Uw gekozen zorgsoort:

Veelgestelde vragen - Diagnostiek & trombosezorg 2020

Over de uitkomst van het offertetraject hebben we van veel huisartsen en andere betrokkenen vragen gekregen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook vindt u hier meer informatie over de directe gevolgen voor uw praktijk en uw patiĆ«nt. 
 • VGZ selecteert met ingang van 1 januari 2020 per GHOR-regio een diagnostiekaanbieder voor de eerstelijnsdiagnostiek. Waarom doet VGZ dit? 

  In de eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg in Nederland is momenteel sprake van een fors capaciteitsoverschot, grote versnippering en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. Veel van de aanbieders werken langs elkaar heen en hebben overlappende prik- en distributienetwerken. De extra kosten die dit veroorzaakt komen voor de rekening van de patiënt. Wij willen dit anders en zinniger organiseren. Ons doel is integrale, digitaal ondersteunde, zinnige en kosteneffectieve diagnostiek. Diagnostiek waarbij de kwaliteit wordt verhoogd en de kosten voor de samenleving worden verlaagd.

  Dit kan worden bereikt door schaalvergroting en een goede regionale organisatie van de diagnostiek over de lijnen en disciplines heen. Een goede organisatie behelst:

  • tijdige afname
  • goede bereikbaarheid van de prikposten
  • kwalitatief hoogstaande uitvoering van onderzoeken
  • tijdige uitslagen
  • beschikbaarheid van uitslagen voor alle betrokkenen (integraal) ook na verwijzing (voorkomen van dubbeldiagnostiek)
  • faciliteren van digitaal aanvragen
  • periodiek patiënt- en aanvragerstevredenheidsonderzoek  

  Verantwoordelijkheid voor dit toekomstbestendig integraal diagnostiek aanbod wordt het beste in één regio bij één onafhankelijke aanbieder belegd. Gekozen is voor de omvang van een GHOR regio.

  Er is gekozen voor de GHOR-regio's omdat dit niet samenvalt met bestaande adherentiegebieden van diagnostiekaanbieders en we dus geen bestaande aanbieders een voordeel geven op anderen. Ook kozen we hiervoor omdat dit relatief grote aantal regio's (25) wel leidt tot schaalvergroting, maar niet tot monopolievorming. In 9 regio's hebben we al een integrale digitale diagnostiekaanbieder kunnen selecteren, die in de komende jaren de toegezegde kwaliteitsdoelstellingen en digitale ontsluiting(en) moet waarmaken. In de overige 16 regio's contracteren we één of meer partijen die de eerstelijnsdiagnostiek zoveel mogelijk integraal aanbieden. Voor de komende jaren streven wij ook daar naar integrale aanbieders die de eerste- en de tweedelijnsdiagnostiek verbinden. 

 • Welke gecontracteerde aanbieder is er voor mijn regio en zorggroep? 
  Op onze website vindt u een actueel overzicht van gecontracteerde aanbieders per GHOR-regio. Vanaf half november is deze informatie ook beschikbaar in de zorgzoeker op postcodeniveau.
 • Wat verandert er in het priknetwerk in mijn regio? 
  Per regio is de geselecteerde aanbieder ervoor verantwoordelijk een fijnmazig priknetwerk in te richten. Omwille van de efficiëntie kunnen eventuele dubbelingen uit het huidige netwerk verwijderd worden, maar de kwaliteit en toegankelijkheid van het netwerk mag voor verzekerden niet afnemen. Ook de gemiddelde reistijd zou niet noemenswaardig moeten toenemen. Informatie over de locaties en openingstijden van de prikposten staat op de website van de diagnostiekaanbieder. Omdat deze situatie per 1 januari 2020 ingaat, is deze informatie nu nog niet actueel. 
 • Wat verandert er voor de patiënt?
  Met deze wijziging beoogt VGZ zowel de kwaliteit van de diagnostiek als de betaalbaarheid voor de patiënt te vergroten. Zo neemt dubbeldiagnostiek af, blijft het priknetwerk fijnmazig en toegankelijk, worden uitslagen digitaal uitgewisseld tussen de eerste en de tweedelijn en krijgt de patient inzicht in de eigen uitslagen. 
 • Wat verandert er voor mij als huisarts?
  VGZ vraagt huisartsen om VGZ-verzekerden met ingang van 2020 door te verwijzen naar de door VGZ gecontracteerde diagnostiekaanbieder. Een andere optie voor de huisarts is om in overleg te treden met de diagnostiekaanbieder en deel uit te gaan maken van het priknetwerk van deze diagnostiekaanbieder. 
 • Wat zijn de voordelen voor mij als huisarts?
  Als voordeel voor de huisartsen valt o.a. te denken aan: het eenvoudig digitaal aanvragen van betrouwbare diagnostiek van hoge kwaliteit, snelle digitale beschikbaarheid van uitslagen, goede ondersteuning bij interpretatie van de uitslagen, alle zorgverleners kunnen over dezelfde relevante informatie beschikken en inzage van de diagnostiek resultaten voor de patiënt. Daarnaast vragen wij de geselecteerde diagnostiekaanbieders om SLA's te sluiten met huisartsen en zorggroepen waarin kwaliteitsafspraken en niveau van dienstverlening worden vastgelegd.
 • Onze huisartsenpraktijk werkt al met een diagnostiekaanbieder die integraal en digitaal is, waarom kiest VGZ voor een andere? 
  VGZ streeft ernaar voor al onze verzekerden in elke regio diagnostiekzorg van een vergelijkbare, hoge kwaliteit te garanderen. De selectie van aanbieders vond plaats op basis van kwaliteitscriteria, integraliteit en prijs. Met integrale dienstverlening bedoelen we hier dat diagnostiekaanbieders die alle eerstelijnsdiagnostieksoorten aanbieden meer punten kregen dan offertes voor slechts één diagnostieksoort. Aanbieders die daarbij de regionale koppeling tussen eerstelijns en tweedelijnsdiagnostiek kunnen realiseren kregen nog meer punten voor integraliteit. Als een andere diagnostiekaanbieder is geselecteerd dan diegene waarmee u voorheen werkt, dan betekent dit dat VGZ voor uw regio een aanbod heeft geselecteerd dat hoger scoorde in de beoordeling.
 • Wat gebeurt er bij huisartspraktijken als zij zijn aangesloten bij een zorggroep die in meerdere GHOR-regio's valt?
  VGZ vraagt diagnostiekaanbieder afspraken te maken met zorggroepen en huisartsen. Daarom zijn de grenzen van de GHOR-regio hierin niet heilig. In overleg met de betreffende diagnostiekaanbieders kan een zorggroep ervoor kiezen om alle aangesloten praktijken aan te laten sluiten bij één van de diagnostiekaanbieders in één van de GHOR-regio's waarin de zorggroep valt.
 • Is het in de nieuwe situatie nog mogelijk om in de huisartsenpraktijk te prikken?
  Onderdeel van de afspraken met de gecontracteerde aanbieder is dat zij moet zorgdragen voor een fijnmazig priknetwerk. De betreffende huisartsenpraktijk kan contact opnemen met de diagnostiekaanbieder in de regio over de mogelijkheid om deel uit te maken van dit priknetwerk.
 • Hoe worden VGZ-verzekerden geïnformeerd?
  Wij informeren onze verzekerden zodra de toewijzing definitief is. Hierbij geven wij ook aan dat zij zowel bij ons als bij de nieuwe diagnostiekaanbieder terecht kunnen met vragen over dit onderwerp.
 • Voor welke periode gelden de afspraken met geselecteerde diagnostiekaanbieders?
  De gemaakte afspraken met integrale digitale aanbieders hebben een doorlooptijd van maximaal vijf jaar. De afspraken met eerstelijns aanbieders hebben een doorlooptijd van maximaal twee jaar. Aan de hand van de overeengekomen criteria wordt jaarlijks geƫvalueerd of de samenwerking wordt voortgezet. Ook de ervaringen van huisartsen met de geselecteerde partijen worden daarbij meegewogen.
 • Waarom doet VGZ dit alleen, zijn er afspraken gemaakt met andere verzekeraars hierover?
  Er is over het diagnostiekbeleid geen afstemming geweest met andere zorgverzekeraars, dat is niet toegestaan.
 • Wij hebben nu goede afspraken met de diagnostiekleverancier, moeten we nu helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe aanbieder? 
  VGZ vraagt van diagnostiekaanbieders dat zij Service Level Agreements (SLA's) sluiten met aanvragers/zorggroepen. In die SLA's worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd. U kunt deze wensen ook kenbaar maken aan de nieuwe geselecteerde aanbieder. VGZ heeft hen geselecteerd op voorwaarde dat zij tenminste een vergelijkbaar dienstverleningsniveau bieden. Mocht dat in uw ervaring achterblijven, dan kunt u dat bij hen en bij ons aangeven. VGZ zal hierop dan acteren richting de diagnostiekaanbieder. 
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord