Blijvende inzet op passende, zinnige zorg

Samen met zorgaanbieders werken we aan het realiseren van passende, zinnige zorg en een fitte bedrijfsvoering. Door middel van Good Practices, FIT's, ziekenhuisverplaatste zorg, Meer Tijd voor de Patiënt en moleculaire diagnostiek.

Passende, zinnige zorg in de MSZ 

Samen met zorgaanbieders werken we aan het realiseren van passende, zinnige zorg en een fitte bedrijfsvoering. De inzet op passende, zinnige zorg draagt bij aan een algemene verlaging van zorgkosten. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk dat de bedrijfskosten daarmee in lijn worden gebracht. Dit doen we door:
 • In te zetten op bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten.
 • De implementatie op te volgen van de initiatieven vanuit Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en de ‘Beter-laten’-lijst.
 • Zorg te verplaatsen: dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet.
 • Innovaties in de zorg te stimuleren: onder meer door een slimme inzet van digitalisering, technologie en hulpmiddelen kunnen we de zorg nog efficiënter en effectiever inrichten.

Bij alle uitdagingen geldt dat we in samenwerking met zorgaanbieders op zoek gaan naar verbeterinitiatieven. We gaan uit van hun ideeën en bewezen initiatieven. We stimuleren en ondersteunen zorgaanbieders die een aantoonbare bijdrage leveren aan de genoemde uitdagingen.

Good practices: praktijkvoorbeelden van zinnige zorg

Zorgaanbieders en patiënten leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. ‘Good Practices’ noemen wij dat. Dit zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Good Practices worden ontwikkeld en uitgedragen door zorgaanbieders en helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten. Good Practices laten zien dat het mogelijk is om passende zorg te realiseren en tegelijkertijd de toegankelijkheid en betaalbaarheid te garanderen.

In onze gesprekken met zorgaanbieders brengen we bewezen en succesvolle Good Practices graag onder de aandacht en gaan we graag in gesprek over nieuwe Good Practices. Het bespreken en implementeren van Good Practices is niet gebonden aan de fasering van het zorginkoopproces. Gedurende het hele jaar worden nieuwe Good Practices ontwikkeld en aangeboden en bespreken we de implementatie ervan.

Bekijk enkele voorbeelden van Good Practices in de medisch specialistische zorg.

FIT’s: praktijkvoorbeelden van efficiënte bedrijfsvoering, vermindering arbeidsmarktkrapte en verduurzaming

We werken samen met zorgaanbieders aan het vernieuwen van de zorg. Naast zorginhoudelijke initiatieven stimuleren we ook initiatieven voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Om bij te dragen aan toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg zal namelijk ook de bedrijfsvoering van de zorgaanbieders zich moeten aanpassen.

FIT-initiatieven zijn acties of maatregelen die zich richten op lagere bedrijfskosten, efficiënte inzet van arbeidstijd van zorgpersoneel, of duurzaamheid. Juist in de huidige tijd van arbeidsmarktkrapte zijn deze verbeteringen cruciaal. We stimuleren zorgaanbieders om FIT-initiatieven te ontwikkelen of om deze over te nemen van andere organisaties.

Samen met zorgaanbieders zoeken we naar initiatieven die CO2-uitstoot, primair grondstofverbruik of medicijnemissies verminderen. Wanneer dit soort duurzame FIT-initiatieven hand in hand gaan met lagere bedrijfskosten, is er sprake van een win-win-situatie. We stimuleren dat besparingen die worden gerealiseerd met groene FIT’s, vervolgens weer worden ingezet voor nieuwe duurzaamheidsmaatregelen.

In onze gesprekken met zorgaanbieders brengen we succesvolle FIT-initiatieven graag onder de aandacht en gaan we graag in gesprek over nieuwe FIT-initiatieven. Het bespreken en implementeren van FIT-initiatieven is niet gebonden aan de fasering van het zorginkoopproces. Gedurende het hele jaar worden nieuwe FIT-initiatieven ontwikkeld en aangeboden en bespreken we de implementatie ervan.

Lees meer over FIT-initiatieven

Meer Tijd Voor de Patiënt

Meer tijd voor de patiënt is een initiatief binnen de huisartsenzorg. Kwaliteit leveren voor de patiënt, ruimte hebben om zorg goed te organiseren én plezier hebben in het vak ook in drukke tijden is van groot belang voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Als eerste zorgverzekeraar zijn wij daarom in 2016 gestart met het maken van afspraken hierover. Dit onder de noemer van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).

Een combinatie van interventies

Met MTVP wordt een aantal interventies gecombineerd, die gericht zijn op:
 • Anders werken in de praktijk
 • Samenwerken met het netwerk
 • Een eventuele uitbreiding van personele capaciteit

Minder werkdruk, meer werkplezier

De afgelopen jaren hebben we gezien dat deelnemende huisartsen hierdoor minder werkdruk en meer werkplezier ervaren. We zien het als een zeer goede ontwikkeling dat dit initiatief landelijk wordt omarmd en overgenomen is in het IZA. Zo kan MTVP bij elke huisarts beschikbaar worden gesteld en ervaren niet alleen onze leden maar ook huisartsen zelf direct de voordelen hiervan.

Minder instroom in de tweedelijn

Eén van de doelstellingen van het project MTVP is het verminderen van het aantal verwijzigen naar tweedelijnszorg. Onder andere door initiatieven als ‘Transmuraal intercollegiaal telefonisch consult’, ‘Intervisie verwijsgedrag’ en ‘Time out-verwijzingen’. Op basis van de inzichten uit onze pilots en de landelijke planning gaan we met de zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg de impact van MTVP verwerken in onze contractering.

Lees meer over Meer Tijd Voor de Patiënt.

Ziekenhuisverplaatste zorg

Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet en meer regie op gezondheid voor onze leden. Dat zijn onze uitganspunten als het gaat om passende zorg. ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’ draagt hieraan bij. Dat is zorg die buiten het ziekenhuis wordt verleend, onder toezicht van een medisch specialist. Dit kan in de thuissituatie zijn of op een andere locatie dichter bij huis, bijvoorbeeld geclusterd in een gezondheidscentrum. Tegelijkertijd moeten we de druk op schaars personeel bewaken en de zorgkosten verlagen. Daarom hebben we kaders opgesteld waarbinnen ziekenhuisverplaatste zorg kan plaatsvinden.

Visie en kaders

Lees verder over onze visie en kaders voor ziekenhuisverplaatste zorg.

Netwerkvorming voor moleculaire diagnostiek in de oncologie

In de oncologie zijn steeds meer geneesmiddelen beschikbaar die gericht zijn op specifieke moleculaire DNA-afwijkingen in tumoren. Een zogenaamde doelgerichte therapie is effectief wanneer de tumor van de patiënt de specifieke DNA-afwijking(en) bevat waar het geneesmiddel op is gericht. Om te voorspellen of een patiënt met een doelgericht geneesmiddel behandeld kan worden, dienen de DNA-afwijkingen met moleculaire diagnostiek aangetoond te worden.

Ongelijke toegang tot kennis en mogelijkheden

De kennis en mogelijkheden van moleculaire diagnostiek zijn niet bij elke zorginstelling in gelijke mate aanwezig. Hierdoor hebben nu niet alle oncologische patiënten gelijke toegang tot de noodzakelijke moleculaire diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit heeft het Zorginstituut samen met veldpartijen vastgesteld in het ‘Uitvoeringtraject Moleculaire Diagnostiek in de Oncologie’.

Regionale netwerkvorming

Daarom zetten wij ons in voor goede en gelijke toegang voor onze leden tot moleculaire diagnostiek in de oncologie. Ook de kwaliteit en betaalbaarheid van deze zorg staat bij ons centraal. We sturen aan op regionale netwerkvorming met vastgelegde afspraken in Service Level Agreements (SLA’s). Deze netwerkvorming heeft als doel:

 • Gegarandeerde toegang tot Moleculaire Tumor Boards (MTB’s), waarin experts complexe moleculaire tumorprofielen analyseren en bespreken en behandeladviezen geven aan aanvragende instellingen.
 • Efficiënte inzet van gespecialiseerd personeel en apparatuur, voor een duurzame inzet van de infrastructuur
 • De kwaliteit, actualiteit en efficiëntie van moleculaire diagnostiek in de oncologie bevorderen, door de opgestelde CieBAG-criteria (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen) te volgen
 • Kennisdeling, kennisontwikkeling en de implementatie van moleculaire diagnostiek bevorderen
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam