Extra informatie machtigingen

Voor bepaalde hulpmiddelen hebben wij extra informatie nodig. Met deze informatie kunnen wij uw aanvraag voor een machtiging direct in behandeling nemen. Op deze pagina leest u welke informatie benodigd is.

Voordelen van online indienen: 

Online aanvragen ontvangen wij direct na het indienen. Hierdoor ontvangt u gemiddeld 2 werkdagen sneller reactie op uw aanvraag.

Prothesen

PPP-formulier ten behoeve van zorgverzekeraars. Betreft het een AAK prothese? Dan ook het AAK addendum.

Verbandhulpmiddelen

Wilt u voor uw klanten verbandhulpmiddelen aanvragen? Gebruik dan het Aanvraagformulier Verbandmateriaal. In de toelichting bij het aanvraagformulier verbandmateriaal vindt u het ontstaan en de randvoorwaarden voor gebruik van het aanvraagformulier.

Orthesen

Functioneel voorschrift door arts. (Bij eerste aanvraag is een voorschrift van medisch specialist noodzakelijk, voor herhaalvoorzieningen volstaat een kopie van een eerder voorschrift of een voorschrift van behandelend arts)

 • Geobjectiveerde beschrijving van de functiebeperking én mogelijkheden van de verzekerde (het liefst kwantitatief onderbouwd)
 • Omschrijving beoogt doel van het hulpmiddel
 • Pakket van eisen (aan welke eisen moet het hulpmiddel voldoen)
 • Onderbouwde verantwoording van de gemaakte afweging dan wel selectie van het hulpmiddel uitgaande van stepped care
 • Motivatie waaruit blijkt dat een confectie voorziening niet adequaat is. Ter onderbouwing moeten de confectievoorzieningen die zijn uitgeprobeerd/overwogen onderdeel zijn van deze motivatie. Is vanwege afwijkende maatvoering maatwerk noodzakelijk? Dan maakt het maatschema onderdeel van de machtigingsaanvraag
 • Prijsopgave

Checklist aanvraag machtiging orthesen

Wilt u een machtigingsaanvraag doen voor orthesen? Dan moet deze aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor hebben wij de checklist orthesen ontwikkeld.

 

Hoorhulpmiddelen

Vervanging hoortoestel binnen 5 jaar
Deze toestellen kunnen pas op proef worden gezet na motivatie van een audioloog van een audiologisch centrum

 • Toenmalige leverancier en leverdatum oude toestellen. 
 • Merk en type oude toestellen.
 • Oude grafische weergave toonaudiogram.
 • Huidige leverancier en adres.
 • Recent grafische weergave toonaudiogram.
 • Recent grafische spraakaudiogram met oude en nieuwe toestellen.
 • Merk en type nieuwe toestellen.
 • Audiologische aanvraag.
 • Eigen motivatie van de verzekerde.
Bijzondere individuele zorgvraag hoortoestellen als niet aan de wettelijke eis van 35dB wordt voldaan
Deze toestellen kunnen pas op proef worden gezet na motivatie van een audioloog van een audiologisch centrum
 • Recent grafische weergave spraak en toonaudiogram zonder toestellen.
 • Recent grafische weergave spraakaudiogram met toestellen.
 • Merk en type toestellen vermelden in de aanvraag.
 • Huidige leverancier.
 • Audiologische aanvraag.
 • Eigen motivatie van de verzekerde/ouders.

Hoortoestellen die niet in de database staan
Deze toestellen kunnen pas op proef worden gezet na motivatie van een audioloog van een audiologisch centrum

 • De AVL en Cosi zonder hoortoestellen bij het eerste bezoek aan de winkel.
 • Toon- en spraakaudiogram zonder toestellen bij het eerste winkelbezoek.
 • Start en eind datum eerste proef cat. 5 en audiodata met deze toestellen.
 • Start en einddatum tweede proef cat. 5 en audiodata met deze toestellen. 
 • Startdatum betrokkenheid audioloog.
 • Startdatum niet in database en audiodata met deze toestellen.
 • De AVL en Cosi na de proef met de buitendatabasehoortoestellen.
 • Merk en type van de op proef gedragen databasetoestellen.
 • Audiologische aanvraag.
 • Eigen motivatie van de verzekerde/ouders en offerte.

Een niet algemeen gebruikelijk hoorhulpmiddel
Een dergelijk hulpmiddel kan pas op proef worden gezet na motivatie van een audioloog van een audiologisch centrum.

 • Audiologische aanvraag met relevantie gegevens
 • Eigen motivatie van verzekerde/ouders
 • Offerte 

Solo-apparatuur
De aanvraag van een audioloog van een Audiologisch Centrum met het aanvraagformulier van Sonova en met het VGZ-aanvraagformulier opsturen naar Sonova.

Aangepast schoeisel

Aanvraag tot machtiging (semi)orthopedische schoenen
Wij hanteren vanaf 1 januari 2020 in de volgende gevallen een machtigingsvereiste:

 1. Bij de inzet van de eerste verstrekking van een hulpmiddel en bij de inzet van een zwaardere c.q. duurdere voorziening. De machtigingsvereiste is niet van toepassing op OVAC, VLOS en verbandschoenen.
 2. Bij herverstrekking dan wel nieuwe verstrekking binnen de termijn (let op: dit is alleen toegestaan als er sprake is van een wijziging van de medische indicatie of bij aantoonbare progressie/degressie/maatverandering);
 3. Bij een niet aflevering: niet-aflevering kan ontstaan als gevolg van een operatieve ingreep aan de voet, een gewijzigde medische indicatie of het overlijden van de verzekerde. 
 4. Aanpassingen en/of reparaties na de minimale gebruikstermijn als de verzekerde niet over 2 paar adequate schoenen beschikt.

U kan namens de verzekerde de machtigingsaanvraag indienen

Voor de beoordeling hebben wij minimaal de volgende gegevens nodig:

 • Functioneringsgericht voorschrift voor de gevraagde voorziening. Opgesteld door behandelend arts, physician assistent of podotherapeut.
 • Geobjectiveerde beschrijving van de functiebeperking en mogelijkheden van de verzekerde (het liefst kwantitatief onderbouwd)
 • Omschrijving beoogd doel van het hulpmiddel.
 • Pakket van eisen (aan welke eisen moet het hulpmiddel voldoen).
 • Onderbouwde verantwoording van de gemaakte afweging, dan wel selectie, van het hulpmiddel uitgaande van stepped care.
 • Prijsopgave.

Bij niet-aflevering is, aanvullend op voorgaande elementen, de volgende informatie noodzakelijk:

 • Reden waarom de niet-aflevering is ontstaan
 • De fase van de schoen

Beschikt de verzekerde niet over 2 paar adequate schoenen? En is er aanpassing en/of reparatie nodig na de minimale gebruikerstermijn? Stuur dan ook de nieuwe of verlengde garantietermijn mee. 

Motivatie en stepped care 

Stepped care houdt in dat een bepaalde volgorde in de geleverde zorg wordt aangehouden. Dat pas naar een zwaarder, ingrijpender of duurder middel wordt overgegaan als een minder zwaar of goedkoper middel geen (verwacht) effect heeft. Wij vragen u er attent op te zijn dat er uit de aangeleverde informatie bij de machtigingsaanvraag moet blijken dat stepped care is toegepast en onder welke definitie uit de overeenkomst het geselecteerde schoeisel valt. 

Dit houdt echter niet in dat alle verschillende voetorthesen moeten zijn uitgeprobeerd. Het is wel noodzakelijk om het stappenplan in de overwegingen te doorlopen. Van eenvoudig tot geavanceerd.

Bijvoorbeeld:

 • Aanvraag hoge orthopedische schoenen (OSA Hoog):
  Bij hoge orthopedische schoenen (OSA hoog) gaat het om naar individuele maten en specificaties vervaardigde hoge orthopedische schoenen die tenminste de malleoli omvatten. Waarbij voor vervaardiging gebruik is gemaakt van een individuele leest en de functiebeperkingen van verzekerde niet  gecompenseerd kunnen worden in confectieschoenen met aanpassingen, OSB met aanpassingen, orthopedisch schoeisel conform modulair concept of OSA laag.

  Bij een machtigingsaanvraag voor OSA hoog dient u zo objectief mogelijk te motiveren waarom specifiek hoge OSA noodzakelijk zijn en de functiebeperkingen van verzekerde niet gecompenseerd kunnen worden in de hierboven beschreven voorliggende voorzieningen. Indien de onderbouwing op basis van stepped care ontbreekt, kan de doelmatigheid door VGZ niet worden vastgesteld.

 • Is er extra hoog orthopedisch schoeisel met uitgebreide voorzieningen noodzakelijk?
  Bij aanvragen voor extra orthopedisch schoeisel met uitgebreide voorzieningen dient specifiek vermeld te worden om welke van de onderstaande varianten het gaat: 

  Het betreft naar individuele maten en specificaties vervaardigde orthopedische schoenen en ten minste:
  a. met verhoging/ relatieve verkorting 6 cm of meer verwerkt tussen voering en overleer met een hoogte van de schoenen van ten minste 16 cm of
  b. met arthrodesevoorziening/ rigide kokervoorziening met een hoogte van de schoenen van ten minste 16 cm of
  c. met voorziening bij amputatie bij volledig verlies van de tenen, bij amputatie van middenvoet, voetwortel, of totale voetamputatie al dan niet verwerkt tussen voering en overleer met een hoogte van de schoenen van ten minste 16 cm of
  d. Met dynamische koker/ flexkoker ingezet bij een parese met een hoogte van minimaal 3 cm boven het dikste punt van de spierbuik van de kuit.   

  De geselecteerde uitvoering dient op de offerte of in de aangeleverde motivatie specifiek vermeld te worden. 

Handig! Checklist aanvraag tot machtiging (semi)orthopedische schoenen

Wilt u een machtigingsaanvraag doen voor schoenen? Dan moet er voldaan worden aan bovenstaande voorwaarden. Ter ondersteuning hebben wij hiervoor een checklist ontwikkeld. 

Communicatiehulpmiddelen

Alleen als u het hulpmiddel via een niet gecontracteerde leverancier wilt verkrijgen.
 • Aanvraagformulier machtiging hulpmiddelen
 • Aanspraaktoetsingsverslag van zorgprofessional van onze gecontracteerde leverancier
 • Offerte van de niet gecontracteerde leverancier

Signaal-, hulp- en blindengeleidehonden

Signaalhonden

 • Aanvraagformulier machtiging VGZ
 • Gemotiveerde aanvraag van een audioloog van een Audiologisch Centrum, met daarin beschreven: Waarom gangbare auditieve hulpmiddelen op geen enkele manier adequaat zijn. 
 • Verslag van maatschappelijk werker van audiologisch centrum die de verzekerde begeleid
 • Praktische indicatiestelling door een medewerker van een hondenschool

Hulphonden

 • Aanvraagformulier machtiging VGZ
 • Gemotiveerde aanvraag van een ergotherpeut waarin de functiestoornissen staan beschreven en de door hen uitgezette.
 • Praktische indicatiestelling door een medewerker van een hondenschool 
 • Een aanvraag van een revalidatiearts waarin benoemd dat revalidatie nooit zal leiden tot het weer kunnen uitvoeren van door de  hond over te nemen taken.
 • Indien professionele hulp zal kunnen afnemen door de inzet van een hond, een schriftelijke bevestiging daarvan door de daarvoor aangewezen indicerende instantie. 

Blindengeleidehonden

 • Aanvraagformulier machtiging VGZ
 • Gemotiveerde aanvraag van een ter zake kundige medewerker waarin nut en noodzaak van een blindengeleidehond zijn beschreven.
 • Praktische indicatiestelling door een medewerker van een hondenschool 

Aangepaste stoelen

 • Aanvraagformulier hulpmiddelen
 • Voorschrift behandelend arts (evt. overige relevantie informatie bij aanvraag zit zoals ergotherapeutische rapportage)
 • Beschrijving functiebeperkingen en zitprobleem
 • Doel inzet voorziening met daarbij vermeld bij welke activiteiten en in welke frequentie de voorziening gebruikt zal worden
 • Pakket van eisen aan voorziening
 • weergave overige hulpmiddelen zoals trippelstoel of rolstoel die door verzekerde gebruikt worden
 • Afweging/ selectie met daarin vermeld waarom de functiebeperkingen van verzekerde niet gecompenseerd worden met  een normale ergonomische stoel zonder aanpassingen.

Optische hulpmiddelen

Lenzen via basisverzekering
Alleen indien u het hulpmiddel via een niet gecontracteerde leverancier wilt verkrijgen.
 • Aanvraagformulier hulpmiddelen
 • Visus is getal. Refractiewaarden
 • Beschrijving oogafwijking/oogtrauma. Benaming van de lens.
 • Offerte

Hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel

MRA
Gebruik het algemene aanvraagformulier bij vervanging binnen de gebruikstermijn van 5 jaar.

 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam