Uw gekozen zorgsoort:

Contract verbruiksartikelen

Onder verbruiksartikelen verstaan we diabetestestmaterialen, verbandmiddelen, incontinentie-absorberend materiaal, urine-afvoerend materiaal en stomamateriaal. Aanverwante producten, zoals injectiemateriaal en insulinepompen vallen ook onder dit dossier. Deze hulpmiddelen worden ingekocht bij medisch speciaalzaken en apotheekhoudenden.

Klik hier voor de lijst van veelgestelde vragen en antwoorden aangaande de overeenkomsten Afvoerend- en Verbandmiddelen 2016.

Om als medisch speciaalzaak voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de SEMH-erkenning DISW. Als u voldoet aan de erkenning voor verbandmiddelen, incontinentie-absorberend materiaal en/of urine-afvoerend materiaal, dan kunt u een overeenkomst aanvragen via zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. Vermeld uw AGB-code, naw-gegevens en stuur een kopie van uw inschrijving in het KvK-register en uw SEMH-erkenning mee.

Als apotheekhoudende bent u door onze collega’s van Farmacie gecontracteerd voor farmaceutische zorg. U kunt een overeenkomst aanvragen voor injectiemateriaal, verbandmiddelen, incontinentie-absorberend materiaal en/of urine-afvoerend materiaal. Download het aanvraagformulier voor overeenkomsten hulpmiddelen door apotheekhoudenden, vul de vragen in en stuur het vervolgens naar:

Coöperatie VGZ Contractmanagement
Postbus 445
5600 AK EINDHOVEN

Of mail het naar contractmanagement@vgz.nl.

Lees meer over ons inkoopbeleid diabetestestmaterialen en stomamaterialen.

Voor algemene informatie over contracten kijkt u op de pagina Contracten.

Informatie en planning inkoopprocedure absorberend incontinentiemateriaal

In het document Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2017 benoemen wij de algemene uitgangspunten voor de inkoop van hulpmiddelen voor 2017. Hieronder vindt u meer informatie specifiek over de inkoopprocedure voor absorberend incontinentiemateriaal.

Inkoopprocedure absorberend incontinentiemateriaal

Voor de contractering van absorberend materiaal hanteert Coöperatie VGZ momenteel een open contracteerbeleid waarbij elke leverancier die aan de minimumeisen voldoet gecontracteerd wordt. In de praktijk betekent dit dat nagenoeg alle medisch speciaalzaken en apotheken gecontracteerd zijn.

De huidige zorgovereenkomst absorberend materiaal, gebaseerd op dagprijssystematiek en patiëntprofielen, loopt per 31 december 2016 van rechtswege af.

Coöperatie VGZ is daarom voornemens om op basis van een selectieve inkoopprocedure vanaf 1 januari 2017 nieuwe zorgovereenkomsten te sluiten voor absorberend incontinentiemateriaal en bijbehorende dienstverlening.

Met de selectieve inkoopprocedure streeft Coöperatie VGZ drie hoofddoelen na: beheersing van de kosten, tijdige beschikbaarheid van kwalitatief goed materiaal met de functionaliteiten die de verzekerde nodig heeft en verhoging van klanttevredenheid. De dagprijssystematiek en de patiëntprofielen blijven gehandhaafd.

Coöperatie VGZ is voornemens om maximaal tien (10) leveranciers een zorgovereenkomst aan te bieden. Potentiële leveranciers kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) medische speciaalzaken, apotheken of samenwerkingsvormen van apotheken.

Enkele belangrijke criteria waaraan voldaan dient te worden om te kunnen deelnemen aan het offertetraject:

- leverancier is in staat om het in Nederland beschikbare assortiment absorberend incontinentiemateriaal en bijbehorende diensten te leveren.
- leverancier is in staat om aan ten minste 15.000 verzekerden van Coöperatie VGZ op landelijk niveau te leveren;

Inkoopmethode

De nieuwe leveranciers selecteren wij middels een privaatrechtelijke inkoopprocedure. Coöperatie VGZ kiest bij deze inkoopprocedure voor een online offertetraject. Dit betekent dat het proces rondom het offertetraject volledig is gedigitaliseerd: het indienen van offertes, het stellen van vragen, het raadplegen van de eisen, etc. verloopt via een speciaal hiertoe ingerichte website.

Bent u leverancier van hulpmiddelen en voldoet u aan bovenstaande criteria voor het leveren van absorberend incontinentiemateriaal? Dan verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juni 2016 uw bedrijfsgegevens en e-mailadres door te geven via het e-mailadres (zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl) zodat we u toegang kunnen geven tot de website waar u uw offerte in kunt dienen. Wij adviseren u hierbij rekening te houden met onderstaande tijdslijnen.

Tijdslijn

Voor de inkoopprocedure geldt de volgende tijdslijn. Let wel: de tijdslijn moet gezien worden als een streven. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Offertetraject absorberend incontinentiemateriaal
3 juni 2016
Publicatie offertetraject online
17 juni 2016 om 14:00 uur
Deadline indienen vragen
Uiterlijk 1 juli 2016
Publicatie Nota van Inlichtingen
15 juli 2016 om 14:00 uur
Deadline indienen offertes / sluiting offertetraject
Uiterlijk 5 augustus 2016
Beoordelen offertes en bekendmaking geselecteerde zorgaanbieders
5 augustus 2016 – 30 september 2016
Contracteerfase
1 januari 2017
Ingangsdatum overeenkomst

Voorbehouden & juridische bepalingen

De hierboven omschreven inkoopprocedure betreft een privaatrechtelijke inkoopprocedure. Coöperatie VGZ kan niet worden aangemerkt als een aanbestedende dienst en is om deze reden niet gebonden aan de Aanbestedingswet. De toepassing van normen van aanbestedingsrecht ongeacht of deze al dan niet wettelijk zijn verankerd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Coöperatie VGZ behoudt zich, ongeacht het hier bovenstaande, het recht voor de inkoopprocedure tussentijds, al dan niet tijdelijk dan wel definitief, af te breken, niet over te gaan tot selectie op basis van dit offertetraject en/of geen (nieuwe) overeenkomsten te sluiten. Bij wijzigingen informeren wij u op deze pagina.