Digitalisering van de zorg

We zeten in op het herontwerpen van de zorgpaden naar hybride en digitale varianten en op de groei naar landelijke medische service centra. Een goed georganiseerde digitale gegevensuitwisseling is hiervoor noodzakelijk.

Inzet op landelijke medische service centra

Praktijkvoorbeelden laten zien dat thuismonitoring bijdraagt aan hoge kwaliteit van zorg, slimmere inzet van schaarse capaciteit en het beperken van zorgkosten. Er zijn echter ook structurele nieuwe uitgaven nodig voor de inzet van technologie en arbeidsuren voor het opvolgen van alerts en voor patiëntcontact. Om telemonitoring toekomstbestendig in te zetten, is schaalvergroting van belang. Door schaalvergroting kan schaars personeel slimmer worden ingezet en kunnen investeringen in technologie gedeeld worden.

Deze slag in landelijk georganiseerde thuismonitoring is nodig omdat het zorglandschap gefragmenteerd is opgebouwd rondom specialismen. Terwijl patiënten steeds vaker zorgvragen op meerdere vlakken hebben. Dit leidt ook tot een toename van het aantal coördinatiefuncties. Zorgpersoneel is schaars en er is momenteel een mismatch tussen vraag en aanbod van personeel tussen regio’s.

Samen met zorgaanbieders willen we de komende jaren toewerken naar een zorglandschap waarbij een beperkt aantal landelijke medische service centra (MSC’s) of monitoring hubs worden gestart en geprofessionaliseerd. Dit zijn landelijke (virtuele) centra die ingang zijn voor patiëntvragen en de monitoring van alerts opvolgen. Hierbij werken ze samen met regionale aanbieders voor een transmurale inrichting rondom de patiënt.

Doel van inzet op landelijke MSC's

Inzetten op landelijke MSC’s en monitoring hubs draagt bij aan de oplossingen voor deze problematiek en heeft als doel dat:
 • Patiënten de mogelijkheid krijgen om passende zorg 24/7 vanuit de thuissituatie te ontvangen.
 • De benadering afgestemd wordt op de behoefte van de patiënten, waardoor ze persoonlijk en passend zorg(advies) krijgen en gezondheidsverschillen worden verkleind.
 • Het oplossen van wachtlijsten eenvoudiger wordt gemaakt, door uniforme hybride zorgpaden in te zetten en patiënten centraal (en dus regio-onafhankelijk) te monitoren.
 • Investeringen in personeel en technologie optimaal worden benut vanwege de schaalomvang van het MSC.
 • Concentratie van administratie en logistieke afstemming over de ketens van zorg heen kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen arbeidsuren worden vrijgespeeld en het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid worden vergroot.

Randvoorwaarden voor succesvolle inzet

Om tot succesvolle landelijke inzet van MSC’s en monitoring hubs te komen, is er een aantal randvoorwaarden:
 • Het MSC moet als landelijke partij een open platform gebruiken, om digitale en fysieke zorg van verschillende zorgaanbieders rondom een patiënt te integreren en te faciliteren.
 • Zorgaanbieders zetten in op passende zorg in uniforme zorgpaden, zodat het opschalen van thuismonitoring versneld kan worden.
 • De lokale zorgaanbieders veranderen mee met de inzet van het MSC en de nieuwe manier van werken. Dit betekent dat de bestaande infrastructuur wordt afgebouwd en er financiële ruimte wordt vrijgespeeld voor de financiering van het MSC.
De komende tijd zal dit een belangrijk onderwerp zijn tijdens de zorginkoopgesprekken. We willen graag samen met zorgaanbieders deze belangrijke transitie naar thuismonitoring met voldoende schaalgrootte vormgeven. Tijdens het proces onderzoeken we welke zorg waar in de keten thuishoort en hoe landelijke samenwerking samengaat met de regionale inrichting van zorg.

We faciliteren samenwerkingen om (een beperkt aantal) landelijke MSC-initiatieven op te starten. Tegelijkertijd faciliteren we individuele aanbieders die zich willen aansluiten bij een MSC-initiatief met voldoende schaalomvang.

Digitaal als het kan

Om de ontwikkeling van hybride zorg en digitale toepassingen te stimuleren, gaan we in gesprek met zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg. De volgende onderwerpen zullen daarbij aan bod komen:

 • Het (her)ontwerpen van de zorgpaden en -processen naar hybride en digitale varianten. Hiervoor kunnen bestaande middelen worden gebruikt, zoals de zorgpaden die ontwikkeld zijn binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg.
 • Het afschalen en aanpassen van traditionele werkwijzen en processen. Digitale zorg komt hiermee waar mogelijk in de plaats van bestaande processen of infrastructuur.
 • Het doel om in 2024 tenminste 35% van de poliklinische contacten en consulten digitaal te laten plaatsvinden.
 • Het doel om in 2024 telemonitoring in te zetten bij tenminste 25% van de patiënten met de ziektebeelden hartfalen, COPD, IBD en astma.
 • Het meenemen van onze leden in de transitie naar hybride en digitale zorg. We willen leden inzicht geven in de digitale componenten in het zorgpad en welke onderdelen van zorg mogelijk vanuit huis of digitaal georganiseerd kunnen worden. Deze informatie wordt door de zorgaanbieders op de verwijsplatforms geplaatst, zodat patiënten deze informatie altijd kunnen inzien.

Beschikbaarheid zorggegevens

Inzicht in eigen zorggegevens

Om onze leden meer regie op hun gezondheid en zorg te geven, is een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van meerwaarde. Daarom streven we ernaar dat in 2024 alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken aangesloten zijn op het MedMij afsprakenstelsel en gegevens kunnen uitwisselen met MedMij-gecertificeerde PGO’s.

Elektronische gegevensuitwisseling

Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor onze leden, verlicht de werkdruk van zorgverleners én is een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) te behalen. Om optimaal gebruik te maken van patiëntgegevens moeten deze goed beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn voor primair en secundair gebruik. Zowel voor zorgverleners in het netwerk van de patiënt als voor de patiënt zelf via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werken we samen met de andere IZA-partijen aan het wegnemen van knelpunten, zodat elektronische gegevensuitwisseling de standaard wordt. Het belang van privacy en gegevensbescherming wordt hierin altijd meegewogen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam