Financiële ondersteuning voor ZBC

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Voor de periode 1 maart tot en met 30 juni gaan zorgverzekeraars, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.
Let op: de financiële ondersteuning zoals hieronder beschreven is niet van toepassing op UMC's en ziekenhuizen. 

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. 

Algemeen & aanvraagproces

 • Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. 

  Specifieke regeling voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan € 10 miljoen

  Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN, hierin vindt u tevens de lijst van zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.  

 • Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen;
  • vanaf 23 juni: GGZ.

  Sluitingsdatum aanvragen continuïteitsbijdrage

  Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen.

  Let op: deze sluitingsdatum (14 juli) geldt niet voor:

  • GGZ zorgaanbieders: die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro, zij zijn vanaf 23 juni in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan te vragen via een aangepaste regeling.
  • Zorgaanbieders met een omzet van meer dan tien miljoen euro: zij kunnen nog langer een aanvraag indienen. Zorgverzekeraars werken nog aan de uitwerking van de regelingen voor een aantal specifieke doelgroepen in deze categorie. Lees meer in het nieuwsbericht op zn.nl
  • Hulpmiddelenleveranciers: die te maken hebben met een lange doorlooptijd tussen het aanmeten en afleveren van hulpmiddelen en waarbij de afleverdatum de facturatiedatum is, komen in aanmerking voor een verlenging van de continuïteitsbijdrage-regeling. Lees meer informatie en voorwaarden op zn.nl.
 • Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

  In de "Infographic (Hoe) Kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?" ziet u welke stappen u kunt doorlopen voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

  Let op: wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

  Tip: controleer op agbcode.nl op welke AGB-code de onderneming geregistreerd staat.

 • Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd, maar wil hier toch van afzien. Hoe kan ik mijn aanvraag annuleren?
  U kunt een verzoek tot annulering van de continuïteitsbijdrage bij ons indienen door gebruik te maken van dit webformulier. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een formulier toe. Nadat wij dit formulier ondertekend retour hebben ontvangen, kunnen wij de continuïteitsbijdrage definitief voor u annuleren.

Hoogte van de bijdrage en verrekening

 • Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 • Hoe wordt de continuïteitsbijdrage berekend?  
  De berekening van de continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw uitgevoerd (de hoogte van de bijdrage kan per maand verschillen) en is als volgt:

  [normomzet – gerealiseerde omzet] maal het % continuïteitsbijdrage

  • Normomzet = de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van de referentieperiode)
  • Gerealiseerde omzet = de door Coöperatie VGZ betaalde omzet op basis van declaraties %
  • Continuïteitsbijdrage = het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector op basis van expertise Gupta
  Voor meer uitleg verwijzen we u naar het document ‘Regeling continuïteitsbijdrage’ op de website van ZN.
 • Mijn aanvraag voor de continuïteitsbijdrage is goedgekeurd. Hoe en wanneer wordt deze verrekend? 
  De hoogte van uw netto continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw bepaald. Dit betekent dat uw continuïteitsbijdrage maandelijks verrekend wordt met uw productie. In de continuïteitsbijdrage over de maand maart wordt bijvoorbeeld uw productie over de maand maart meegenomen. De continuïteitsbijdrage wordt ook verrekend met openstaande vorderingen van ouder dan 30 dagen.

  Uw eerste continuïteitsbijdrage (over de maand maart) verrekenen we daarnaast met uw eventuele vooruitbetaling. Mocht de continuïteitsbijdrage lager uitvallen dan uw vooruitbetaling, verrekenen we het restant met uw bijdrage over de maand april.

  Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.
 • Voor het berekenen van de continuïteitsbijdrage wordt o.a. de gerealiseerde omzet (bij Coöperatie VGZ) meegenomen. Hoe weet ik wat de gerealiseerde omzet (voor een bepaalde periode) is geweest? 
  Voor het achterhalen/narekenen van de gerealiseerde omzet (bij Coöperatie VGZ) kunt u onder andere gebruikmaken van de informatie uit het EPD (Elektronisch patiënten dossier).
 • Voor de berekening van de voorlopige continuïteitsbijdrage worden andere percentages gebruikt dan de percentages die eerder door ZN zijn gepubliceerd. Hoe zit dat?

  Als u als zorgaanbieder zorg uit verschillende sectoren levert, krijgt u voor iedere zorgsoort het bijbehorende vergoedingspercentage.

  Bij de voorlopige continuïteitsbijdrage is hier op grond van de uitvoeringswegingen deels van afgeweken. Zo wordt bijvoorbeeld voor alle paramedische zorg het vergoedingspercentage voor fysio- en oefentherapie gebruikt.

Afhandeling aanvraag

 • Hoe snel handelt VGZ mijn aanvraag af?
  Binnen 5 tot 10 werkdagen na uw aanvraag, ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. U ontvangt van ons bericht op het bij de aanvraag opgegeven e-mailadres. Door drukte of maatwerk kan het zijn dat de termijn van 5 tot 10 werkdagen overschreden wordt.
 • Hoe weet ik dat mijn aanvraag verwerkt is?

  U ontvangt van ons bericht per email (op het mailadres dat u heeft opgegeven tijdens uw aanvraag) met een toekenning of een afwijzing van uw verzoek.

  Toekenning
  Een toekenningsbericht ontvangt u altijd per UZOVI-code die valt onder Coöperatie VGZ (0101-NV Univé Zorg, 0736-Zorgverzekeraar UMC, 0699 - IZA Zorgverzekeraar (bevat VNG), 7095 - VGZ Zorgverzekeraar NV).

  Afwijzing
  Een afwijsbericht ontvangt u, afhankelijk van de reden van afwijzing, soms éénmalig voor heel Coöperatie VGZ, en soms apart per UZOVI-code die valt onder Coöperatie VGZ (0101-NV Univé Zorg, 0736-Zorgverzekeraar UMC, 0699 - IZA Zorgverzekeraar (bevat VNG), 7095 - VGZ Zorgverzekeraar NV, hier valt ook IZZ onder).

  Let op: UZOVI-code 0212 valt niet onder de zorgverzekeringswet (SVZK) en daarmee ook niet onder de continuïteitsbijdrage.

 • Ik heb een verzoek voor een continuïteitsbijdrage ingediend. Hoe word ik geïnformeerd over de uitkomst van mijn aanvraag?

  Nadat uw aanvraag is ingediend, ontvangt u automatisch een bericht van VECOZO.

  Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons (maandelijks) een e-mail met daarin meer informatie over de toekenning en hoogte van de continuïteitsbijdrage. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
  • streven wij ernaar om de continuïteitsbijdrage telkens in de tweede helft van de maand uit te betalen
  • u ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag
  • u herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

  Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de afwijzing. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
 • Hoe herken ik de continuïteitsbijdrage op mijn bankrekening? 

  U ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag. U herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

 • Ik heb bericht ontvangen dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang óf ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage, wat kan ik dan doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen via dit webformulier.

  Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de mail die u van ons heeft ontvangen. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, reageren wij binnen 4 weken inhoudelijk op uw bezwaar. Uitgebreide informatie over de geschillenregeling vindt u op zn.nlLet op: tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

Bijzondere situaties

 • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?
  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
 • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?
  Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd, maar wil hier toch van afzien. Hoe kan ik mijn aanvraag annuleren?
  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
  U kunt een verzoek tot annulering van de continuïteitsbijdrage bij ons indienen door gebruik te maken van dit webformulier. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een formulier toe. Nadat wij dit formulier ondertekend retour hebben ontvangen, kunnen wij de continuïteitsbijdrage definitief voor u annuleren.
 • Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd, maar wil hier toch van afzien. Hoe kan ik mijn aanvraag annuleren?
  Heeft u een (andere) vraag over de continuïteitsbijdrage?
  U kunt een verzoek tot annulering van de continuïteitsbijdrage bij ons indienen door gebruik te maken van dit webformulier. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een formulier toe. Nadat wij dit formulier ondertekend retour hebben ontvangen, kunnen wij de continuïteitsbijdrage definitief voor u annuleren.

  Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
  Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Hier wordt de informatie over de regeling regelmatig geactualiseerd.

  Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
  Kijk dan op de website van VECOZO.

  Wilt u bezwaar indienen tegen de uitkomst van de continuïteitsbijdrage?
  Maak dan gebruik van het bezwaarformulier.  

  Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen?
  Neem dan contact met ons op. Alle service en contactmogelijkheden vindt u op 'Service en Contact'.

Vooruitbetalingsregeling: zorgaanbieders > 10 miljoen omzet

In de continuïteitsbijdrage wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met een omzet van meer en minder dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. De regeling voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen is momenteel nog niet gereed. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Lijst grote zorgaanbieders continuïteitsbijdrage gepubliceerd'.

Kunt u niet op deze regeling wachten én verwacht u op korte termijn in dringende financiële problemen te komen? Dan kunt u mogelijk een vooruitbetaling aanvragen. Lees meer op de webpagina 'Aanvraag vooruitbetaling (zorgaanbieders met >10 miljoen omzet)' en indien van toepassing kunt u hier direct uw aanvraag indienen. 
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord