Kwaliteit

Dat onze leden zorg ontvangen van goede kwaliteit is voor ons erg belangrijk. We kijken bij de contractering dan ook naar de kwaliteit van de zorg. Kwaliteit kent veel verschillende aspecten. We vinden het daarom belangrijk om te luisteren naar onze leden, in gesprek te gaan met onze zorgaanbieders en de kwaliteit te borgen door aan te sluiten bij het kwaliteitskader wijkverpleging.

Transparantie en ervaringen

Wij vinden zinnige en kwalitatief goede zorg voor onze leden van groot belang. We stellen daarom (minimum)eisen aan de door ons gecontracteerde zorg. Deze minimumeisen vindt u terug in bijlage 2 van ons inkoopbeleid 2024.

Om de kwaliteit van zorg te borgen is het belangrijk dat wij inzicht hebben in de zorg die onze leden ontvangen. Wij vinden transparantie van kwaliteit van zorg daarom essentieel. Ervaringen van cliënten zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Bijvoorbeeld de ervaringen die verzameld zijn in de PREM wijkverpleging of door ZorgkaartNederland. Die inzichten helpen onze leden bij het kiezen van hun zorgaanbieder.

Kwaliteit van zorg is een onderwerp waar we graag met zorgaanbieders over in gesprek gaan. Dit doen we samen met onze medisch adviseurs.

Kwaliteitskader Wijkverpleging

Om de kwaliteit van zorg te borgen onderschrijven en volgen we het Kwaliteitskader Wijkverpleging. In de ambitie van het kwaliteitskader staat onder andere beschreven dat wijkverpleging goede zorg en ondersteuning zal bieden, maar ook een toenemend beroep zal doen op de zelfredzaamheid van de cliënt en de naasten.

Oftewel we stimuleren zelfredzaamheid. We kijken daarbij naar wat een cliënt zelf kan, eventueel met hulp van omgeving en inzet van (technologische) hulpmiddelen. En wat er aanvullend nodig is aan fysieke zorg, zoals ook beschreven in het V&VN normenkader, welke is overeengekomen met beroepsbeoefenaren, zorgaanbieders en gemeenten.

Integraal aanbod wijkverpleging

Bij kwalitatief goede zorg vinden wij het belangrijk dat onze leden gebruik kunnen maken van een integraal zorgaanbod in de wijkverpleging. Ons uitgangspunt is dat we integrale zorg inkopen bij zorgaanbieders die alles in huis hebben: generalistische zorg waar het kan én specialistische zorg waar dat nodig is. Dit draagt bij aan een herkenbaar team rondom een cliënt en gaat versnippering tegen.

Van zorgaanbieders verwachten we daarbij dat ze alle onderdelen van de wijkverpleegkundige zorg kunnen leveren. En dat zij zich verantwoordelijk voelen voor een integraal zorgaanbod in hun regio. Dit zorgt ervoor dat onze leden voorzien worden van de best passende wijkverpleging. Ook ondersteunt dit bij het zo lang mogelijk verantwoord thuis blijven wonen. Dit zien wij als een belangrijk onderdeel van kwaliteit: Kwaliteit van zorglevering met aandacht voor kwaliteit van leven.

Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is onderdeel van het reguliere werk van wijkverpleegkundige teams. Het is bij deze zorg extra belangrijk om aandacht te hebben voor een passende inzet van deze zorg. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van mantelzorgers en vrijwilligers waar dit mogelijk is. Om zo, in samenwerking met het wijkverpleegkundige team, de benodigde zorg te kunnen leveren aan de cliënt in de thuissituatie.

Wij vinden het belangrijk dat onze leden altijd op deze zorg kunnen rekenen. Daarbij is het belangrijk dat de intensieve zorg in de palliatieve fase door de wijkverpleegkundige – vanuit haar professie – wordt geïndiceerd. Dit is doorgaans slechts bij uitzondering en voor de duur van maximaal enkele dagen noodzakelijk. Wordt de palliatief terminale zorg niet thuis, maar in een intramurale setting verleend? Dan is het belangrijk dat alleen de feitelijk geleverde uren – besteed aan verpleging en verzorging – worden gedeclareerd.

Ketenafspraken dementie

Casemanagement vinden wij een belangrijke voorwaarde om met dementie langer verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Een deskundig en vast aanspreekpunt is daarbij van belang. Casemanagement dementie is een specialistische functie. Bij een minder complexe ondersteuningsvraag (en regiemogelijkheden vanuit de cliënt met dementie en diens mantelzorgers) kan deze rol uitgevoerd worden door een wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner van de huisarts.

Wij volgen de afspraken binnen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de doorontwikkeling van casemanagement in dementiezorg en de organisatie van dementiezorg in netwerken dementie. In lijn hiermee borgen wij de ketenafspraken dementie binnen onze zorgkantoorregio’s.

Medische kindzorg

Intensieve zorg voor kinderen heeft een specifieke context en vraagt om een specifieke zorgzwaarte. Wij hechten er daarom waarde aan dat alleen zorgaanbieders met expertise op dit gebied deze zorg verlenen. We kopen dit in als aparte doelgroep bij zorgaanbieders die ook zorg leveren aan andere doelgroepen onder de aanspraak wijkverpleging en/of zorgaanbieders die alleen kindzorg thuis leveren. Verpleegkundige dagopvang en verblijf voor kinderen kopen we in als specialistische zorg bij medische kindzorghuizen en verpleegkundige kinderdagverblijven.

Ziekenhuisverplaatste zorg

Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om passende zorg en meer regie op gezondheid voor onze leden. Want het blijkt steeds vaker mogelijk om zorg in de thuissituatie te leveren, in plaats van in het ziekenhuis. ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’ noemen we dat. Een fijn alternatief voor zowel onze leden als voor de zorgaanbieder.

Tegelijkertijd moeten we de druk op schaars (wijkverpleegkundig)personeel bewaken, de zorgkosten verlagen en natuurlijk garanderen dat de zorg veilig, verantwoord en van hoge kwaliteit blijft. Daarom hebben we kaders opgesteld waarbinnen ziekenhuisverplaatste zorg kan plaatsvinden.  

Visie en kaders

Lees meer over onze visie en de kaders van ziekenhuisverplaatste zorg.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam