Onze visie op medische specialistische zorg

In het inkoopbeleid medische specialistische zorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de Medisch specialistische zorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

In onze visie op de MSz leggen we de nadruk op de volgende thema’s:

  • Passende zorg, dichtbij waar dat kan, verder weg als het moet;
  • Inzet op zinnige zorg en bijbehorende lagere bedrijfskosten;
  • Zorglandschap gereed voor patiënten van de toekomst.

Passende zorg, dichtbij waar dat kan, verder weg als het moet

In ons inkoopbeleid voor 2021 willen we het commitment aan zinnige en gepaste zorg samen met aanbieders vertalen in daden:

  • Het voorkomen van zorg: inzet op good practices en implementeren van de ‘Beter laten’ lijst;
  • Het verplaatsen van zorg: dichterbij huis als het kan, verder weg als het moet;
  • Het vervangen van zorg door andere zorgvormen, bijvoorbeeld door e-health.

De beoogde transitie vraagt een andere mindset, die uitgaat van de ideeën van zorgprofessionals, gericht op het bieden van meerwaarde aan patiënten. Ons beleid is er op gericht om zorgaanbieders die een aantoonbare bijdrage leveren aan de gewenste transitie comfort te bieden. Bijvoorbeeld door afwijkende volume- en prijsafspraken of meerjarenovereenkomsten. Waar zorgaanbieders inzetten op een transitie met duurzame impact kunnen transformatiegelden ingezet worden. Dit op basis van de door zorgaanbieders opgestelde projectvoorstellen.

Zinnige Zorg via Shared Decision Making (Samen beslissen)

Samen beslissen wordt ingezet als middel voor zinnige, duurzame zorg. Onderzoek wijst uit dat Samen Beslissen vaak leidt tot conservatievere keuzes en daarmee gepastere zorg (door minder invasieve behandelingen of afzien van behandelingen). Veel patiënten willen samen beslissen met hun arts. Patiënten moeten dan beter geïnformeerd zijn om bewuster keuzes uit verschillende (behandel)opties te maken. Daarnaast leidt samen beslissen tot hogere medewerkerstevredenheid onder professionals.

Wij faciliteren daarom de inzet van samen beslissen via good practices en een bundeling van (externe) tools. Zo nodig dragen wij inhoudelijke deskundigen aan om mee te denken over implementa¬tievraagstukken.

Ervaringen uit de praktijk: keuzehulp galstenen
“Als je vroeger met galstenen naar de huisarts ging, was een operatie eigenlijk vanzelfsprekend. Aan de hand van keuzehulpen en een gesprek met de behandelaar maakt de patiënt zijn keuze. De vraag over wel of niet opereren stellen, is een nieuwe manier van tegen behandeling van galstenen aankijken.”

Inzet op zinnige zorg en lagere bedrijfskosten

In het hoofdlijnenakkoord MSz is afgesproken de kwaliteit van zorg in Nederland verder te verbeteren en eraan bij te dragen dat zorg zowel nu als op lange termijn toegankelijk blijft voor iedereen die zorg nodig heeft. We gaan daarom graag het gesprek aan met ziekenhuizen over concrete doelstellingen op drie terreinen.

  • Implementatie van zinnige zorg
  • Lagere bedrijfskosten
  • Beter laten?

Implementatie van zinnige zorg

Ten eerste hebben we samen met onze alliantiepartners laten zien dat het mogelijk is om betere zorg voor de patiënt te combineren met lagere kosten via zinnige zorg. Met onze alliantiepartners in het Netwerk Zinnige Zorg en met steeds meer andere zorgaanbieders, ontwikkelen we het gedachtengoed van zinnige zorg. We zijn continu op zoek naar voorbeelden van zinnige zorg. De hierbij gevonden inzichten en good practices kunnen ook bij andere zorgaanbieders een bijdrage leveren aan besparingen op personeel en/of zorgkosten.

Lagere bedrijfskosten

Ten tweede willen we de transformatie in de zorg duurzaam vertalen in lagere maatschappelijke kosten, maar dan moeten ook bedrijfskosten structureel omlaag gebracht worden. We ontwikkelen hiervoor continu speciale good practices, deze noemen we FIT-initiatieven.

Beter laten?

Ten derde zijn we erg blij dat er op initiatief van zorgprofessionals groeiende aandacht is voor het verminderen van vormen van zorg met weinig of geen toegevoegde waarde voor de patiënt en die soms zelfs schadelijk zijn. Wij stimuleren daarom initiatieven onder de vlag van ‘Beter laten’. We sluiten ons hierbij aan bij het landelijke programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en gebruiken ook de binnen dit programma geanalyseerde voorbeelden als inspiratiebron voor onze inkoop. Als onderdeel van onze interventies zetten we waar mogelijk in op digitalisering, zowel van bedrijfsprocessen als inzet van zorgtechnologie bij het leveren van zorg.

Zorglandschap gereed voor patiënten van de toekomst

Door veranderingen in de demografie in Nederland en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien we dat goede zorg voor (oudere) patiënten met meervoudige klachten steeds vaker in de knel gaat komen. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden, is het nodig om de zorgverlening in de eerste lijn en in regionale ziekenhuizen te versterken.

Dit vraagt inzet van alle partijen in het zorgveld, gebaseerd op een gezamenlijk beeld over de toekomst van het (regionale) zorglandschap. Dat zal wat ons betreft leiden tot onderling afgestemde afspraken over het verplaatsen van zorg en budgetten. Dit kan sóms concentratie of overdracht van zorg betekenen of het overlaten van minder complexe zorg aan niet-academische ziekenhuizen. We kijken daarbij naar het totale aanbod in een regio, dus ook naar de positie van ZBC’s en overige instellingen.

Intramurale farmacie

Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van patiënten. Tegelijkertijd leiden de sterk stijgende kosten voor geneesmiddelen tot verdringing van andere zorg.

Bij patentverloop of het beschikbaar komen van alternatieve middelen gaan wij met u in overleg om tot afspraken te komen over de uptake hiervan. De komst van de biosimilars speelt hierbij een cruciale rol. Professionele inkoop van dure geneesmiddelen leidt tot lagere prijzen. Op basis hiervan delen we referentietarieven waarin we ook de herijking van prijzen door Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) verwerken.

Wij zijn steeds op zoek naar de inzichten rond doelmatig voorschrijven en gepast gebruik, vanuit de landelijke benchmarks maar ook in samenwerking met individuele zorgaanbieders. Wij vragen Zorgaanbieders maximaal in te zetten op doelmatig voorschrijven en ontvangen daarover graag periodiek (per kwartaal) informatie waaruit deze wijze van voorschrijven blijkt. Aan de hand van benchmarks bespreken we de mogelijkheden tot verbetering op het gebied van doelmatig en gepast voorschrijven en het toepassen van start- en stopcriteria.

Met een aantal zorgaanbieders experimenteren we met innovatieve bekostigingsmodellen die zinnig gebruik van geneesmiddelen stimuleren.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 een inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het inkoopbeleid MSZ 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord