Financiële ondersteuning

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.
Heeft u een tussentijdse afrekening ontvangen?
Heeft u een continuïteitsbijdrage aangevraagd en is deze goedgekeurd? Dan heeft u de afgelopen periode een continuïteitsbijdrage van ons ontvangen. Nu de eerste uitbetalingen zijn gedaan, beoordelen we - op basis van aangeleverde en verwerkte declaraties - opnieuw uw vastgestelde gerealiseerde omzet. Om deze beoordeling zo transparant mogelijk te maken, heeft u van ons een tussentijdse afrekening ontvangen.

Meerkostenregeling (generiek)

Heeft u door de coronacrisis extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld mondkapjes, beschermschorten of andere voorbereidingen ten aanzien van de anderhalvemetersamenleving?

Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (de zogeheten meerkostenregeling). U kunt deze tegemoetkoming vanaf 13 april tot en met 11 mei aanvragen via VECOZO. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de meerkostenregeling

Voor een compleet overzicht van de veelgestelde vragen en antwoord verwijzen wij u graag door naar de website van ZN. Wilt u alle documenten over de meerkostenregeling nog eens teruglezen? Bekijk dan alle documenten op zn.nl.

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Algemeen & aanvraagproces

 • Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Generieke regelingen (jaaromzet minder dan €10 miljoen)

  • De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders (voor o.a. mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer, zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg, GGZ) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro

  Specifieke regeling (jaaromzet hoger dan € 10 miljoen)

  • Voor zorgaanbieders in diverse zorgsoorten
   Voor deze zorgaanbieders wordt een specifieke regeling getroffen. Meer  hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN. In dit nieuwsbericht vindt u tevens een lijst van zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.
  • Voor zorgaanbieders in medisch specialistische zorg
   Naast de mogelijkheid voor het aanvragen van een voorschot krijgen ziekenhuizen en UMC's van zorgverzekeraars een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN.
  • Voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg
   Voor deze zorgaanbieders wordt een specifieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN.
  • Voor zorgaanbieders in de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf / geriatrische zorg
   Voor dedze zorgaanbieders wordt een specfieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN.
 • Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Generieke regelingen (jaaromzet minder dan €10 miljoen)

  • Aanvragen voor diverse zorgsoorten mogelijk t/m 14 juli
  • Aanvragen voor geestelijke gezondheidszorg (zorg zonder verblijf) mogelijk t/m 21 augustus
  • Aanvragen voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf / geriatrische zorg* mogelijk t/m 21 augustus
  • Aanvragen voor zittend ziekenvervoer* mogelijk t/m 21 augustus
  • Aanvragen voor hulpmiddelen (met gebruik)* mogelijk t/m 21 augustus
  • Aanvragen voor PA en DAP apotheken* mogelijk vanaf 21 juli, verlenging daarna vanaf 28 augustus

  *Voorwaarde om voor verlenging in aanmerking te komen is, dat de desbetreffende zorgaanbieder ook al in de eerste periode (dus tot en met 14 juli) een bijdrage heeft aangevraagd. De verlenging zelf moet opnieuw worden aangevraagd, daarvoor wordt vanaf 21 juli bij VECOZO een nieuw portaal ingesteld.

  Specifieke regelingen (jaaromzet hoger dan €10 miljoen)

  • Aanvragen voor diverse zorgsoorten kunnen nog een vooruitbetaling aanvragen (bekijk meer informatie). Zodra de sluitingsdatum bekend is, volgt er meer informatie.
  • Aanvragen voor medisch specialistische zorg kunnen nog niet aangevraagd worden. Zodra deze datum bekend  is volgt er meer informatie. 
  • Aanvragen voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf / geriatrische zorg kunnen nog niet aangevraagd worden. Zodra deze datum bekend is, volgt er meer informatie.
  • Aanvragen voor geestelijke gezondheidszorg kunnen nog niet aangevraagd worden. Zodra deze datum bekend  is volgt er meer informatie. 

   

 • Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

  In de "Infographic (Hoe) Kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?" ziet u welke stappen u kunt doorlopen voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

  Let op: wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

  Tip: controleer op agbcode.nl op welke AGB-code de onderneming geregistreerd staat.

Hoogte van de bijdrage en verrekening

 • Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 • Hoe wordt de continuïteitsbijdrage berekend?  

  De berekening van de continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw uitgevoerd (de hoogte van de bijdrage kan per maand verschillen) en is als volgt:

  [normomzet – gerealiseerde omzet] maal het % continuïteitsbijdrage

  • Normomzet = de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van de referentieperiode)
  • Gerealiseerde omzet = de door Coöperatie VGZ betaalde omzet op basis van declaraties %
  • Continuïteitsbijdrage = het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector op basis van expertise Gupta
  Voor meer uitleg verwijzen we u naar het document ‘Regeling continuïteitsbijdrage’ op de website van ZN.
 • Mijn aanvraag voor de continuïteitsbijdrage is goedgekeurd. Hoe en wanneer wordt deze verrekend? 

  De hoogte van uw netto continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw bepaald. Dit betekent dat uw continuïteitsbijdrage maandelijks verrekend wordt met uw productie. In de continuïteitsbijdrage over de maand maart wordt bijvoorbeeld uw productie over de maand maart meegenomen. De continuïteitsbijdrage wordt ook verrekend met openstaande vorderingen van ouder dan 30 dagen.

  Uw eerste continuïteitsbijdrage (over de maand maart) verrekenen we daarnaast met uw eventuele vooruitbetaling. Mocht de continuïteitsbijdrage lager uitvallen dan uw vooruitbetaling, verrekenen we het restant met uw bijdrage over de maand april.

  Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.
 • Voor het berekenen van de continuïteitsbijdrage wordt o.a. de gerealiseerde omzet (bij Coöperatie VGZ) meegenomen. Hoe weet ik wat de gerealiseerde omzet (voor een bepaalde periode) is geweest? 

  Voor het achterhalen/narekenen van de gerealiseerde omzet (bij Coöperatie VGZ) kunt u onder andere gebruikmaken van de informatie uit het EPD (Elektronisch patiënten dossier).
 • In de toekenning van de continuïteitsbijdrage zie ik dat mijn gerealiseerde omzet bij Coöperatie VGZ lager is vastgesteld dan ik had verwacht. Hoe kan dit?

  Het kan helaas voorkomen dat de gerealiseerde omzet lager is dan u had verwacht. Dit komt doordat sommige van de door u aangeleverde declaraties nog niet zijn verwerkt in de dataset die wij gebruiken voor de berekening van desbetreffende continuïteitsbijdrage. 

  Doordat de gerealiseerde omzet lager is vastgesteld ten opzichte van de daadwerkelijke gerealiseerde omzet ontvangt u dus mogelijk een te hoge continuïteitsbijdrage. Houdt er in dit geval dan rekening mee dat u dit bedrag nog aan ons dient terug te betalen.

  Om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in medio 2021 te grote correcties/terugbetalingen moeten plaatsvinden, wordt er in de 2e helft van dit jaar (2020) al een tussentijdse verrekening uitgevoerd. Bij deze verrekening wordt zowel de productie als de inhaalzorg verrekend.

  Let op: bij de verrekening van de continuïteitsbijdrage is de datum van de prestatie leidend en niet de datum van het indienen van de declaratie.

 • Voor de berekening van de voorlopige continuïteitsbijdrage worden andere percentages gebruikt dan de percentages die eerder door ZN zijn gepubliceerd. Hoe zit dat?

  Als u als zorgaanbieder zorg uit verschillende sectoren levert, krijgt u voor iedere zorgsoort het bijbehorende vergoedingspercentage.

  Bij de voorlopige continuïteitsbijdrage is hier op grond van de uitvoeringswegingen deels van afgeweken. Zo wordt bijvoorbeeld voor alle paramedische zorg het vergoedingspercentage voor fysio- en oefentherapie gebruikt.

 • Ik wil graag een specificatie van de berekeningen en uitbetalingen van de continuïteitsbijdrage. Kan ik dit overzicht bij jullie opvragen?

  Tussen 15 november en 31 december ontvangt u van ons een tussentijdse afrekening* van de continuïteitsbijdrage. In deze afrekening proberen wij u een zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven van de berekeningen en uitbetalingen van de regeling continuïteitsbijdrage. Zo vindt u bijvoorbeeld meer informatie over de opbouw van de normomzet en berekende continuïteitsbijdrage. Het op grote schaal samenstellen van deze individuele overzichten/verrekeningen neemt erg veel tijd in beslag. Indien mogelijk vragen wij u daarom vriendelijk te wachten op deze tussentijdse afrekening.

  *Deze tussentijdse afrekening is er om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in medio 2021 te grote correcties/terugbetalingen moeten plaatsvinden.

Afhandeling aanvraag

 • Hoe snel handelt VGZ mijn aanvraag af?

  Binnen 5 tot 10 werkdagen na uw aanvraag, ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. U ontvangt van ons bericht op het bij de aanvraag opgegeven e-mailadres. Door drukte of maatwerk kan het zijn dat de termijn van 5 tot 10 werkdagen overschreden wordt.
 • Hoe weet ik dat mijn aanvraag verwerkt is?

  U ontvangt van ons bericht per email (op het mailadres dat u heeft opgegeven tijdens uw aanvraag) met een toekenning of een afwijzing van uw verzoek.

  Toekenning
  Een toekenningsbericht ontvangt u altijd per UZOVI-code die valt onder Coöperatie VGZ (0101-NV Univé Zorg, 0736-Zorgverzekeraar UMC, 0699 - IZA Zorgverzekeraar (bevat VNG), 7095 - VGZ Zorgverzekeraar NV).

  Afwijzing
  Een afwijsbericht ontvangt u, afhankelijk van de reden van afwijzing, soms éénmalig voor heel Coöperatie VGZ, en soms apart per UZOVI-code die valt onder Coöperatie VGZ (0101-NV Univé Zorg, 0736-Zorgverzekeraar UMC, 0699 - IZA Zorgverzekeraar (bevat VNG), 7095 - VGZ Zorgverzekeraar NV, hier valt ook IZZ onder).

  Let op: UZOVI-code 0212 valt niet onder de zorgverzekeringswet (SVZK) en daarmee ook niet onder de continuïteitsbijdrage.

 • Ik heb een verzoek voor een continuïteitsbijdrage ingediend. Hoe word ik geïnformeerd over de uitkomst van mijn aanvraag?

  Nadat uw aanvraag is ingediend, ontvangt u automatisch een bericht van VECOZO.

  Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons (maandelijks) een e-mail met daarin meer informatie over de toekenning en hoogte van de continuïteitsbijdrage. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
  • streven wij ernaar om de continuïteitsbijdrage telkens in de tweede helft van de maand uit te betalen
  • u ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag
  • u herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

  Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de afwijzing. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
 • Hoe herken ik de continuïteitsbijdrage op mijn bankrekening? 

  U ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag. U herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

 • Ik heb bericht ontvangen dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang óf ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage, wat kan ik dan doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen via dit webformulier.

  Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de mail die u van ons heeft ontvangen. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, reageren wij binnen 4 weken inhoudelijk op uw bezwaar. Uitgebreide informatie over de geschillenregeling vindt u op zn.nlLet op: tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

 • Ik heb een bezwaar ingediend ten aanzien van een reeds uitbetaalde continuïteitsbijdrage en constateer dat er bij de nieuwe uitbetaling geen aanpassing is gedaan. Hoe komt dat en wat kan ik doen?

  De afhandeling van uw bezwaar duurt in principe vier weken. Indien wij uw bezwaar nog niet hebben afgehandeld, kan het helaas zo zijn dat de nieuwe uitbetaling van de continuïteitsbijdrage nog niet is aangepast. U krijgt van ons bericht zodra uw bezwaar inhoudelijk is behandeld.

  Mocht dit het geval zijn, vragen wij u vriendelijk om niet direct een nieuw bezwaar in te dienen. Indien uw reeds ingediende bezwaar gegrond is, zorgen wij ervoor dat dit bij alle (zowel eerdere als toekomstige) uitbetalingen wordt gecorrigeerd. U ontvangt per e-mail van ons een reactie op uw bezwaar.

Bijzondere situaties

 • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?

  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
 • Heeft u een (andere) vraag over de continuïteitsbijdrage?

  Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
  Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Hier wordt de informatie over de regeling regelmatig geactualiseerd.

  Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
  Kijk dan op de website van VECOZO.

  Wilt u bezwaar indienen tegen de uitkomst van de continuïteitsbijdrage?
  Maak dan gebruik van het bezwaarformulier.  

  Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen?
  Neem dan contact met ons op. Alle service en contactmogelijkheden vindt u op 'Service en Contact'.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord