Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de wijkverpleging is in deze tijd voor ons het belangrijkste thema. Daarom zetten we samen met onze zorgaanbieders in op ‘Anders werken in de wijkverpleging’. Hiermee stimuleren we innovatie en coördinatie & samenwerking in de wijk. Dit zowel binnen de wijkverpleging, de eerste lijn, alsook domeinoverstijgend.

Anders werken in de wijkverpleging

Wij streven samen met zorgaanbieders naar toekomstbestendige ouderenzorg. Door doelmatige inzet van hulp- en zorgverlening kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hierbij richten we ons, in lijn met het IZA, op het stimuleren van een andere manier van werken en organiseren in de wijkverpleging. Dit doen wij door in te zetten op:

 • '(Technologische) Hulpmiddelen, tenzij'
  Om de toegankelijkheid van de wijkverpleegkundige zorg te borgen, is een combinatie van fysieke zorg en de inzet van hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie nodig. Digitalisering en bewezen thuiszorgtechnologie maken het mogelijk langer thuis te blijven wonen, meer regie over het eigen leven te houden en daarmee de kwaliteit van leven van onze leden (en mantelzorgers) te verhogen. Thuiszorgtechnologie kan ook een hulpmiddel zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Zo hebben meer van onze leden toegang tot passende zorg. En hopen we tegelijkertijd het vak van wijkverpleegkundige aantrekkelijker te maken.

 • Ruimte voor opleiding voor bestaand personeel
  We bieden niet alleen ruimte voor reguliere opleiding voor bestaand personeel, maar zeker ook voor trainingen rondom de introductie van nieuwe arbeidsbesparende werkwijzen.

 • Ruimte voor intercollegiaal overleg om de kwetsbare cliënt in beeld te krijgen
  Vanuit onze rol ondersteunen we zorgaanbieders om intercollegiaal overleg te voeren. Zo creëren ze meer verbinding in de zorg en het sociaal domein van onze leden.

 • Meer ruimte voor werkplezier
  Anders werken in de wijkverpleging moet niet alleen leiden tot arbeidsbesparend werken. Toekomstbestendig maken van de zorg betekent ook dat we samen met zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden om de druk op de medewerkers te verlagen. Dit zorgt voor het behoud van medewerkers en bevordert het werkplezier.

Innovatie stimuleren

In de zorg zijn we steeds op zoek naar nieuwe initiatieven die leiden tot zinnige en passende zorg. Daarbij vinden we het belangrijk dat de professionals deze zelf bedenken. Zij weten namelijk wat er speelt en wat er wel en niet goed gaat. Daarom gaan we ook in 2024 graag met zorgaanbieders in gesprek om te horen welke initiatieven echt werken. Dit gesprek voeren we met de zorgaanbieders, onze medisch adviseurs, innovatiemanagers en zorginkopers. Hierbij focussen we op initiatieven die inzet van hulpmiddelen en technologie bevorderen, arbeidsbesparend zijn en een bijdrage leveren aan behoud van medewerkers. 

Hoe wij passende zorg ondersteunen

Zinnige zorg in de wijkverpleging draait om het verbeteren van zelfredzaamheid, innovatieve zorgvormen, de inzet van bewezen thuiszorgtechnologie en leren van elkaar. Dit zijn allemaal instrumenten die bijdragen aan passende zorg. Dit ondersteunen wij door de inzet van:

 Good Practices

Steeds meer zorgaanbieders en cliënten leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. ‘Good Practices’ noemen wij dat. Deze Good Practices (GP’s) zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten. Wordt zo’n goed voorbeeld een bewezen GP? Dan stimuleren wij andere zorgaanbieders om deze GP te implementeren.

 FIT-initiatieven

Al jaren werken we samen met zorgaanbieders aan het vernieuwen van de zorg. Naast zorginhoudelijke initiatieven willen we ook initiatieven voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering delen. Professionals van zorgaanbieders komen zelf met vernieuwende ideeën die echt het verschil maken. Wij stimuleren andere zorgaanbieders om FIT- initiatieven over te nemen.

 Innovatiebudget

Om aan de toenemende vraag in de wijkverpleging te kunnen blijven voldoen is innovatie erg belangrijk. Wij stimuleren dit door het mogelijk te maken dat alle gecontracteerde zorgaanbieders een innovatiebudget kunnen aanvragen. De voorwaarden hiervoor kunt u terug vinden in ons inkoopbeleid 2024.Hulpmiddelen in de wijkverpleging

In de wijkverpleging geven wij extra aandacht aan de inzet van hulpmiddelen. Dit doen wij omdat hulpmiddelen de zelfredzaamheid van onze leden bevordert en het daarmee de wijkverpleging ontlast. Wij denken graag met onze zorgaanbieders mee. Laat het ons daarom weten als ons beleid met betrekking tot de inzet van hulpmiddelen barrières veroorzaakt in de praktijk. De zorgaanbieder kan dit laten weten bij de inkoper. Zo kunnen we samen kijken naar een oplossing.

Samenwerking & coördinatie in de wijk

De samenwerking tussen regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) organisaties en specialisten ouderengeneeskunde (SO) is belangrijk. Het netwerk dat hiermee ontstaat voorkomt zwaardere zorg of stelt die uit. Gezamenlijk proactief en preventief optreden leidt op korte termijn tot minder instroom in het ziekenhuis. En op de langere termijn tot een verbeterde gezondheidssituatie van de wijk. We vinden het belangrijk dat samenwerkingen in de wijk gericht zijn op het voorzien van passende zorg voor al onze leden, het voorkomen van overlap in geboden zorg en het verder ontwikkelen van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen. Het doel is om de zorg rondom onze leden te organiseren en versnippering te vermijden.

Wij denken dat goede samenwerking mogelijk is door het opbouwen en onderhouden van relaties tussen aanbieders van wijkverpleging onderling, en met het sociaal domein, huisartsen en ziekenhuizen. Het is naar ons idee daarom niet altijd nodig om voor ieder onderwerp een aparte functie te contracteren.

Regionale bestuurlijke commitment zien wij als een randvoorwaarde voor coördinatie en samenwerking in de wijk. Wij stimuleren regionale initiatieven in de opstartfase als deze bijdragen aan deze coördinatie en samenwerking en aansluiten bij de leidraad herkenbare aanspreekbare wijkverpleging.

Domeinoverstijgende samenwerking

Vanuit onze leden zien wij de wens ontstaan om zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Dit is iets wat wij graag voor onze leden mogelijk maken. Daarbij is domeinoverstijgende samenwerking noodzakelijk. Wij zetten ons daarom in voor toekomstbestendige zorg. En willen daarbij de best passende zorg realiseren gedurende de hele klantreis.

Domeinoverstijgende ouderenzorg

Wij zetten in op zinnige domeinoverstijgende ouderenzorg om meer ouderen van passende zorg en ondersteuning te kunnen voorzien door minder inzet van professionals en gemiddeld lagere kosten per cliënt over de domeinen heen. Uitgangspunt is dat structurele bekostiging via een transparante constructie steeds vanuit het juiste domein moet komen. Waarbij we een effectieve ureninzet belangrijk vinden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam