Financiële ondersteuning

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Voor de periode 1 maart tot en met 30 juni gaan zorgverzekeraars, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Algemeen en aanvraagproces
 • Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. 

  Specifieke regeling voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan € 10 miljoen

  Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN, hierin vindt u tevens de lijst van zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.  

 • Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen;
  • vanaf 23 juni: GGZ.

  Sluitingsdatum aanvragen continuïteitsbijdrage

  Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen.

  Let op: deze sluitingsdatum (14 juli) geldt niet voor:

  • GGZ zorgaanbieders: die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro, zij zijn vanaf 23 juni in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan te vragen via een aangepaste regeling.
  • Zorgaanbieders met een omzet van meer dan tien miljoen euro: zij kunnen nog langer een aanvraag indienen. Zorgverzekeraars werken nog aan de uitwerking van de regelingen voor een aantal specifieke doelgroepen in deze categorie. Lees meer in het nieuwsbericht op zn.nl
  • Hulpmiddelenleveranciers: die te maken hebben met een lange doorlooptijd tussen het aanmeten en afleveren van hulpmiddelen en waarbij de afleverdatum de facturatiedatum is, komen in aanmerking voor een verlenging van de continuïteitsbijdrage-regeling. Lees meer informatie en voorwaarden op zn.nl.
 • Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

  In de "Infographic (Hoe) Kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?" ziet u welke stappen u kunt doorlopen voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

  Let op: wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

  Tip: controleer op agbcode.nl op welke AGB-code de onderneming geregistreerd staat.

 • Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd, maar wil hier toch van afzien. Hoe kan ik mijn aanvraag annuleren?
  U kunt een verzoek tot annulering van de continuïteitsbijdrage bij ons indienen door gebruik te maken van dit webformulier. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een formulier toe. Nadat wij dit formulier ondertekend retour hebben ontvangen, kunnen wij de continuïteitsbijdrage definitief voor u annuleren.
Hoogte van de bijdrage, doorlooptijd en afrekening/verrekening
 • Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de zorgaanbieders in de ggz is dat 85%. 

  Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die we hier samen voor hebben gemaakt.

  Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet. Zorgverzekeraars verwachten wel dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet‐verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding (voor ggz: 45%). 

  Uitgebreide informatie hierover vindt u op zn.nl

 • Hoe wordt de continuïteitsbijdrage berekend? 

  De sluitingsdatum van de DBC is de basis voor het vaststellen van de voorlopige continuïteitsbijdrage. Daarnaast geldt het volgende:

  • De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt niet maandelijks, maar 1x per kwartaal (achteraf) betaald vanaf juli 2020 tot en met oktober 2021
  • De voorlopige continuïteitsbijdrage wordt gebaseerd op het verschil tussen het verwachte bedrag aan te betalen facturen en het werkelijke bedrag aan betaalde facturen in de afgelopen drie maanden*.

  * Voor de eerste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage in juli wordt gekeken naar de maanden maart t/m juni, dus een periode van 4 maanden.

  Uitgebreide informatie hierover vindt u op zn.nl

 • Wat is de looptijd van de continuïteitsbijdrage en hoe vindt de uiteindelijke afrekening/verrekening plaats? 

  De openingsdatum van de DBC* is bepalend voor de looptijd van de continuïteitsbijdrage en de uiteindelijke afrekening/verrekening van de continuïteitsbijdrage. Daarnaast geldt het volgende:

  • De regeling voor de ggz loopt van 1 april 2019 t/m 30 juni 2020. Dat deze regeling voor de ggz al start op 1 april 2019 komt doordat DBC’s die zijn geopend in april 2019 kunnen doorlopen tot en met maart 2020. Omdat de prijs van de DBC afhangt van het aantal geleverde behandelminuten kan door de coronacrisis (welke begon in maart 2020) de omzet van DBC’s met een openingsdatum vanaf 1 april 2019 afnemen.
  • Doordat de looptijd van de regeling twee kalenderjaren bestrijkt en wij doorgaans per jaar een andere inkoopafspraak / contract met de zorgaanbieders overeenkomen, wordt de continuïteitsbijdrage gesplitst naar 2019 en 2020. Door de lange looptijd van DBC’s (maximaal 12 maanden) vindt de eindafrekening over 2019 plaats medio 2021; de eindafrekening over 2020 zal plaatsvinden medio 2022.
  • Na de eindafrekening van de continuïteitsbijdrage zullen wij de met u overeengekomen inkoopafspraken naleven. Hierbij wordt de toegekende continuïteitsbijdrage gezien als een reguliere declaratie en loopt daardoor gewoon mee bij de gemaakte inkoopafspraken

  * We spreken over DBC’s, maar de continuïteitsbijdrage betreft zowel de generieke basis ggz als de gespecialiseerde ggz en compenseert dus zowel vraaguitval van DBC’s als van gb ggz producten.

  Uitgebreide informatie hierover vindt u op zn.nl

Afhandeling aanvraag
 • Ik heb een verzoek voor een continuïteitsbijdrage ingediend. Hoe word ik geïnformeerd over de uitkomst van mijn aanvraag?

  Nadat uw aanvraag is ingediend, ontvangt u automatisch een bericht van VECOZO.

  Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons (per kwartaal) een e-mail met daarin meer informatie over de toekenning en hoogte van de continuïteitsbijdrage. U ontvangt deze mail op het e mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
  • streven wij er naar om de continuïteitsbijdrage telkens in de eerste maand na afloop van het kwartaal uit te betalen
  • u ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag

  Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de afwijzing. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
 • Hoe snel handelt VGZ mijn aanvraag af?
  Binnen 5 tot 10 werkdagen na uw aanvraag, ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. U ontvangt van ons bericht op het bij de aanvraag opgegeven e-mailadres. Door drukte of maatwerk kan het zijn dat de termijn van 5 tot 10 werkdagen overschreden wordt.
 • Hoe herken ik de continuïteitsbijdrage op mijn bankrekening?
  U ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag. U herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer).
 • Ik heb bericht ontvangen dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang óf ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage, wat kan ik dan doen?
  Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen via dit webformulier.

  Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de mail die u van ons heeft ontvangen. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, reageren wij binnen 4 weken inhoudelijk op uw bezwaar. Uitgebreide informatie over de geschillenregeling vindt u op zn.nl. Let op: tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.
Bijzondere situaties
 • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?
  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
 • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?
  Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd, maar wil hier toch van afzien. Hoe kan ik mijn aanvraag annuleren?
  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
  U kunt een verzoek tot annulering van de continuïteitsbijdrage bij ons indienen door gebruik te maken van dit webformulier. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een formulier toe. Nadat wij dit formulier ondertekend retour hebben ontvangen, kunnen wij de continuïteitsbijdrage definitief voor u annuleren.
 • Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd, maar wil hier toch van afzien. Hoe kan ik mijn aanvraag annuleren?
  Heeft u een (andere) vraag over de continuïteitsbijdrage?
  U kunt een verzoek tot annulering van de continuïteitsbijdrage bij ons indienen door gebruik te maken van dit webformulier. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een formulier toe. Nadat wij dit formulier ondertekend retour hebben ontvangen, kunnen wij de continuïteitsbijdrage definitief voor u annuleren.

  Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
  Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Hier wordt de informatie over de regeling regelmatig geactualiseerd.

  Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
  Kijk dan op de website van VECOZO.

  Wilt u bezwaar indienen tegen de uitkomst van de continuïteitsbijdrage?
  Maak dan gebruik van het bezwaarformulier.  

  Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen?
  Neem dan contact met ons op. Alle service en contactmogelijkheden vindt u op 'Service en Contact'.

Vooruitbetalingsregeling: zorgaanbieders > 10 miljoen omzet

In de continuïteitsbijdrage wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met een omzet van meer en minder dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. De regeling voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen is momenteel nog niet gereed. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Lijst grote zorgaanbieders continuïteitsbijdrage gepubliceerd'.

Kunt u niet op deze regeling wachten én verwacht u op korte termijn in dringende financiële problemen te komen? Dan kunt u mogelijk een vooruitbetaling aanvragen. Lees meer op de webpagina 'Aanvraag vooruitbetaling (zorgaanbieders met >10 miljoen omzet)' en indien van toepassing kunt u hier direct uw aanvraag indienen. 
Direct naar:
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord