Richtlijnen zorgplan V&VN

In het zorgplan staat de indicatie beschreven, die in overleg met de cliënt wordt opgesteld door een verpleegkundige niveau 6, die hiervoor bevoegd en bekwaam is.

Bij een controle door de zorgverzekeraar dient de zorgaanbieder dit te kunnen aantonen. Het zorgplan voldoet aan de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van de V&VN (Verpleging & Verzorging Nederland) en bevat in ieder geval de volgende punten: 

 • Medische diagnose.
 • Verpleegkundige diagnoses, ondersteuningsvragen, zorgproblemen.
 • Beoogde doelen van de verzekerde en de verpleegkundige.
 • Interventies en andere handelingen hoe de doelen bereikt zullen worden zijn SMART omschreven.
 • De termijn waarbinnen de doelen behaald moeten zijn.
 • De evaluatietermijn wordt vooraf afgesproken. Aan de hand van de SMART omschreven doelen kan tijdens de evaluatie bepaald worden in hoeverre de doelen zijn behaald en/of vervolg doelen afgesproken dienen te worden.
 • Wie (de onderdelen van) het zorgplan uitvoert.
 • Gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines.
 • Zelfmanagement, eigen kracht en de beschikbare mantelzorg zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het Zorgplan en worden in het Zorgplan beschreven.
 • Aard, omvang en beoogde duur van zorgverlening is altijd onderdeel van het Zorgplan. Het Zorgplan vermeldt daarnaast de prestaties die ingezet zullen worden voor de zorg aan Verzekerde.
 • De inhoud en omvang van het Zorgplan is afhankelijk van complexiteit zorgvraag.
 • De verpleegkundige informeert bij de verzekerde of er al eerder een Zorgplan is opgesteld door een andere Zorgaanbieder voor wijkverpleging. Indien dit het geval is, dient de verpleegkundige na overleg met de Verzekerde contact op te nemen met de desbetreffende aanbieder(s) om te komen tot een afgestemde doelmatige indicatie.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam