Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021

Op deze pagina vindt u onze Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021 en de aanvullende prestaties. Ook leest u hier wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de voorgaande overeenkomst.

De zorgovereenkomst & aanvullende prestaties

De Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021 bestaat uit:

Naast de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021 kunt u in aanmerking komen voor aanvullende prestaties. Deze aanvullende prestaties worden via een addendum toegevoegd aan de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021. Het is mogelijk om de volgende addenda af te sluiten:

Belangrijkste verbeteringen & wijzigingen

In de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021 hebben wij getracht zoveel mogelijk continuïteit te bieden en zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen. Enkele verbeteringen die we hebben doorgevoerd, zijn voortgekomen uit landelijke afspraken en input die we hebben ontvangen van de beroepsverenigingen en huisartsen.

Wijziging indexeringsmethodiek
Een belangrijke wijziging hierin is de indexeringsmethodiek zoals die vanaf 2020 geldt. In voorgaande overeenkomsten werden de vrije tarieven voor twee jaar vastgesteld en vond er geen tussentijdse indexatie plaats. Vanaf 2020 worden alle prestaties waar een loonkostencomponent in zit, in het tweede jaar geïndexeerd met het door de NZa vastgestelde indexeringspercentage.

Het gaat hierbij om alle M&I-verrichtingen en de S3 prestaties Praktijkmanagement, Zorg voor kwetsbare ouderen, Stoppen met roken en Service en Bereikbaarheid. Voor de prestaties Stoppen met roken en Service & bereikbaarheid is daarnaast een extra verhoging toegepast. Voor de indexering wordt het indexeringspercentage toegepast zoals door de NZa wordt vastgesteld en ook wordt toegepast voor segment 1.

Op de website van de NZa leest u hoe het indexatiepercentage tot stand komt

Overige verbeteringen & wijzigingen
De overige wijzigingen zijn opgesomd in onderstaande tabel. Per wijziging is een korte toelichting opgenomen. De exacte inhoud van de prestaties kunt u teruglezen in de overeenkomst en de bijbehorende addenda.

Document Wijziging
Hoofdovereenkomst Artikel 2 lid 3 c,d,e,g toegevoegd
Artikel 2 lid 4 toegevoegd
Artikel 3 lid 7 toegevoegd
Artikel 5 lid 1 aangepast met betrekking tot indexering van tarieven
Artikel 6 lid 2 termijn aangepast van 24 naar 36 maanden
Artikel 6 lid 3 over NAW gegevens is komen te vervallen
Bijlage 1a Tarievenlijst
Modernisering en
Innovatieverrichtingen
en verbruiksartikelen
M&I-verrichtingen die eerder zijn komen te vervallen worden niet meer weergegeven.
Addendum Abdominale
echografie
Addendum vervallen. M&I-verrichting is opgenomen in de M&I-verrichtingenlijst in bijlage 1.
Addendum SCEN Addendum vervallen aangezien prestatie zonder overeenkomst gedeclareerd mag worden en VGZ geen aanvullende voorwaarden stelt.
Verloskundige Zorg Addendum vervallen aangezien prestatie zonder overeenkomst gedeclareerd mag worden en VGZ geen aanvullende voorwaarden stelt.
Addendum
praktijkmanagement
samenwerkingsverband
Praktijkmanagement op praktijkniveau wordt in dezelfde vorm voortgezet. Praktijkmanagement samenwerkingsverband vervalt in de huidige vorm en wordt omgevormd tot wijkmanagement als onderdeel van het regioplan in het kader van O&I.

Addendum Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

Indicatoren zijn aangepast. Bekijk hier een nadere toelichting op deze prestatie.
 Addendum regionale prestatie De regionale prestatie wordt vanaf 2020 ingezet als vergoeding voor de inzet van de huisarts ten behoeve van de bijdrage aan de doelstellingen uit het regioplan zoals overeengekomen met de zorggroep. 

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam