Zorginkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie VGZ

06-11-2018

Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM heeft drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject. Het gaat hierbij om de programma’s SLIMMER, CooL en De Beweegkuur.

Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Het vergoeden van deze erkende gecombineerde leefstijlinterventies draagt daar heel concreet aan bij. Zorginstituut Nederland geeft aan dat de programma’s die als gecombineerde leefstijlinterventies door het RIVM erkend zijn voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren (Bron: RIVM).  

In deze publicatie leggen we uit welke programma’s VGZ vergoedt en contracteert.

Wat is GLI?

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele specifieke toevoegingen van psychologische interventies ter bevordering van gedragsverandering bij mensen met ernstig overgewicht en verhoogd risico op chronische aandoeningen. Vanuit de Zinnige Zorg strategie wil VGZ bereiken dat verzekerden die deelnemen aan een GLI een aanzienlijke gezondheidswinst behalen en op deze manier ambassadeur zijn richting andere verzekerden en uiteindelijk ook zorgkosten in de toekomst besparen.

De nieuwe zorgvorm GLI heeft een sterk preventief karakter, dat uitstekend past in de afspraken die gemaakt zijn in het onlangs overeengekomen Hoofdlijnenakkoord voor Huisartsenzorg & ketenzorg, tussen overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Wat is een zorgprogramma GLI?

Het zorgprogramma van een GLI kent een systematische aanpak die onderscheid maakt in een behandelfase van 1 jaar en een onderhoudsfase van het daarop volgende jaar. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma bedraagt hiermee 24 aaneengesloten maanden. Uit diverse studies blijkt dat langdurige begeleiding essentieel is voor een blijvend effect. Bij verandering van leefstijl gaat het dan ook vooral om het vasthouden van het nieuwe gedrag. Wil de interventie succesvol zijn, dan moet deze intensief en goed gestructureerd zijn. Groepssessies lijken daarbij vooralsnog succesvoller dan een individuele aanpak.

Doel van GLI is het voorkomen van aandoeningen die aan overgewicht en obesitas gerelateerd zijn. Het gaat dus niet om de preventie van overgewicht en obesitas op zich (bron CVZ). VGZ vergoedt in 2019 alle door RIVM erkende interventies.

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht of obesitas komt in aanmerking voor een GLI. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, zoals vastgelegd in de indicatiecriteria van de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Vooralsnog worden alleen volwassenen geïncludeerd. Het hebben van een goede motivatie voor deelname aan, en afronding van het complete zorgprogramma is essentieel.

VGZ contracteert GLI via zorggroepen

VGZ biedt de zorggroepen een addendum GLI 2019 aan op de overeenkomst MDZ 2018-2019. De huisarts is poortwachter en beoordeelt welke verzekerden op basis van de criteria voldoen om in aanmerking te komen voor deelname aan GLI, maar toetst tevens of de verzekerde voldoende gemotiveerd is om een GLI te starten. Vervolgens verwijst de huisarts naar een bij de zorggroep aangesloten zorgaanbieder die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria zorgprogramma GLI.

VGZ kiest er bewust voor om in 2019 alleen zorggroepen te contracteren om zo een beheerste uitrol van de GLI mogelijk te maken. Verzekerden ontvangen voor de gecontracteerde zorg 100% vergoeding. Er geldt geen eigen risico.

VGZ contracteert geen leefstijlcoaches

Verzekerden hebben ook recht op vergoeding van een door RIVM erkend GLI programma aangeboden door een leefstijlcoach. De leefstijlcoach dient opgenomen te zijn in het register van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCM).

VGZ contracteert echter geen leefstijlcoaches in 2019. De leefstijlcoaches kunnen wel hun declaraties via VECOZO indienen bij VGZ en ontvangen dan afhankelijk van de afgesloten polis een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Toch nog vragen over GLI?

Heeft u in deze publicatie geen antwoord gevonden op uw vraag?

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord