Zorginkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) VGZ

27-08-2018

Voorjaar 2018 heeft VGZ reeds haar zorginkoopbeleid huisartsenzorg & ketenzorg 2019 gepubliceerd.  Onlangs is echter door de NZa in een beleidsregel vastgelegd dat vanaf 1 januari 2019 de aanspraak op en bekostiging van de GLI binnen de zorgverzekeringswet (Zvw) als een nieuwe verstrekking wordt opgenomen in het basispakket. In deze publicatie leggen we uit hoe VGZ hier mee omgaat.


Wat is GLI?

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele specifieke toevoegingen van psychologische interventies ter bevordering van gedragsverandering bij mensen met ernstig overgewicht en verhoogd risico op chronische aandoeningen.

Vanuit de Zinnige Zorg strategie wil VGZ bereiken dat verzekerden die deelnemen aan een GLI een aanzienlijke  gezondheidswinst behalen en op deze manier ambassadeur zijn richting andere verzekerden en uiteindelijk ook zorgkosten in de toekomst besparen.

De nieuwe zorgvorm GLI heeft een sterk preventief karakter, dat uitstekend past in de afspraken die gemaakt zijn in het onlangs overeengekomen Hoofdlijnenakkoord voor Huisartsenzorg & ketenzorg, tussen overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Wat is een zorgprogramma GLI?

Een GLI zorgprogramma kent een systematische aanpak die onderscheid maakt in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma bedraagt 24 aaneengesloten maanden. Uit diverse studies blijkt dat langdurige begeleiding essentieel is voor een blijvend effect. Bij verandering van leefstijl gaat het dan ook vooral om het vasthouden van het nieuwe gedrag. Wil de interventie succesvol zijn dan moet deze intensief en goed gestructureerd zijn. Groepsessies lijken daarbij vooralsnog succesvoller dan een individuele aanpak.
Doel is het voorkomen van aandoeningen die aan overgewicht en obesitas gerelateerd zijn. Het gaat dus niet om de preventie van overgewicht en obesitas op zich (bron CVZ).

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht of obesitas komt direct in aanmerking voor een GLI. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, vastgelegd op basis van de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Vooralsnog worden alleen volwassenen geïncludeerd. Het hebben van een goede motivatie voor deelname aan, en afronding van het complete zorgprogramma is essentieel.

GLI contracteren via zorggroepen

De huisarts verwijst naar een bij de zorggroep aangesloten zorgaanbieder die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. VGZ kiest er bewust voor om in 2019 alleen zorggroepen te contracteren om zo een beheerste uitrol van de GLI mogelijk te maken. Het RIVM heeft een register opgenomen met erkende GLI-programma’s die bewezen effectief zijn. Een GLI kan alleen aangeboden worden indien de aanbieder beschikt over de vereiste competenties, die afhankelijk van de desbetreffende GLI een leefstijlcoach (ingeschreven in het BCLN-register) kan zijn, of een zorgverlener met aantekening Leefstijlcoach in het kwaliteitsregister Paramedici

Inkoop GLI

VGZ koopt GLI-zorg in via (een addendum op de) overeenkomsten met huisartsenzorggroepen. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst GLI 2019 kunnen dit tot uiterlijk 15 september kenbaar maken. VGZ zal contact opnemen met de desbetreffende zorggroepen. Alleen aanmeldingen die tijdig worden doorgegeven komen in aanmerking voor behandeling.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord