Uw gekozen zorgsoort:

Vragen en antwoorden overeenkomst Huisartsengeneeskundige Zorg 2016-2017

Onderstaand leest u de antwoorden op terugkerende vragen over de Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016. Is uw vraag onverhoopt niet opgenomen in dit document? Kijk dan via de volgend link op onze contactpagina.

Overzicht vragen en antwoorden Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017

Inhoudsopgave
A. Algemene inkoopvoorwaarden Zorginkoop 2016
B. Individueel deel van de overeenkomst
C. (Tarieven-)lijst modernisering in innovatie verrichtingen en verbruiksartikelen
D. POH-GGZ E. Prestatie Zorg voor kwetsbare ouderen
F. Resultaatbeloning Service & Bereikbaarheid (S&B)
G. Resultaatbeloning 'Doelmatig voorschrijven' van geneesmiddelen
H. Resultaatvergoeding Diagnostiek & Kwaliteit
I. Resultaatbeloning Zorgvernieuwing overig
J. Stoppen met Roken K. Overige vragen.

A. Algemene inkoopvoorwaarden Zorginkoop 2016

In de overeenkomst staat dat een aantal artikelen niet op Huisartsenzorg van toepassing is. Waarom staan deze artikelen dan wel in de Algemene Inkoopvoorwaarden?
De algemene inkoopvoorwaarden gelden voor alle zorgsoorten. Huisartsenzorg is één van de zorgsoorten die VGZ contracteert.

B. Individueel deel van de overeenkomst

Voor welke periode worden geneesmiddelen in het preferentiebeleid vastgelegd (artikel 2, 4e lid, onderdeel d)?
We wijzen in het preferentiebeleid geneesmiddelen in principe aan voor twee jaar. Daarnaast streven we in het vervolg daarop zoveel mogelijk naar continuïteit. Sommige geneesmiddelen zijn al vier jaar ongewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente lijst preferente geneesmiddelen.

Wat betekent artikel 7 lid 3 concreet? Er staat dat een controle niet later kan aanvangen dan 24 maanden na het jaar waarin de declaratie is ingediend?
We voeren controles uit op basis van de declaraties die in een kalenderjaar zijn ingediend. Het kan echter voorkomen dat de declaratie betrekking heeft op een behandeling die een jaar eerder is uitgevoerd. Uitgangspunt bij de controle de datum van de declaratie en niet de datum van de behandeling. Dit kan betekenen dat de controle betrekking heeft op behandeldata van eerdere jaren.

Is er nog onderhandelingsruimte voor deze overeenkomst?
In 2015 hebben wij veel tijd geïnvesteerd in overleggen met de beroepsgroep (onder andere via 36 regiobijeenkomsten, individuele gesprekken met huisartsen en regelmatig overleg met de LHV en de VPH). De opgehaalde input hebben we waar mogelijk verwerkt in de concept overeenkomst die we u hebben voorgelegd in juni/juli. Dankzij de actieve bijdrage en kritische blik van huisartsen tijdens de bespreking van dit concept hebben we de definitieve overeenkomst kunnen opstellen. Binnen het aanbod zijn veel keuze mogelijkheden. Allerlei varianten zijn mogelijk. Echt in gesprek over een invulling op maat is ook mogelijk. Op uitdrukkelijk verzoek van het veld hebben we in het derde segment een zogenaamde regionale prestatie toegevoegd. De vertegenwoordiging van de regio kan met VGZ in overleg treden over welke invulling zij graag willen voor dit onderdeel van de overeenkomst.

Is het mogelijk om een één-jarige overeenkomst af te sluiten?
Op verzoek van vele huisartsen bieden wij een twee-jarige overeenkomst aan. Het is niet meer mogelijk een éénjarige overeenkomst af te sluiten. Meer-jarig contracteren is een van de afspraken die we met elkaar in ‘Het roer gáát om’ hebben gemaakt. Tussentijdse aanpassingen op de overeenkomst op basis van het vervolg van het zomertraject, zijn in beginsel mogelijk.

C. (Tarieven-)Lijst Modernisering en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen

Er zijn nog geen vragen ontvangen over dit onderwerp.

D. POH-GGZ Is het mogelijk dat VGZ de consultatie van bijvoorbeeld een psycholoog zelf uitonderhandelt met mogelijke consultatie-partners?

Nee, dit is de verantwoordelijkheid van de huisarts, rechtspersoon of zorggroep. U kunt eventueel wel de zorginkoper benaderen om te overleggen over de consultatiefunctie. Wij adviseren u om dit in een groter verband te organiseren. Wij zien hier ook een rol voor de zorggroep weggelegd.

E. Prestatie Zorg voor kwetsbare ouderen

Er zijn nog geen vragen ontvangen over dit onderwerp.

 

F. Resultaatbeloning Service & Bereikbaarheid (S&B)

Wat wordt verstaan onder een landelijk gevalideerd klantervaringsonderzoek en aan welke normen moet dit onderzoek voldoen?
In het klantervaringsonderzoek moet worden voldaan aan de vragen die in de CQi huisartsen naar voren komen. De enige uitzondering die we hierop maken is als huisartsen in het kader van hun accreditatietraject gebruik maken van Europep; dit wordt ook geaccepteerd. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan één klantervaringsonderzoek. Zodra deze definitief is, zullen we ons hieraan conformeren.

Dekt de vergoeding alle kosten bij het avond-, ochtend- en weekendspreekuur?
We hebben het avond-, ochtend- en weekendspreekuur opgenomen onder de prestatie S&B als één van de deelprestaties. Uitgangspunt hierbij is dat een avond-, ochtend- of weekendspreekuur wordt ingezet in plaats van een spreekuur overdag. Het hoeft niet als aanvullend spreekuur te worden ingezet. De vergoeding via de S&B-prestatie geldt als stimulans om het spreekuur buiten kantoortijd te houden, bovenop de reguliere financiering.

Om de kosten te dekken, kunt u gebruik maken van de reguliere financiering, te weten het inschrijftarief, consulttarief, M&I-verrichtingen, etc.

In het addendum S&B als aanvulling op punt 3 (het inrichten van een avond-, ochtend- of weekendspreekuur) staat dat dit minimaal twee uur per week, 45 weken per jaar, moet zijn. Deze twee uur geldt voor een normpraktijk. Mijn praktijk is groter dan een normpraktijk. Wat betekent dit voor mij?
Slechts een klein aantal huisartspraktijken organiseert een spreekuur buiten kantoortijden. Wij stellen daarom dat een verplaatsing van twee uur van de spreekuren naar de avond, ochtend of weekend per praktijk minimaal is. We gaan ervan uit dat de huisartsenpraktijk naar behoefte van de patiënt het aantal spreekuren buiten kantoortijden kan uitbreiden, ongeacht de grootte van praktijk.

Ik wil graag voldoen aan de eerste deelprestatie: “het hebben en gebruiken van de mogelijkheid voor de patiënt voor het maken van digitale afspraken via e-mail of website.” Is het voldoende om mijn e-mailadres te vermelden op de website?
Het is van belang dat het voor uw patiënt duidelijk is wat de mogelijkheden zijn om een afspraak te maken per e-mail. Daarbij is het noodzakelijk op uw website de procedure te vermelden. Wat moet uw patiënt vermelden en hoe krijgt uw patiënt terugkoppeling op zijn verzoek? Neemt u per e-mail contact op met uw patiënt of krijgt uw patiënt telefonisch bevestigd wanneer de afspraak plaatsvindt? Dergelijke informatie is van belang voor uw patiënt en dient duidelijk op de website opgenomen te worden.

G. Resultaatbeloning ‘doelmatig voorschrijven’ van geneesmiddelen 

 

Welke middelen vallen onder de verschillende indicatoren van de prestatie ‘Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen’, te weten;
a) 11a. Voorkeursmiddelen cholesterolverlagers – alle gebruikers
b) 16a. Voorkeursmiddelen AII-antagonisten – alle gebruikers
c) 20a. Voorkeursmiddelen protonpompremmers
d) GI2. Doelmatig voorschrijven totaal DDD

VGZ wil doelmatig voorschrijven bevorderen. VGZ volgt hierbij de landelijke indicatoren, gebaseerd op de indicatoren van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Inhoudelijk zijn deze indicatoren gebaseerd op aanbevelingen in NHG-standaarden en door het NHG onderschreven multidisciplinaire richtlijnen. Vanuit deze landelijke set is door VGZ voor 2017 een selectie van indicatoren gemaakt. Online is een handleiding beschikbaar die u inzicht geeft welke middelen onder de ATC code van de betreffende indicatoren vallen. Toegang tot de Monitor en handleiding krijgt u door in te loggen op mvh.zorgprisma.nl. U gebruikt hiervoor een persoonlijk certificaat van VECOZO. Velen van u doen dit al. Verdere informatie vindt u ook in de PDF Snel aan de slag met de MVH. Heeft u nog inhoudelijke vragen over de MVH-indicatoren? Dan kunt u deze stellen aan het IVM via het e-mailadres monitor@medicijngebruik.nl.

Uit welk systeem haalt Vektis de informatie ten behoeve van de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’?
Alle IVM- en generieke indicatoren zijn gebaseerd op declaratiegegevens van individuele apotheken en apotheekhoudende huisartsen.

Wat wordt bedoeld met de generieke indicator ‘doelmatig voorschrijven totaal DDD’?
Dit is een generieke indicator die het totaal aantal DDD (defined daily dose) van alle voorschriften van de huisarts die generiek zijn voorgeschreven, afzet tegen het totaal aantal voorgeschreven DDD van alle voorschriften van de huisarts. Alle generieke voorschriften tellen positief mee in deze indicator. Als een geneesmiddel alleen als spécialité (merkgeneesmiddel) verkrijgbaar is en het betreft geen me-too geneesmiddel (geneesmiddel in GVS clustergroep met tenminste 1 andere stof met hetzelfde therapeutische doel) dan telt deze niet negatief mee in deze indicator. Deze indicator wordt berekend op basis van DDD’s. DDD staat voor de theoretische hoeveelheid van een geneesmiddel, vastgesteld door de WHO, die door volwassenen per dag voor de hoofdindicatie wordt gebruikt. De feitelijke dosering kan afwijken. Het gebruik van DDD’s maakt het mogelijk om gebruik, kosten en hoeveelheden van verschillende geneesmiddelen (al dan niet binnen een ATC-groep) en van verschillende toedieningsvormen van een zelfde geneesmiddel, met elkaar te kunnen vergelijken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’?
Per indicator gelden afkapwaarden met bijbehorende vergoedingen. Per indicator wordt bepaald wat uw score is en welke vergoeding hierbij hoort. Bijvoorbeeld:
- Indicator GI2 Doelmatig voorschrijven totaal DDD. Een huisarts schrijft 82% van het totaal voorgeschreven DDD’s generiek voor. Hierdoor valt de huisarts in score 3 en dit betekent dat een vergoeding van €0,40 per ingeschreven verzekerde voor deze indicator wordt toegekend. De scores per indicator en de bijbehorende vergoedingen zijn terug te vinden in het addendum Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

Kan ik tussentijds inzien wat mijn prestaties zijn op doelmatig voorschrijven?
Ja, dat kan via Zorgprisma. Via mvh.zorgprisma.nl heeft u direct toegang tot de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. U heeft alleen uw VECOZO-certificaat nodig. Met de in de monitor opgevraagde cijfers kunt u ook een FTO sneller en makkelijker voorbereiden en bepalen welke onderwerpen in het FTO of de eigen praktijk, aandacht verdienen.

Wanneer kan ik de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’ declareren?
Uw prestatie wordt gemeten over het jaar 2017. Hierna is duidelijk wat uw prestatie is geweest. Op basis van uw prestatie krijgt u in 2018 bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding, evenals de hoogte van de vergoeding.

Wordt herhaalmedicatie ook meegenomen in de prestatie ‘doelmatig voorschrijven’?
Alle medicatie voorgeschreven door de huisarts (ook herhaalmedicatie) wordt meegenomen in de bepaling van de prestaties van de huisarts.

Houden jullie er rekening mee dat vanwege vervelende bijwerkingen het soms noodzakelijk is een spécialité voor te schrijven?
De score voor de afkapwaarden met de hoogste beloning betreft bij geen enkele indicator 100%. Dit betekent dat er ruimte is om voor een individuele patiënt een ander geneesmiddel dan het voorkeursgeneesmiddel voor te schrijven.

In artikel 2.4 staat dat huisartsen of hun vertegenwoordiging zich inspannen om transmurale afspraken te maken met de tweede lijn. Hoe zien jullie in dit in praktijk?
VGZ, medisch specialisten en huisartsen hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het maken van transmurale afspraken doelmatig voorschrijven. In de meeste regio’s waar VGZ de preferente verzekeraar is, vindt momenteel overleg plaats tussen deze partijen, hoe aan deze afspraken praktisch inhoud kan worden gegeven, bijvoorbeeld over het maken van regionale formularia, gezamenlijke FTO’s. verlenging van receptuur, multi-medicatiecheck’s en consultatie.

H. Resultaatvergoeding Diagnostiek & Kwaliteit

Mijn diagnostiekaanbieder biedt niet de mogelijkheid tot digitaal aanvragen, hoe gaat VGZ hiermee om?
De prestatie Diagnostiek & Kwaliteit bestaat uit twee delen, het probleemgericht digitaal aanvragen en deelname aan een DTO. U kunt in ieder geval in aanmerking komen voor de vergoeding gekoppeld aan de DTO deelname. VGZ heeft ervoor gekozen in alle regio’s in te zetten op het digitaal aanvragen van diagnostiek. Dit is nog niet mogelijk in alle regio’s. Om laboratoria wel te stimuleren om dit alsnog aan te bieden, is dit in de overeenkomst met diagnostiek aanbieders opgenomen als norm. Wanneer uw laboratorium gedurende het jaar wel de mogelijkheid biedt om digitaal aan te vragen, kunt u in aanmerking komen voor de vergoeding. Voorwaarde is dat over het gehele jaar gemiddeld tenminste 35% van uw aanvragen digitaal is gedaan.

Een vergoeding voor het doelmatig aanvragen van diagnostiek wordt niet meer standaard aangeboden. Alleen als een regio ervoor kiest om dit op te pakken, kan een vergoeding via de regionale prestatie worden afgesproken.

I. Resultaatbeloning Zorgvernieuwing overig

Hoe kan een project ‘Zorgvernieuwing’ worden aangevraagd?
Een project voor Zorgvernieuwing kunt u aanvragen via het aanvraagformulier in de digitale contracteeromgeving Vecozo.

J. Stoppen met Roken

Nog geen vragen ontvangen over dit onderwerp

K. Overige vragen

Hoe kan ik aangeven dat ik voor een prestatie in S3 in aanmerking wil komen?
U kunt deze prestatie aanvragen via de digitale contracteeromgeving (VECOZO).

Ik wil graag op praktijkniveau een overeenkomst afsluiten. Wat moet ik hiervoor doen?
Voor 2016-2017 is het mogelijk om een overeenkomst per praktijk af te sluiten. Deze optie draagt bij aan uw wens tot administratieve lastenverlichting. U kunt namelijk voor alle huisartsen binnen uw praktijk in één keer de overeenkomst afsluiten. Dit betekent dat de inhoud van de overeenkomst en addenda voor de huisartsen binnen uw praktijk gelijk is. Voor het afsluiten van een overeenkomst per praktijk is het volgende van belang:

  1. U stuurt ons een e-mail met het verzoek een overeenkomst op praktijkniveau af te sluiten in plaats van op individueel niveau. Wij kunnen u dan de juiste overeenkomst aanbieden.
  2. Het accepteren van de overeenkomst dient te gebeuren door een bij de KvK geregistreerde, tekenbevoegde gebruiker van de praktijk of rechtspersoon.
  3. Als u als tekenbevoegde (gebruiker) nog niet geautoriseerd bent voor het afsluiten van een overeenkomst namens de hele praktijk dan verzoeken wij u dit zo snel als mogelijk aan te vragen bij VECOZO (zoek op: Voorbereiden Zorginkoopportaal).

Als mijn praktijk een overeenkomst op praktijkniveau wil aangaan, heeft dit dan gevolgen voor de declaraties die op huisartsenniveau worden ingediend?
Nee, bij de declaratie wordt zowel uw praktijk AGB-code als uw individuele AGB-code ingevuld. Als de huisarts in Vektis gekoppeld is aan de praktijk, kunt u declareren met uw eigen AGB-code.

Door fusies zijn soms zeer grote gemeenten ontstaan. Hierdoor kunnen huisartsen geen passantentarief meer declareren voor patiënten voor wie zij dit eerder wel konden. Hoe gaat VGZ hiermee om?
Het probleem is bij ons bekend. We hebben dit aangekaart bij de NZa met het verzoek de regelgeving hierop aan te passen. Vooralsnog heeft de NZa geen passende oplossing gevonden. We blijven het onder de aandacht brengen. Tot die tijd is het helaas niet mogelijk om deze declaraties te vergoeden.

Ik mis een prestatie in mijn overeenkomst. Kunt u deze toevoegen?
Om prestaties toe te voegen aan uw overeenkomst kunt u de vragenlijst invullen en de prestatie aanvragen via de volgende link: https://uitvragen.zp.VECOZO.nl. Ook in de loop van het jaar kunt u prestaties bij ons aanvragen en toevoegen aan de overeenkomst.

Waarom staat de module POH-Somatiek (POH-S) niet meer in mijn overeenkomst?
Ons beleid is erop gericht om de verpleegkundige functie vooral in te zetten voor de chronische zorg binnen de zorgpaden (DM II, COPD en CVRM). Hierbinnen vervult de POH-S een belangrijke rol. Financiering vindt vooral via deze zorgpaden plaats. De module POH-S is vanaf 2015 niet meer algemeen beschikbaar, omdat er andere mogelijkheden zijn om de POH-S te financieren (via de DBC’s, consulten, visites, M&I verrichtingen en de ouderenmodule). Slechts bij uitzondering kunt u in aanmerking komen voor de module POH-S. De module POH-S kan worden ingezet (1) bij beginnende praktijken die na 1-1-2015 zijn gestart en die de chronische zorgpaden nog niet hebben geïmplementeerd en (2) bij praktijken waarbij slechts het onderdeel HVZ van het zorgpad CVRM wordt ingekocht.

Waar kan ik mijn kernafspraken terugvinden?
Via de website van VECOZO kunt u de overeenkomst voor uw eigen administratie downloaden. U kunt via de digitale contracteertool van VECOZO ervoor kiezen om uw overeenkomst automatisch door te sturen naar de verre verzekeraars.