Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. De oorzaken hiervan zijn onder andere een stijgende zorgvraag door de vergrijzing en de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk.

Personeelstekorten in de zorg

Door de dubbele vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Dit betekent dat binnen de groep 65-plussers, het aandeel 80-plussers toeneemt. Dit is over het algemeen een groep die veel zorg nodig heeft. Deze zorg kan alleen door steeds minder mensen geleverd worden. Voor bijna alle zorgsectoren is namelijk de verwachting dat de totale vraag naar zorg blijft toenemen. En zelfs nog sterker zal stijgen dan voorheen. Dit vraagt om radicale oplossingen, zodat patiënten de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wij sluiten ons daarom aan bij de oplossingsrichtingen die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) zijn geformuleerd:

 • Zoeken naar innovatieve werkvormen
  Het zorgproces anders organiseren door de inzet van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
 • Medewerkers behouden 
  Door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
 • Leren en ontwikkelen 
  Met blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen meegroeien met het anders werken in de zorg

Samen op zoek naar slimme oplossingen en innovaties

Om de zorg toegankelijk te houden, gaan we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. Maar ook naar manieren om hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. Dat betekent een versnelling op passende zorg door een transformatie naar digitaal waar dat kan en fysiek als dat nodig is.

We doen dit zowel door het opschalen van onze Good Practices, als met onze FIT-initiatieven (initiatieven gericht op een gezonde bedrijfsvoering).


Arbeidsmarktkrapte binnen de mondzorg

We realiseren ons dat de werkdruk binnen de mondzorg hoog is. Daarnaast zien we een toenemende uitstroom van bijvoorbeeld tandartsen, terwijl de vraag naar mondzorg nog steeds groeit. We houden ontwikkelingen in het veld in de gaten, zoals het experiment “geregistreerd-mondhygiënist” omtrent de taakherschikking binnen de mondzorg en de samenwerkingsafspraken van de beroepsverenigingen van tandartsen (KNMT en ANT) en mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten). Daarnaast staan we in contact met de brancheverenigingen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam