Intramurale farmacie

Intramurale Farmacie valt onder de zorginkoop voor medisch specialistische zorg. Nadere informatie over het beleid met betrekking tot de zorginkoop Intramurale Farmacie kunt u vinden in het inkoopbeleid voor medisch specialistische zorg (MSZ). Op deze webpagina vindt u meer informatie over onze visie op intramurale farmacie en raadpleegt u nuttige informatie over de belangrijkste speerpunten, wijzigingen en onderwerpen die van toepassing zijn voor intramurale farmacie.

Verbeterde toegang tot zorg door gepaste inzet van dure geneesmiddelen

We streven naar toegang tot het juiste geneesmiddel, bij de juiste patiënt, tegen een reële prijs. Om dit te realiseren, maken we samen met zorgaanbieders afspraken over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen, de prijs en gepast gebruik. Om deze afspraken te ondersteunen, richten we bijvoorbeeld monitoringsinstrumenten in die bijdragen aan effectieve en efficiënte inzet van add-on geneesmiddelen. We stimuleren de inzichten in en uitwisseling van voorschrijfgegevens en uitkomsten van behandelingen tussen zorgaanbieders, zodat we van elkaar kunnen leren.

Naast afspraken over het doelmatig voorschrijven, de prijs en gepast gebruik, zetten we samen met een aantal zorgaanbieders in op passende (innovatieve) bekostigingsmodellen die de inkoopprikkels optimaliseren en zinnig gebruik van geneesmiddelen stimuleren. Gepast gebruik van add-on geneesmiddelen vraagt expertise over de inzet van complexe diagnostiek, de toepassingsmogelijkheden en fasering van geneesmiddelen in de behandeling. We kopen daarom niet alle geneesmiddelen voor elke indicatie in bij alle zorgaanbieders. Het advies van betrokken wetenschappelijke verenigingen weegt mee in onze keuze.

Biosimilars

Wij stimuleren concurrentie tussen originators en biosimilars om tot een passende prijs te komen. Indien nodig, gaan we met de zorgaanbieder in gesprek over de drempels die zij ervaren voor omzetting naar een goedkopere biosimilar. Indien de uptake van een biosimilar achterblijft bij onze verwachting, maken we resultaatafspraken om de uptake te verhogen.

Toegang tot geneesmiddelen

We willen dat onze leden toegang hebben tot goede zorg. Om de kwaliteit van de behandeling te borgen, maken we keuzes bij welke zorgaanbieder we bepaalde zorg voor specifieke indicaties en bijbehorende geneesmiddelen inkopen. Dat doen we op basis van adviezen van verschillende landelijke expertgroepen zoals de Commissie Beoordeling Oncologische Geneesmiddelen (CieBOM) en de Commissie Beoordeling Add-on geneesmiddelen (CieBAG). Verder vinden wij dat predictieve (moleculaire) diagnostiek een duidelijke plaats moet hebben binnen het behandeltraject, zodat vooraf beter kan worden bepaald welke patiënten baat kunnen hebben bij een specifiek geneesmiddel. Op deze keuzes passen we onze contractering aan.

Concentratiebeleid

Bepaalde add-on geneesmiddelen kopen we alleen in bij centra die voldoen aan de criteria die met de wetenschappelijke vereniging zijn opgesteld. Dat noemen wij het concentratiebeleid.

Ons concentratiebeleid legt ook andere add-on geneesmiddelen en indicaties vast. Leidraad hiervoor zijn de criteria zoals gesteld door de wetenschappelijke verenigingen, zoals de NVVH/HOVON echelonering, of de SONCOS normen. U kunt ons concentratiebeleid nakijken in VECOZO. Als u in VECOZO een prijslijst instuurt, ziet u welke middelen bij welke toegestane indicaties wij met uw instelling contracteren. Daar vindt u ook welke indicaties zijn uitgesloten.

Als u kunt aantonen dat u aan de kwaliteitsvoorwaarden voor een combinatie van indicatie en behandeling voldoet, dan vult u de bijbehorende vragenlijst in en stuurt u die aan uw grootste zorgverzekeraar. Die zorgverzekeraar legt uw aanvraag ter beoordeling voor aan de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG). U kunt de betreffende vragenlijsten opvragen bij uw zorginkoper van uw grootste zorgverzekeraar, de beoordeling van de CieBAG geldt voor alle verzekeraars.

Wilt u weten welke kwaliteitscriteria of standpunten CieBAG heeft opgesteld?

Voor specifieke type geneesmiddelen; zoals PARP-remmers, checkpoint-inhibitors, of combinatietherapieën zijn kwaliteitscriteria door de ZN Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) opgesteld. Bekijk de complete lijst met kwaliteitscriteria op zn.nl

Wilt u een Add-on geneesmiddel aanvragen en zijn wij uw grootste zorgverzekeraar?
Wilt u een Add-on geneesmiddel aanvragen? Dan stuurt u een compleet ingevulde verklaring ter beoordeling aan CieBAG. U vindt de werkwijze van CieBAG op zn.nl.

Sluisgeneesmiddelen

Niet alle geneesmiddelen vallen, als ze op de Nederlandse markt komen, direct onder verzekerde zorg. Sinds 2015 worden bijzondere, kostbare en nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen in de pakketsluis geplaatst. De behandeling met dat geneesmiddel (voor een of meer indicaties) is dan uitgesloten van de regeling zorgverzekering.

Wilt u een nieuw geneesmiddel toepassen in uw instelling? 
Controleer dan eerst of het geen sluisgeneesmiddel is. Wilt u meer informatie over óf bent u benieuwd naar welke geneesmiddelen zijn aangemerkt als sluisgeneesmiddel? Bekijk dan op farmatec.nl.

Add-on prestatie apotheekbereiding

Naast de tarieven voor geneesmiddelen kan een instelling per 2021 ook een add-on prestatie voor de bereiding van een specifiek middel door de apotheek aangevraagd worden. Hiervoor gelden deze regels van de NZa:

 • De bereidingskosten zijn groter dan € 1000
 • De bereiding is vanuit grondstoffen
 • De prestatie is opgenomen in de G-standaard
 • U levert een kostprijsonderbouwing en een bestuursverklaring aan

Gezamenlijke afspraken

Zorgverzekeraars bundelen in specifieke gevallen hun inkoop om over bepaalde bijzonder kostbare add-on geneesmiddelen gezamenlijke afspraken te maken. Dit heeft als doel om de betaalbaarheid en toegankelijk te garanderen. Zorgaanbieders kunnen deze afspraken gebruiken voor hun eigen afspraken met de fabrikant.

Wilt u weten over welke middelen de zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken hebben gemaakt?
U vindt de add-on geneesmiddelen en duur van de afspraken op zn.nl.

Intramurale farmacie binnen de overeenkomst MSZ

Wij maken afspraken over intramurale farmacie binnen de overeenkomst MSZ. De afspraken gaan onder andere over:

 • Tarieven van add-on geneesmiddelen/apotheekbereiding
 • Inrichten en functioneren van een geneesmiddelencommissie
 • Deelnemen aan studies voor doelmatigheid en gepast gebruik

Doelmatigheidsstudies

Wij geven onze verzekerden graag toegang tot de beste zorg. Ook als deze zorg in onderzoek is en er al gedurende de looptijd lagere kosten gerealiseerd worden. In dat geval stimuleren we dat ziekenhuizen actief proberen om patiënten te includeren. Twee goede voorbeelden zijn de SafeStop-studie en de SONIA-trial

Bent u zelf een doelmatigheidsstudie gestart?
Neem dan contact op met uw zorginkoper.

Tarieven intramurale farmacie (add-on geneesmiddelen)

Er zijn drie aanleidingen om tarieven gedurende het jaar aan te passen, vanwege de Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp,) het patentverloop of vanwege landelijke afspraken.

 • Op grond van de Wgp kan de minister van Medische Zorg maximumprijzen voor geneesmiddelen vaststellen. De maximumprijzen worden vastgesteld bij ministeriële regeling. Conform deze wet onderzoekt de minister twee keer per jaar of er aanleiding is de maximumprijzen te herijken. Als dat het geval is, wordt de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen gewijzigd. Op 1 april, 1 juli en 1 oktober vindt een periodieke herijking plaats van de tarieven. Meer informatie over de Wgp vindt u op farmatec.nl

  Wij verlagen onze tarieven als het NZa max tarief van een add-on geneesmiddel wordt verlaagd als gevolg van toepassing van de Wgp.

 • Bij specifieke geneesmiddelen willen we het tarief tussentijds (behoudens de hierboven gestelde situatie) aanpassen als gevolg van patentexpiraties dan wel het op de markt komen van (voldoende) therapeutisch gelijkwaardige geneesmiddelen. In 2022 verloopt het patent van een aantal geneesmiddelen. Houdt u er rekening mee dat we voor deze geneesmiddelen het contracttarief zullen aanpassen.
 • De tarieven van specifieke add-on geneesmiddelen kunnen ook tussentijds aangepast worden door afspraken die zijn gemaakt door het Clean-team (een gezamenlijk initiatief van alle zorgverzekeraars/ZN). Wij dragen met een afvaardiging van onze inkopers en medisch adviseurs bij aan de landelijke afspraken over dure geneesmiddelen in het Clean-team van ZN. Wilt u weten over welke middelen landelijke afspraken zijn gemaakt? Een overzicht en lijst van middelen vindt u op zn.nl
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam