbijdrage aangevraagd en is deze goedgekeurd? Dan heeft u de afgelopen periode een continuïteitsbijdrage van ons ontvangen. Nu de eerste uitbetalingen zijn gedaan, beoordelen we - op basis van aangeleverde en verwerkte declaraties - opnieuw uw vastgestelde gerealiseerde omzet. Om deze beoordeling zo transparant mogelijk te maken, heeft u van ons een tussentijdse afrekening ontvangen.

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Algemeen en aanvraagproces
  • Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

    Generieke regelingen (jaaromzet minder dan €10 miljoen)

    • De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders (voor o.a. mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer, zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg, GGZ) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro

    Specifieke regeling (jaaromzet hoger dan € 10 miljoen)

    • Voor zorgaanbieders in diverse zorgsoorten
      Voor deze zorgaanbieders wordt een specifieke regeling getroffen. Meer  hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN. In dit nieuwsbericht vindt u tevens een lijst van zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.
    • Voor zorgaanbieders in medisch specialistische zorg
      Naast de mogelijkheid voor het aanvragen van een voorschot krijgen ziekenhuizen en UMC's van zorgverzekeraars een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN.
    • Voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg
      Voor deze zorgaanbieders wordt een specifieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN.
    • Voor zorgaanbieders in de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf / geriatrische zorg
      Voor dedze zorgaanbieders wordt een specfieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN.
  • Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

    Generieke regelingen (jaaromzet minder dan €10 miljoen)

    • Aanvragen voor diverse zorgsoorten mogelijk t/m 14 juli
    • Aanvragen voor geestelijke gezondheidszorg (zorg zonder verblijf) mogelijk t/m 21 augustus
    • Aanvragen voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf / geriatrische zorg* mogelijk t/m 21 augustus
    • Aanvragen voor zittend ziekenvervoer* mogelijk t/m 21 augustus
    • Aanvragen voor hulpmiddelen (met gebruik)* mogelijk t/m 21 augustus
    • Aanvragen voor PA en DAP apotheken* mogelijk vanaf 21 juli, verlenging daarna vanaf 28 augustus

    *Voorwaarde om voor verlenging in aanmerking te komen is, dat de desbetreffende zorgaanbieder ook al in de eerste periode (dus tot en met 14 juli) een bijdrage heeft aangevraagd. De verlenging zelf moet opnieuw worden aangevraagd, daarvoor wordt vanaf 21 juli bij VECOZO een nieuw portaal ingesteld.

    Specifieke regelingen (jaaromzet hoger dan €10 miljoen)

    • Aanvragen voor diverse zorgsoorten kunnen nog een vooruitbetaling aanvragen (bekijk meer informatie). Zodra de sluitingsdatum bekend is, volgt er meer informatie.
    • Aanvragen voor medisch specialistische zorg kunnen nog niet aangevraagd worden. Zodra deze datum bekend  is volgt er meer informatie. 
    • Aanvragen voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf / geriatrische zorg kunnen nog niet aangevraagd worden. Zodra deze datum bekend is, volgt er meer informatie.
    • Aanvragen voor geestelijke gezondheidszorg kunnen nog niet aangevraagd worden. Zodra deze datum bekend  is volgt er meer informatie. 

     

  • Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

    Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

    • een aansluiting bij VECOZO
    • een persoonlijk certificaat van VECOZO

    In de "Infographic (Hoe) Kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?" ziet u welke stappen u kunt doorlopen voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

    Let op: wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

    Tip: controleer op agbcode.nl op welke AGB-code de onderneming geregistreerd staat.

Hoogte van de bijdrage, doorlooptijd en afrekening/verrekening
  • Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

    Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de zorgaanbieders in de ggz is dat 85%. 

    Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die we hier samen voor hebben gemaakt.

    Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet. Zorgverzekeraars verwachten wel dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet‐verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding (voor ggz: 45%). 

    Uitgebreide informatie hierover vindt u op zn.nl

  • Hoe wordt de continuïteitsbijdrage berekend? 

    De sluitingsdatum van de DBC is de basis voor het vaststellen van de voorlopige continuïteitsbijdrage. Daarnaast geldt het volgende:

    • De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt niet maandelijks, maar 1x per kwartaal (achteraf) betaald vanaf juli 2020 tot en met oktober 2021
    • De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt gebaseerd op het verschil tussen het verwachte bedrag aan te betalen facturen en het werkelijke bedrag aan betaalde facturen in de afgelopen drie maanden*.

    * Voor de eerste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage in juli wordt gekeken naar de maanden maart t/m juni, dus een periode van 4 maanden.

    Uitgebreide informatie hierover vindt u op zn.nl

  • Wat is de looptijd van de continuïteitsbijdrage en hoe vindt de uiteindelijke afrekening/verrekening plaats? 

    De openingsdatum van de DBC* is bepalend voor de looptijd van de continuïteitsbijdrage en de uiteindelijke afrekening/verrekening van de continuïteitsbijdrage. Daarnaast geldt het volgende:

    • De regeling voor de ggz loopt van 1 april 2019 t/m 30 juni 2020. Dat deze regeling voor de ggz al start op 1 april 2019 komt doordat DBC’s die zijn geopend in april 2019 kunnen doorlopen tot en met maart 2020. Omdat de prijs van de DBC afhangt van het aantal geleverde behandelminuten kan door de coronacrisis (welke begon in maart 2020) de omzet van DBC’s met een openingsdatum vanaf 1 april 2019 afnemen.
    • Doordat de looptijd van de regeling twee kalenderjaren bestrijkt en wij doorgaans per jaar een andere inkoopafspraak / contract met de zorgaanbieders overeenkomen, wordt de continuïteitsbijdrage gesplitst naar 2019 en 2020. Door de lange looptijd van DBC’s (maximaal 12 maanden) vindt de eindafrekening over 2019 plaats medio 2021; de eindafrekening over 2020 zal plaatsvinden medio 2022.
    • Na de eindafrekening van de continuïteitsbijdrage zullen wij de met u overeengekomen inkoopafspraken naleven. Hierbij wordt de toegekende continuïteitsbijdrage gezien als een reguliere declaratie en loopt daardoor gewoon mee bij de gemaakte inkoopafspraken

    * We spreken over DBC’s, maar de continuïteitsbijdrage betreft zowel de generieke basis ggz als de gespecialiseerde ggz en compenseert dus zowel vraaguitval van DBC’s als van gb ggz producten.

    Uitgebreide informatie hierover vindt u op zn.nl

Afhandeling aanvraag
  • Ik heb een verzoek voor een continuïteitsbijdrage ingediend. Hoe word ik geïnformeerd over de uitkomst van mijn aanvraag?

    Nadat uw aanvraag is ingediend, ontvangt u automatisch een bericht van VECOZO.

    Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd:

    • ontvangt u van ons (per kwartaal) een e-mail met daarin meer informatie over de toekenning en hoogte van de continuïteitsbijdrage. U ontvangt deze mail op het e mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
    • streven wij er naar om de continuïteitsbijdrage telkens in de eerste maand na afloop van het kwartaal uit te betalen
    • u ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag

    Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd:

    • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de afwijzing. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
  • Hoe snel handelt VGZ mijn aanvraag af?

    Binnen 5 tot 10 werkdagen na uw aanvraag, ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. U ontvangt van ons bericht op het bij de aanvraag opgegeven e-mailadres. Door drukte of maatwerk kan het zijn dat de termijn van 5 tot 10 werkdagen overschreden wordt.
  • Hoe herken ik de continuïteitsbijdrage op mijn bankrekening?

    U ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag. U herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer).
  • Ik heb bericht ontvangen dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang óf ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage, wat kan ik dan doen?

    Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen via dit webformulier.

    Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de mail die u van ons heeft ontvangen. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, reageren wij binnen 4 weken inhoudelijk op uw bezwaar. Uitgebreide informatie over de geschillenregeling vindt u op zn.nl. Let op: tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.
Bijzondere situaties
  • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?

    De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
  • Heeft u een (andere) vraag over de continuïteitsbijdrage?

    Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
    Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Hier wordt de informatie over de regeling regelmatig geactualiseerd.

    Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
    Kijk dan op de website van VECOZO.

    Wilt u bezwaar indienen tegen de uitkomst van de continuïteitsbijdrage?
    Maak dan gebruik van het bezwaarformulier.  

    Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen?
    Neem dan contact met ons op. Alle service en contactmogelijkheden vindt u op 'Service en Contact'.

Direct naar:
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord