Uw gekozen zorgsoort:

Ziekenhuiszorg

Op deze pagina leest u alles over ziekenhuiszorg. Hierbij gaat het zowel om onze samenwerking met ziekenhuizen als met zelfstandige behandelcentra (ZBC's).

Inkoopbeleid
Alles over ons inkoopbeleid.
Declareren
Alles over hoe te declareren.
Contracten
Alles over de overeenkomsten.
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Naar welke zorgaanbieders kan ik doorverwijzen en hoe doe ik dat?

  Als u uw patiënt wilt doorverwijzen naar een andere medisch specialistische zorgaanbieder, kunt u terecht op www.vergelijkenkies.nl. Binnen Vergelijk en Kies kunt u controleren met welke zorgaanbieders wij een contract hebben, door uw zorgsoort op te zoeken.

 • Wat moet ik doen als een patiënt een vraag of klacht over zijn of haar verzekering heeft?

  ​Uw patiënten kunnen hun klacht indienen bij de klantenservice of de afdeling Klachtenmanagement van het label waar zij verzekerd zijn. Op de pagina Klantenservice en klachten vindt u een volledig overzicht van contactgegevens en uitleg over de procedure.

 • Hoe kom ik achter de hoogte van een vergoeding voor mijn patiënt?
  De hoogte van een vergoeding voor uw patiënt is afhankelijk van twee zaken. Hoe is uw patiënt verzekerd en bent u een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Op de website van Vecozo kunt u verzekerdeninformatie controleren. Vervolgens bekijkt u in de polisvoorwaarden hoeveel wij vergoeden voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Lees verder voor meer informatie over vergoedingen.
 • Wat gebeurt er als mijn declaraties het met Coöperatie VGZ overeengekomen plafond overschrijden?

  Sinds 2012 werken de meeste medisch specialistische instellingen met plafondafspraken. Als u het plafondbedrag overschrijdt, blijven wij in eerste instantie doorbetalen. Omdat alles boven het plafondbedrag voor uw rekening komt, vorderen we deze kosten achteraf terug. 

 • Ik heb een probleem met een declaratie of machtiging, waar kan ik terecht?
  Heeft u een vraag of een probleem met een machtiging of declaratie, neem dan gerust contact met ons op.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord