Uw gekozen zorgsoort:

Prestatie Zorgvernieuwing

Korte beschrijving van de prestatie

Zorgvernieuwing kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Met de prestatie Zorgvernieuwing biedt VGZ de mogelijkheid om uitvoering te geven aan vernieuwingsprojecten in het kader van de modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg die niet vallen onder één van de regelingen genoemd in de overeenkomst zoals deze gesloten is tussen de huisartsen en VGZ en die niet op andere wijze worden gefinancierd of eerder gefinancierd zijn.

Doel prestatie

 • De prestatie heeft als doel tenminste een van onderstaande onderwerpen te bevorderen:
 • Doelmatigheid
 • Continuïteit en kwaliteitsverbetering van zorg
 • Het verbeteren van de patiëntvriendelijkheid
 • Voorkomen van onnodige en duurdere tweedelijns gezondheidszorg

Voorwaarden deelname aan de prestatie

Financiering van de prestatie Zorgvernieuwing is mogelijk indien aan de onderstaande randvoorwaarden is voldaan:

 • De huisarts heeft een ondertekende Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg met VGZ
 • De prestatie dient naar het oordeel van VGZ binnen de beroepsgroep te worden beschouwd als vernieuwend en minimaal één van hierboven beschreven onderwerpen tot doel te hebben
 • De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie en/of levering van de prestatie ligt, conform overeengekomen randvoorwaarden, bij de huisarts(en)
 • De resultaatdoelstelling binnen de prestatie Zorgvernieuwing is gekoppeld aan de volgende voorwaarde:
  • resultaat als uitkomst is relevant, meetbaar en toetsbaar (resultaat-outcome)
   In overleg kan hier van afgeweken worden, in dat geval geldt:
  • uitvoering als uitkomst is initiërend en stimulerend (proces-outcome)

Aanvraagprocedure en looptijd

De prestatie kan alleen worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier via de digitale contracteeromgeving VECOZO van VGZ. Op basis van de informatie uit het aanvraagformulier wordt beoordeeld of VGZ mogelijkheden ziet voor dit project. Wanneer VGZ geen potentie ziet in het project ontvangt u hierover bericht per mail met daarin de onderbouwing van dit besluit. Wanneer VGZ wel potentie ziet in uw aanvraag, zullen wij u om een aanvullende business case voor het project vragen. Wij sturen u hiervoor een format toe. Wij streven ernaar uw project binnen zes te weken te beoordelen, door omstandigheden kan het echter zijn dat we hiervan af moeten wijken. In dat geval ontvangt u van ons hierover bericht.

Honorering en tarief

De huisarts dient conform het door VGZ opgestelde format een begroting in waarin alle kosten zijn opgenomen. Bij goedkeuring stelt VGZ de maximale bijdrage aan het project vast en wordt een tarief bepaald.

Bij de prestatie Zorgvernieuwing worden vooraf prestatie-indicatoren vastgelegd als bijlage bij de overeenkomst, zodat achteraf beoordeeld kan worden of de gestelde doelen zijn behaald. Tussen- en eindevaluaties dienen ingepland te worden en de verkregen informatie dient gedeeld te worden met VGZ. Op basis van deze informatie wordt mede bekeken of dit project voortgang kan vinden.

Wanneer de doelen zijn behaald is daarmee de financiering definitief rond. Indien de doelstelling niet of gedeeltelijk is behaald dan behoudt VGZ het recht het uitgekeerde tarief geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Declaratie en uitbetaling

Vanaf het moment van goedkeuring kan de financiering ingaan. Betaling van de prestatie Zorgvernieuwing kan via een opslag op het inschrijftarief of via een tarief per verrichting verlopen. Indien beiden niet van toepassing zijn, kunnen we naar een financiering op maat zoeken.

Voorbeelden goedgekeurde projecten

Hieronder vindt u voorbeelden van reeds goedgekeurde projecten:

Uitsluitdiagnostiek
Chirurgisch spreekuur
1,5-lijns chronisch hartfalen
Eerstelijns gynaecologie
Internist in de wijk