Visie eerstelijn: toekomstbestendige huisartsenzorg

De huisartsenzorg staat onder druk. Het tekort aan personeel groeit. Tegelijkertijd heeft de huisarts niet alleen de verantwoordelijkheid voor goede patiëntenzorg, maar vaker ook voor groeiende praktijken. En vanuit de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek, wordt de huisarts steeds vaker gevraagd om taken vanuit de tweede lijn over te nemen.
Voor veel mensen is de huisarts het eerste (professionele) aanspreekpunt bij gezondheidsvragen. De gecombineerde rol van vertrouwenspersoon, generalist, gids en poortwachter is van grote waarde in de Nederlandse gezondheidszorg. Samen met u willen we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is en blijft om die rol tot zijn recht te laten komen. We willen daarom eerst ruimte in de huisartsenpraktijk creëren voordat we andere of nieuwe vragen bij de huisarts neerleggen. We streven daarbij naar minder administratieve lasten en zetten ons in voor kwalitatief betere en efficiëntere diagnostiek.

Beschikbare capaciteit beter benutten

Gegeven de arbeidsmarkt is het van belang dat we beschikbare capaciteit binnen de huisartsenpraktijk optimaal benutten. De prioriteit ligt daarom bij initiatieven die aantoonbaar tijd van de professional vrijspelen. Hiermee borgen we de continuïteit van zorg, ontstaat er ruimte voor mogelijke nieuwe taken en kan tijd benut worden voor die patiënten die dit het meeste nodig hebben.

Persoonsgerichte zorg

We zien meerwaarde in de ontwikkeling naar meer persoonsgerichte zorg. Het is bij het maken van beleidskeuzes verstandig om meer aandacht te hebben voor de verschillen tussen patiënten: voor bepaalde cliëntgroepen kan een verdergaande digitalisering van de huisartsenpraktijk passend zijn, terwijl voor anderen juist persoonlijk contact nodig is. We willen samen met relevante partners regionaal invulling geven aan een aantal ontwikkelingen. We zien persoonsgerichte zorg als vertrekpunt voor deze ontwikkelthema’s. Op basis van medische en sociale kwetsbaarheid, onderscheiden wij vier groepen binnen de eerstelijnszorg:

 1. gezonde cliënten, 
 2. cliënten met een (overwegend sociale) hulpvraag, 
 3. cliënten met een medische zorgvraag en
 4. cliënten bij wie zowel sociale- als medische kwetsbaarheid speelt.

Veranderthema's per (cliënt-)groep

We willen de komende jaren initiatieven stimuleren die zich richten op de groepen 1 en 2 (zie afbeelding) met als doel de beschikbare capaciteit efficiënter in te zetten. 

 

Bijvoorbeeld door stimuleren van een meer efficiënte praktijkvoering, of een betere verbinding met het sociaal domein. Zo ontstaat ruimte in de huisartsenpraktijk om de zorg te intensiveren voor de groepen 3 en 4, waar sprake is van een relatief zware medische kwetsbaarheid. We zoeken daarbij naar good practices, aangedragen door u of uw collega’s. 

Gezond 
Mensen binnen de “gezonde cliëntgroep” komen relatief weinig bij de huisarts. Deze groep is relatief groot. Binnen dit kwadrant zien wij kansen op het gebied van een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit stimuleren we bijvoorbeeld via praktijkmanagement en de module Service en Bereikbaarheid. We denken dat met digitaliseren als ontwikkelthema kan worden ingespeeld op de behoeften van de cliënt en het efficiënter maken van de bedrijfsvoering en zorglevering in een gezonde huisartsenpraktijk. We verkennen welke vormen van digitalisering kunnen bijdragen aan zinnige zorg en stimuleren begeleiding naar zelfzorg. 

Hulpbehoevend
Bij de tweede groep (hulpbehoevende groep) staat de sociale kwetsbaarheid op de voorgrond. Deze groep komt relatief vaak bij de huisarts. Het oppakken van deze vraag behoort niet per definitie tot het (medische) domein van de huisarts, ook al is de huisarts wel vaak de eerste zorgverlener die met deze vragen wordt geconfronteerd. Wij willen ons inzetten voor een betere verbinding tussen de huisartsenzorg en het sociaal domein, zodat de hulpvraag adequaat kan worden opgepakt en een huisarts tijd krijgt voor zorg aan andere groepen. In enkele regio’s starten we experimenten met gemeenten, op zoek naar good practices van zinnige zorg op het grensvlak van het sociale en medische domein. 

Zorgbehoevend
Bij de groep zorgbehoevend staat juist de medische complexiteit op de voorgrond, inclusief de -eventuele- verbinding met meer specialistische zorg. Binnen dit kwadrant zien wij een ontwikkelthema voor de huidige ketenzorg zoals VGZ deze inkoopt. Voor mensen met een chronische zorgvraag is protocollering van zorg een verbetering geweest, maar er is ook behoefte aan vernieuwing binnen de ketenzorg, waarbij persoonsgerichte zorg centraal staat. We starten een verkenning naar toekomstbestendige, persoonsgerichte ketenzorg waarbij we ook kijken naar andere vormen van zorg, zoals de toepassing van e-health. Wij stellen ons kritisch op als het gaat over het beleggen van nieuwe taken in de eerste lijn of verdergaande specialisatie van de huisartsenpraktijk. We zijn hierbij op zoek naar de juiste balans: nieuwe taken zijn pas mogelijk als er ruimte is ontstaan binnen de huidige capaciteit.

Zorg- & hulpbehoevend
Bij de groep zorg- en hulpbehoevend, tenslotte, speelt een combinatie van (complexe) medische en sociale problematiek. Regionaal proberen we knelpunten voor deze groep op te lossen en te voorkomen dat dit voor huisartsen tot extra vragen leidt. Een voorbeeld voor de doelgroep kwetsbare ouderen is de wijkverpleging die coördinatietaken van de huisarts kan overnemen, of een specialist ouderengeneeskunde betrekken als hoofdbehandelaar voor zeer kwetsbare ouderen. Concreet willen wij verkennen in welke mate een vast team van professionals bijdraagt aan de organisatie van- zinnige zorg bij (zeer) kwetsbare thuiswonende cliënten.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam