Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.

Personeelstekorten in de zorg

Voor bijna alle zorgsectoren is de verwachting dat de totale vraag naar zorg blijft toenemen en zelfs nog sterker zal stijgen dan voorheen. Dit komt mede door de groeiende groep 65-plussers, waarbinnen ook het aandeel 80-plussers toeneemt (dubbele vergrijzing). Dit is over het algemeen een groep die veel zorg nodig heeft. Maar deze zorg kan door steeds minder mensen geleverd worden. Dit vraagt om radicale oplossingen, zodat onze leden de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wij sluiten ons daarom aan bij de oplossingsrichtingen die geformuleerd zijn in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ):

 • Zoeken naar innovatieve werkvormen
  Het zorgproces anders organiseren door de inzet van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
 • Medewerkers behouden
  Door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
 • Leren en ontwikkelen
  Met blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen meegroeien met het anders werken in de zorg

Samen op zoek naar slimme oplossingen en innovaties

Om de zorg toegankelijk te houden, gaan we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. Maar ook naar manieren om hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. Dat betekent een versnelling op passende zorg door een transformatie naar digitaal waar dat kan en fysiek als dat nodig is.

We doen dit zowel door het opschalen van onze Good Practices, als met onze FIT-initiatieven (initiatieven gericht op een gezonde bedrijfsvoering).

Arbeidsmarkt binnen de paramedische zorg

De zorg toegankelijk houden voor onze leden is één van onze hoofdtaken als zorgverzekeraar. Binnen de paramedische zorg volgen we signalen over arbeidsmarktkrapte op de voet. We ontvangen signalen over arbeidsmarktkrapte binnen de logopedie en gaan hier onderzoek naar doen.

Betere verdeling van arbeidsdruk in de eerstelijn

We zien kansen om de arbeidsdruk binnen de eerstelijn beter te verdelen. Bijvoorbeeld door fysiotherapeuten die werkzaam zijn in regio’s waar geen sprake is van arbeidsmarktkrapte, een bijdrage te laten leveren aan huisartsenpraktijken waar het meer knelt. Veel van de zorgvragen die bij de huisarts terecht komen, zijn namelijk gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Door taakherschikking toe te passen – waarbij taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen van de huisarts naar de fysiotherapeut – is er een betere verdeling van arbeidsuren én worden patiënten beter geholpen. We gaan in 2024 pilots starten om te onderzoeken of dit de gewenste resultaten oplevert en hoe dit het best georganiseerd kan worden.

Digitalisering als oplossing voor de lange termijn

Voor een mogelijke arbeidsmarktkrapte op de lange termijn, biedt digitalisering binnen de fysiotherapie een oplossing. Hier zetten we nu al volop op in. Door digitale preventie- en zorgoplossingen kunnen patiënten voorkomen dat ze naar de fysiotherapeut hoeven te gaan, of kunnen ze een deel van de behandeling thuis, zelfstandig uitvoeren. Op die manier kan de fysiotherapeut de beschikbare arbeidsuren efficiënter en doelgerichter inzetten.

Lees meer over digitalisering binnen paramedische zorg in ons hoofdpunt Digitalisering van zorg.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam