Wijzigingen overeenkomsten 2023-2025 en contracteringsproces

14-09-2022

De vragenlijsten voor de overeenkomsten Implantologie 2023-2025Tandprothetische Zorg 2023-2025 en/of Angst, sedatie en narcose 2023-2025 staan, zoals aangekondigd in ons inkoopbeleid, vanaf 15 september klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. De overeenkomsten zijn op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 2022. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Algemene wijziging

Declaraties indienen door uitvoerende praktijk

Op basis van onze declaratiegegevens hebben we geconstateerd dat behandelingen soms door de ene praktijk worden uitgevoerd, en door een andere praktijk binnen dezelfde keten worden gedeclareerd. Vanaf 2023 hebben we in de overeenkomst opgenomen dat de zorg wordt gedeclareerd door dezelfde praktijk waar de zorg is geleverd. Dit voorkomt verwarring bij patiënten en zorgt ervoor dat declaraties sneller worden afgehandeld en uitbetaald.

Wijzigingen Tandprothetische zorg

Hogere tarieven voor 2023

We verhogen per 1 januari 2023 de tarieven voor de zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg met 8,5%. Deze tariefsverhoging geldt voor de komende 3 jaar, hierin is de indexatie van 2024 en 2025 al inbegrepen. Met deze tariefverhoging komen we tegemoet aan de impact van inflatie op de bedrijfsvoering van zorgverleners in de mondzorg. Daarnaast hebben we de opdracht om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze leden. Dat is juist in deze tijd voor ons een belangrijk aandachtspunt. Met de tariefverhoging van 8,5% streven we beide belangen na.

Nieuwe voorwaarde metalen versteviging bij implantaatgedragen bovenprothese

Voor metalen versteviging bij een implantaatgedragen boven- of onderprothese kunt u extra techniekkosten per kaak declareren. Een nieuwe voorwaarde voor een metalen versteviging bij een implantaatgedragen bovenprothese is dat er nog minstens 10 elementen in de onderkaak aanwezig moeten zijn.

Passende termijnen voor het leveren van nazorg

We hebben passendere termijnen opgesteld voor het leveren van nazorg. De nieuwe nazorgtermijnen vindt u in de overeenkomst Tandprothetische zorg.

Wijzigingen Implantologie

Criterium aanleveren casussen peri-implantitis voor niet-erkende ketenleiders vervalt  

Als een ketenleider niet is erkend door de NVOI, kan die casussen bij ons indienen om aan te tonen dat de opgedane ervaring gelijk staat aan een erkenning. Het criterium om casussen in te dienen die aantonen dat de ketenleider peri-implantitis heeft behandeld, komt vanaf 2023 te vervallen.

Achterwachtregeling bij klachten wordt onderdeel van de overeenkomst

In de overeenkomst Implantologie 2023-2025 is een achterwachtregeling opgenomen. Gecontracteerde zorgaanbieders dienen binnen 24 uur na melding van een spoedeisende klacht nazorg te garanderen op de locatie van behandeling. Voor alle niet-spoedeisende klachten, of na osseointegratie, dient de zorgaanbieder binnen 1 week de klachten zelf diagnosticeren.

Het plaatsen van 5 of 6 implantaten in de onderkaak niet langer onderdeel van de overeenkomst

Het plaatsen van 5 of 6 implantaten in de onderkaak maakt niet langer deel uit van onze overeenkomst Implantologie 2023-2025. De reden hiervoor is dat het plaatsen van meer dan 4 implantaten niet getoetst is aan de stand der wetenschap en praktijk. Volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie NVOI is het plaatsen van 2 implantaten in de edentate onderkaak wel aangemerkt als effectieve en veilige zorg. In specifieke gevallen kunnen 3 of 4 implantaten worden geplaatst. Hier heeft de NVOI richtlijnen voor opgesteld.

Wijziging Angst, sedatie en narcose

Bijlage 2 wordt vervangen door CAT-Toetsingsrichtlijnen Algehele anesthesie

Bijlage 2 van de overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2022 komt te vervallen. In deze bijlage stonden de criteria voor de kwaliteit, indicatiestelling en behandeling van zorg voor onze verzekerden. Om ervoor te zorgen dat bij de behandeling van onze verzekerden altijd de meest actuele voorschriften gelden, verwijzen we in de nieuwe overeenkomst naar de CAT-Toetsingsrichtlijn Algehele anesthesie.

Deadline en contact

Reageer vóór 8 november 09:00 uur op uw overeenkomst

In VECOZO staat de vragenlijst voor u klaar. Bij deze vragenlijst vindt u een conceptovereenkomst die u vrijblijvend kunt bekijken. Zodra u de vragenlijst heeft ingevuld en bevestigd, beoordelen we of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

Als u van ons een contractaanbod ontvangt, heeft u voor de overeenkomsten Implantologie 2023-2025 en Tandprothetische zorg 2023-2025 tot uiterlijk 8 november 09:00 uur de tijd om de overeenkomst te accepteren in de Contracteermodule van VECOZO. Hierna vervalt het aanbod en is er geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten.

Vanaf 12 november informeren wij onze verzekerden via de zorgzoekers op onze websites over welke zorgaanbieders een overeenkomst met ons hebben afgesloten.

Heeft u nog vragen?

Bekijk dan onze website of stel uw vraag direct via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat we uw vraag vóór de uiterste tekentermijn kunnen beantwoorden, vragen we u om deze zo snel mogelijk en binnen redelijke termijn aan ons te stellen. Het stellen van een vraag over het aanbod leidt namelijk niet tot aanpassing van de uiterste tekentermijn.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam