Onze visie op wijkverpleging

In het inkoopbeleid wijkverpleging 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Ontwikkelingen coronavirus

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa en op onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor wijkverpleging past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. Het behouden en waar mogelijk verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt staat daarbij centraal. Door wijkverpleegkundige zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten kunnen meer cliënten een beroep doen op wijkverpleging. Dat is hard nodig, omdat het aantal cliënten in de wijkverpleging groeit. Tegelijkertijd is er een toenemend tekort aan personeel. We zoeken daarom samen met aanbieders naar mogelijkheden om de wijkverpleging toegankelijk en betaalbaar te houden. Door zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten kunnen meer cliënten een beroep doen op wijkverpleging.

Onze focus ligt in onze visie op de volgende thema’s:

We focussen daarbij op drie thema’s: 

  • Stimuleren zinnige zorg via contractering, zodat we zoveel mogelijk cliënten passende zorg kunnen bieden;
  • Ruimte voor innovatie en goed werkgeverschap, zodat het huidig hoge verloop en ziekteverzuim kan worden teruggedrongen;
  • Efficiënte samenwerking in de eerste lijn, zodat het pakket aan zorg dat cliënten nodig hebben goed past en zodat huisartsen en wijkverpleging de zorg rondom hun cliënten samen organiseren.

Stimuleren van zinnige zorg

We zien contractering als een belangrijk instrument om zinnige zorg te stimuleren en streven er daarom ook naar dat de geleverde zorg zoveel mogelijk plaatsvindt op basis van een overeenkomst. Zorgaanbieders én cliënten hebben zo zekerheid over kwaliteit, kosten en continuïteit van zorg. Wij stimuleren zorgaanbieders om doelmatige en zinnige zorg te leveren. We vergelijken aanbieders met een benchmark en ontdekken op deze manier goede voorbeelden die ook voor andere aanbieders relevant zijn. Op basis van de  benchmark bieden we verschillende overeenkomsten aan, waarin we onder meer via gedifferentieerde tarieven doelmatige zorg belonen.

Het toepassen van bewezen good practices van zinnige zorg zien we als een middel om aanbieders te ondersteunen bij leveren van zorg die doelmatig is en beter voor de patiënt.

Met het handhaven van ons machtigingenbeleid stimuleren we passende en doelmatige zorg.  

Ruimte voor innovatie en goed werkgeverschap

Gezien het tekort op de arbeidsmarkt en een toenemend aantal cliënten, is het relevant om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. Daarnaast is het verminderen van verzuim en het voorkomen of afremmen van de uitstroom van wijkverpleegkundigen van groot belang.

Samen met onze alliantiepartners en binnen experimentovereenkomsten ontdekken we good practices. Daarin bieden we ook ruimte voor de ontwikkeling van technologieën en werkwijzen die wijkverpleegkundigen minder belasten en capaciteit vrijmaken voor nieuwe cliënten. Tot slot zoeken we naar voorbeelden van goed werkgeverschap, zodat we die ook kunnen verspreiden. Zo werken we samen aan de toekomstbestendigheid van de wijkverpleging.

Van reistijd naar vitaliteit (FIT-initiatief)
Thuiszorgorganisatie Vierstroom Zorg Thuis heeft een E-bike ontwikkeld voor hun zorgprofessionals. Doel daarvan was een hogere tevredenheid van medewerkers en beter benutten van capaciteit. De reistijd van verpleegkundigen is teruggebracht met 11,5%. Zo ontstaat meer tijd voor zorg. Daarnaast krijgt de vitaliteit van de zorgprofessionals een impuls. Vierstroom Zorg Thuis kijkt samen met de zorgprofessionals naar verbeteringen. Hierdoor is de zorgfiets echt iets “van hen”.

Wij zien dit als een mooi voorbeeld waar het beter benutten van de arbeidscapaciteit én goed werkgeverschap hand in hand gaan.

Efficiënte samenwerking in de eerstelijn

Een efficiënte samenwerking in de eerste lijn voorkomt versnippering en komt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van wijkverpleging ten goede. Wij sluiten ons daarom aan bij de landelijke ontwikkelingen rond efficiënte samenwerking in de eerste lijn en toegankelijke en passende zorg voor cliënten. Voor de wijkverpleging is in 2020 gestart met het maken van afspraken met aanbieders over de versterking van de organisatie van de onplanbare nachtzorg. Daarnaast streven we naar het organiseren van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging en gaan we in gesprek met aanbieders over hoe dit in hun regio’s is georganiseerd.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 het inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines. In het inkoopbeleid Wijkverpleging 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar. Op 30 juni 2020 zijn de aanvullingen op het inkoopbeleid 2021 gepubliceerd, deze bekijkt u hier.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders in de wijkverpleging.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord