Wijzigingen machtigingen wijkverpleging

09-02-2022
Vanaf 1 januari 2022 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd rondom het aanvragen en beoordelen van machtigingen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

 

Terugdringen administratieve lasten met het nieuwe landelijk aanvraagformulier

Om de administratieve lasten voor indicerend wijkverpleegkundigen te verminderen is er, in samenwerking met de beroepsvereniging een landelijk aanvraagformulier ontwikkeld. Dit formulier wordt vanaf 1 januari 2022 door alle zorgverzekeraars gehanteerd. In samenspraak met de beroepsgroep V&VN is de vragenlijst zo beperkt mogelijk gehouden en sluit het aan bij het normenkader. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN. Download hier op onze website het nieuwe aanvraagformulier. 

Beoordeling aan de hand van het normenkader

Ook in de beoordelingen van de aanvragen wordt het V&VN Normenkader consequenter gehanteerd. We vragen u om dit normenkader goed en volledig toe te passen bij uw indicatiestelling. Alleen wanneer op alle normen een toelichting en onderbouwing van de aangevraagde zorg is gegeven, kunnen wij een aanvraag in behandeling nemen.

Snellere beoordeling door nieuw digitaal formulier voor leden

Onze leden zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een machtiging voor niet gecontracteerde verpleging en verzorging. In de Mijn Omgeving van onze leden is het nu met het nieuwe digitale aanvraagformulier eenvoudiger om een machtiging wijkverpleging aan te vragen. Wanneer uw cliënt via de Mijn Omgeving zijn of haar aanvraag indient, kunnen wij deze bovendien sneller beoordelen dan wanneer u de aanvraag als zorgaanbieder indient. Hierdoor heeft uw cliënt snel duidelijkheid en kunt u overgaan tot het leveren van de benodigde zorg.

Een machtiging wordt vooraf aangevraagd

Een machtigingsaanvraag wordt voorafgaand aan het leveren van de zorg ingediend. Alleen wanneer de aanvraag is goedgekeurd, heeft uw cliënt duidelijkheid over de vergoeding van de geleverde zorg.  Als de zorg al wordt ingezet, zonder dat er vooraf een goedkeuring is afgegeven, bestaat de kans dat onze leden zelf voor (een deel van) de kosten komen te staan.

De vroegste ingangsdatum van de machtiging is de datum waarop wij de aanvraag ontvangen. Wanneer u voornemens bent om zorg te gaan leveren, is het dus van belang dat uw cliënt zo spoedig mogelijk de aanvraag bij ons indient.

Nieuw reglement Zvw-pgb 2022

In het nieuwe reglement Zvw-pgb 2022 leest u wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een PGB. Dit jaar zijn er inhoudelijk geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar zijn er uitsluitend enkele verduidelijkingen opgenomen over bestaande artikelen. In het reglement wordt bijvoorbeeld nog explicieter gewezen op de noodzaak van het indiceren van zorg aan de hand van het V&VN Normenkader. Daarnaast vindt u in het reglement de uurtarieven die hiervoor gelden. Download hier het reglement Zvw-pgb 2022.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam